2
No Halhaliana Tanua ga hansur
Ing no bung na Pentikos ga hanuat ira tena tinaram tano lotu kaia diet ga kis tikai taar tiga sibaan. Kaikek at tiga kinakel hoing tiga dadas na pupuh na dadaip ga wawanga suur maram ra mawai ma gaam burung no tingana hala bakut ing diet ga kis taar kaia. Io, diet ga nas ra linga hoing ira kamariana iaah, ma kaikek ra linga ga haan harbasiai taar ta diet gaam kis ta diet ira tunatuna tikatikai. Diet bakut diet ga hung ma no Halhaliana Tanua ma diet ga hatahun nianga ma ra mes na nianga hoing at no Tanua ga tar ra dadas ta diet bia diet na ianga manei.
Ta iakano pakana bung a haleng na Iudeia ing diet la latlotu tupas Kalou diet gata hanuat makarawa ta ira sibaan bakut tano ula hanua ma diet gaam kiskis kaia Ierusalem. Ing ira mataniabar diet ga hadadei iakan ra kinakel diet ga hanuat hulungai. Ma diet ga nguangua kanong tikatikai ta diet ga hadadei no nuna nianga tus ing iakano kabaan diet ga iangianga manei. Ma diet ga karup, diet gaam ngala ma diet gaam tangai bia, “Kaiken ra tunatuna diet iangianga, diet bakut mon ma Galili, naka? I ngan hoeh tutun at bia dahat tikatikai dahat hanhadadei diet ma diet iangianga ma ira nudahat nianga tus at? 9-11 Dahat ma Partia, Midia, ma Ilam; ma dahat ma Mesopotemia, Iudeia, ma Kapadosia, Pontas, Esia, Pirigia, Pampilia, Isip ma ira kaba sibaan Libia huteta Sairin; ma a hasira mah maras Rom, ira Iudeia ma diet ing diet gata laka tano lotu gar na Iudeia; ma aring ta dahat ma Krit ma Arabia. Ma dahat hadadei kilam ira nudahat nianga tus ing dahat hadadei diet ma diet iangianga uta ira dadas na pinapalim ta Kalou!” 12 A kinarup ma ra nguangua ga kis ta diet hua diet gaam hartiritiri haan bia, “Asa no kukuraina iakan ra linga?” 13 Senbia aring balik ta ira mataniabar diet ga hasakit ta diet ma diet ga tangai bia, “Diet ta mamai ra haleng na dadas na taah kaikek.”
Pita ga warawai
14 Io, Pita ga taman tut tikai ma ira sangahul ma tikai na apostolo gaam ianga tamat wara haianga ira mataniabar hoken: “Kaba hinturagu na Iudeia ma muat mah ing muat la kiskis kai Ierusalem, iau na palas tar iakan ra linga ta muat ma muat na hadadei timaan ira nugu nianga. 15 Ken ra tunatuna pa diet mom hoing muat lik. Taia. A liman ma ihat na pakana bung mon baa ra malaan kaiken! 16 Senbia iakan nong no poropet Joel ga hasahesa utana ing Kalou ga tangai bia,
17 ‘Tano hapataam ta ira pakana bung iau na gil hoken.
Iau na hurarai bus ira kaba mataniabar bakut ma no Tanuagu.
Ma ira numuat bulu tunaan ma ira numuat nat na hinasik diet na ianga na poropet,
ira numuat kaba marawana diet na nas ra ninaas na tanua,
ma ira numuat kaba patuana diet na barianei ra barbarien.
18 Ma iau na hurarai bus mah ira nugu tultulai, hahina, ma tunana,
ma no Tanuagu ta iakano pakana bung,
ma diet na ianga na poropet.
19 Iau na haminis ra linga na kinarup aram ra mawai,
ma ra kaba hakilang kai napu ra ula hanua hoken:
na mon gaap, a iaah, ma ra tamat na mis mah.
20 No kasakesa na kankado ma no teka na dardaraan hoira gaap
naluai bia no tamat na bung sakit gar tano Watong na hanuat ma ra tamat na minarina.
21 Ma diet bakut ing diet na tau iau no Watong bia ena halon diet, iau na gil haruatanei.’
22 “Muat ra kaba mataniabar na Israel, muat hadadei timaan ken ra nianga. Iakan ra Iesu ma Nasaret, Kalou ga hatutun tar ia ta muat bia ia siga. Ma ga hatutun hua ta ira pinapalim na kinarup ma ira dadas na hakilang ing ga gil narako tano nilon ta Iesu nalamin ta muat. Ma muat palai taar ta kaiken. 23 Senbia di ga tar sei Iesu ta muat kanong Kalou gata kubus tar hua ma gata nunurei tar bia na ngan hua. Ma muat tikai ma ira sakana tunatuna muat ga bu bing ia ing muat ga tut tar ia tano ula kabai 24 Iasen Kalou ga hatut habal ia talur ra minaat. Ma ga halangalanga sei ia tano ngunngutaan na minaat kanong ga taia tutun at ta dadas tano minaat bia na palim kahai ia. 25 Ma Dewit ga haminis bia iakan i tutuna ing ga hasahesa utana hoken:
‘Iau ga nas haitnei no Watong tikai ma iau.
Ma taia ta tinirih na tale bia na hamagila iau kanong no Watong i tur tikai tar ma iau.
26 Io hua, iau latlaat ma iau ianga ma ra gungunuama.
Ma no palatamaigu mah na kis na balamasa taar tano nuna kinkinis namur,
27 kanong pau na waak sei iau taar tano hanua na minaat.
Pau na waak no num Halhaliana bia na mapus.
28 U ta hapalainei iau ta ira ngaas na nilon,
ma u na manga haguama iau kanong u na kis tikai ma iau.’
29 “Kaba tasigu, i tale bia iau na hasasei muat utano hintubu dahat Dewit kanong dahat palai tana. Ga maat, di gaam bus ia, ma no nuna midi i kana baa tuk katin. 30 Senbia ia ga tiga poropet ma ga nunurei tar bia Kalou gata kukubus taar ma ia ma ra sinsalim hoken. Kalou ga kukubus taar tane Dewit no king bia na bul tiga bulumur tana tano nuna tamat na kinkinis na gil warkurai. 31 Io hua, Dewit ga palai bia asa na hanuat namur gaam hasahesa tano tamtaman tut hut balin tano Mesaia* hoken. Ga tangai bia Kalou pa na waak sei ia taar tano hanua na minaat ma bia no palatamaina mah pa na mapus. 32 Iakan ra Iesu a mon nong Kalou ga hatut habal ia ma mehet bakut mehet ga nas iakan ra linga. Hua mehet gi hasahesa utana bia i tutuna. 33 Ma Kalou i ta hatamat tar ia tano tamat na kinkinis tano sot na lima Kalou ma i ta tar no Halhaliana Tanua tana haruat ma no nuna kunubus. Io, Iesu i ta hurarai hahuat kaiken muat nasnas ma muat hanhadadei. 34-35 Ma taia bia Dewit nong ga hanhut uram ra mawai senbia ia iat ga tangai bia,
‘No Watong ga tangai ta nagu Watong:
“U na kap no tamat na kinkinis kai tano sot na limagu,
tuk iau na bul hasur ira num hirua manapu ta ira lapara kakim!” ’
36 “Io hua, i bilai bia muat ira mataniabar na Israel, muat na nunurei mah bia Kalou i ta hakisi iakan ra Iesu nong muat ga tut tar ia tano ula kabai bia na Watong ma Mesaia mah.”
37 Ing ira mataniabar diet ga hadadei hoken, ga kata tus ira bala diet, io, diet gaam tangai ta Pita ma ira mes na apostolo hoken: “Kaba tasi mehet, asa ing mehet na gil?”
38-39 Pita ga balu diet hoken: “Muat bakut tikatikai muat na lilik pukus ma muat na kap bapitaiso tano hinsa Iesu Karisito ma Kalou naga lik luban sei ira numuat magingin sakena. Ma muat na hatur kahai lah no hartabar na Halhaliana Tanua kanong Kalou ga gil no kunubus wara uta muat ma ira nati muat ma uta diet mah ing diet tapaka. Iakan ra kunubus i gawanei diet bakut ing Kalou na tau hahuat diet wara nuna.”
40 Ma ga hakatom diet ma ra haleng mes na nianga ma ga walar bia na halamlam diet gaam tangai hoken: “Muat na balaurei timaan muat. Kaba muat haan taar tano harpidinau nong na haan tupas kan ra sakana mataniabar.” 41 Io, diet ing diet ga kap timaan ira nuna nianga diet ga kap bapitaiso ma ta iakano bung aitul a arip diet ing diet ga laka harahut iakano mataniabar gar ta Karisito.
Ira tena nurnur diet ga tiga bala
42 Diet ga balaan bia diet na taram ira hausur ta ira apostolo ma bia diet na kis hulungai wara tar harharahut hargilaas, diet gaam balaan mah ma no magingin na bingit beret ma wara sinsaring tikai. 43 Ma ira apostolo diet ga gil haleng na pinapalim na kinarup ma ra dadas na hakilang ma ira mataniabar bakut diet ga kis ma ra tamat na urur tupas Kalou. 44 Diet bakut ing diet gata nurnur, diet ga kiskis tikai, ma diet ga tartar hargilasanei ira nudiet tabarikik. 45 Ma diet ga susuhuranei ira nudiet hinton ma ira nudiet tabarikik ma diet ga tartar ira kinewa ta diet ing diet ga mon sunupi. 46 Ta ira kaba bungbung diet git hananhuat hulungai tano tamat na hala na lotu, ma diet ga tiga lilik sena mon. Ma diet ga bingit beret tikai narako ta ira ngasia diet ma diet ga ianiaan tikai ma ra gungunuama ma ra tutun na bala. 47 Ma diet ga pirpirlat Kalou ma ira mes na mataniabar diet ga mangaha ta diet. Ma ira kaba bungbung diet ing no Watong ga halhalon diet, ga lamlam halaka tar diet ta ira kaba tena nurnur.
* 2:31 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.