3
Pita ga halangalanga no pengpeng
Tiga bung Pita ma Ioanes dir ga haan uram tano tamat na hala na lotu ra aitul a pakana bung ra matarahien, ma ra nudiet pakana bung na sinsaring iakanong. Ma di ga kap hahuat tiga tunatuna di ga kaha ia ma ra pengpeng ia taar tano matanangas huat di la kilkilam ia bia Melmel. Ira kaba bungbung di la bulbul ia tano matanangas bia na sarsaring kinewa ta ira mataniabar diet la hanahaan uram tano tamat na hala na lotu. Ma ing ga nas Pita ma ne Ioanes dir ga hanahaan laka, ga saring dir wara nuna ta kinewa. Io, Pita ma Ioanes dir ga ngok dadas tana ma Pita ga tangai bia, “Nas mamir!” Io, ga tadangai dir kanong ga lik bia dir na tabar ia ta linga.
Senbia Pita ga tangai tana bia, “Taia ta kinewa tagu, senbia no linga iau mon ia, iakan iau na tabar uga ma ia. Tano hinsa Iesu Karisito ma Nasaret iau tangai taam, Tut, ma u na haan!” Io, Pita ga palim no sot na limana ma ga harahut ia wara tuntunur. Kaikek at ira kakena no tunatuna ma ira harpasum na kakena ga tahut. Io, ga karuas tutur gaam hatahun hinahaan tubena iat. Io, ga sakatei halaka dir uram tano tamat na hala na lotu, ma kana ga karkaruas haan ma ga pirpirlat Kalou. Ira mataniabar diet ga nas ia ma ga hanan haan ma ga pirpirlat Kalou. 10 Ma ing diet ga nas kilam ia bia ia mon no pengpeng nong git kiskis tano melmel na matanangas huat tano tamat na hala na lotu, diet ga manga karup ma diet gaam panganga taar mon um ta iakan ra linga gata hanuat taar tana.
Pita ga warawai
11 Ing no tunatuna ga palim hadadas tar a baa Pita ma ne Ioanes, ira mataniabar bakut diet ga karup ma diet ga hilor dal tano sibaan di ga kilam ia bia no parada ta Solomon. 12 Ing Pita ga nas hua ga tangai ta ira mataniabar hoken: “Kaba mataniabar ma Israel, i ngen hoeh bia muat karup ta iakan ra linga ma muat gi ngokngok ta mamir hokek? Hoeh, muat lik bia a mon dadas ta mamir bia mamir bilai harsakit kaiken mamir gi tale bia mamir na hatut iakan ra tunatuna gi haan? Taia! 13 No God ta Abraham, Aisak ma Iakop, no God ta ira kaba hintubu dahat, i ta hamar no nuna tultulai Iesu. Ma Pailat gata lik bia na halangalanga sei um ia senbia muat ga tar sei ia bia da bu bing ia ma muat ga harhus sei ia ra matmataan ta Pailat. 14 Muat ga harhus sei no Takodasiana, no Halhaliana, ma muat ga sasaring bia Pailat na hasur sei tiga tena harubu bingbing taar ta muat. 15 Muat ga bu bing no Burena no Nilon senbia Kalou ga hatut habal ia talur ra minaat. Mehet ga nas iakan, hua mehet gi hasahesa bia a tutun na linga ia. 16 Tano nurnur ta Iesu iakan ra tunatuna i ta kap ra dadas, iakan a mon ra tunatuna nong muat nasnas ia ma muat nunurei tar ia. Tano dadas tano hinsa Iesu ma no nurnur nong i tahuat tana, iakanong i ta halangalanga timaan bakut ia kakek muat nas tar ia hua.
17 “Io, kaba tasigu, iau nunurei tar ing bia muat ga gil hua ta Iesu, pa muat ga palai bia muat ga gilgil ra sa, ma ira numuat lualua mah hua. 18 Iasen Kalou ga tangai hanaluai ta ira inga diet ira poropet bia no nuna Mesaia* na kilinganei ra ngunngutaan. Ma Kalou i ta hatutun um iakan. 19-20 Io, muat lilik pukus ma muat tapukus taar ta Kalou waing Kalou na kap sei ira numuat magingin sakena. Io, muat gil hua ing ira pakana bung na sinangeh naga hanuat maram tano Watong ma bia na tulei mah Iesu, ia no nuna Mesaia nong Kalou gata pilak tar ia wara uta muat. 21 Na kis taar a baa aram ra mawai tuk tano pakana bung bia Kalou na hasigarina habal ira linga bakut hoing Kalou ga tangai tar hua naluai sakit ta ira inga diet ira nuna halhaliana poropet. 22 Ma Moses ga hasahesa uta iakan ing ga tangai hoken: ‘No Watong no numuat God na hatut numuat tiga poropet hoken iau makaia nalamin tano numuat huntunaan. Muat na taram bakut ira nuna nianga ing na tangai ta muat. 23  Bia siga tikai pa na taram ia, io, da hasisingen sei ia ta ira nuna mataniabar ma da bu bing ia.’
24 “Hoken ira kaba poropet bakut, Samuel no luena ma diet ing diet ga mur lah ia, diet bakut ing diet ga ianga, diet ga hasahesa ta ira linga ing na hanuat ta kaiken ra pakana bung. 25 Io, Kalou ga tar ira nuna nianga ta ira nuna poropet, ma muat ta tinanei lah kaikek ira nudiet nianga ma no kunubus mah nong Kalou ga gil ia tikai ma ira hintubu muat ing ga tangai ta Abraham hoken: ‘Iau na haidanei no num bulumur waing ira huntunaan bakut tano ula hanua diet na daan tana.’ 26 Io, ing Kalou ga hatut no nuna tultulai ga luena tulei baa ia ukai ta muat bia na me haidanei muat hoken, na hurusanei muat tikatikai talur ira numuat sakana magingin.”
* 3:18 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.