21
Pol ga haan uram Ierusalem
Namur ing mehet gata haan talur tar um diet, mehet ga kawaas tiga mon, mehet gaam hilau takodas u Kos. Tano mes na bung mehet ga haan u Rodes ma makaia mehet ga hanuat Patara. Io, mehet ga nas lah tiga mon ma ga wara hinahaan u Ponisia, io, mehet ga kawaas tana ma mehet gaam haan laah. Ing mehet gata nas um Saipras mehet ga haan manamur tana u Siria. Mehet ga sot Tair bia daga hasur sei ira kinakap tano mon kaia. Ma ing mehet ga hanuat tupas ira tena tinaram tano lotu kaia mehet ga kisi ra liman ma irua na bung tikai ma diet. Ta ra haphapuasnai tano Halhaliana Tanua diet ga hasasei Pol bia waak i hanahaan u Ierusalem. Ma ing no numehet pakana bung na kinkinis kaia gata haruat, mehet ga haan laah wara hinahaan balin tano numehet hinahaan. Ma ira tena tinaram tano lotu bakut tikai ma ira nudiet hahina ma ira nati diet, diet ga haan tikai ma mehet talur no pisa na hala u nawana ma mehet bakut mehet ga singabukun ma mehet ga sasaring kaia. Io, mehet ga lulu taar um, ma mehet gaam kawaas tano mon. Ma diet, diet ga tapukus taar baal um tano nudiet taman.
Io, mehet ga haan balin laah tano numehet hinahaan ma Tair ma mehet ga sot Tolemas. Ma kaia, mehet ga karo lah ira tasi mehet ta Karisito ma mehet ga kis tikai ma diet tiga bung. Tano mes na bung mehet ga haan talur diet ma mehet ga hanuat Kaisaria. Ma mehet ga kis kaia tano hala ta Pilip no tena warawai tano tahut na hinhinawas. Ma ia tikai ta ira liman ma irua na tunatuna ing di ga pilak diet naluai wara harharahut tano lotu. Ma ga mon aihat na natina gurar ing dal ga iangianga na poropet.
10 Namur ing mehet gata kisi ra bar bung kaia, tiga poropet hinsana Agabus ga hansur ma Iudeia. 11 Ga hanuat ukai ta mehet ma gaam kap lah no taltalin ta Pol. Io, ga his ira irua limana ma ira irua kakina ma ia ma gaam tangai hoken: “No Halhaliana Tanua i tangai bia hoken ing ira Iudeia maram Ierusalem diet na his no tunatuna a nuna iakan ra taltalin ma diet na tar ia ta ira lima diet ing pai Iudeia diet.”
12 Ing mehet ga hadadei kaiken, mehet ma ira tunatuna kaia, mehet ga suah taar ta Pol bia waak i hanahaan uram Ierusalem. 13 Io, ga babalu bia, “Waak muat susuah ma waak muat hatapunuk iau! Iau tagura taar bia da his iau, ma iau tagura taar mah bia ena maat kaia Ierusalem utano hinsana no Watong Iesu.” 14 Ma ing mehet ga tingtigal pua ia, mehet ga sangeh ma mehet ga tangai bia, “Asa ing no Watong i nem bia na hanuat, io, i tahut bia na ngen at hua.”
15 Namur um, mehet ga tagurei ira numehet linga ma mehet gaam tur lah no numehet hinahaan uram Ierusalem. 16 Ma aring tena tinaram tano lotu ma Kaisaria diet ga sakatei mehet ma diet ga lam mehet uram tano hala tano tunatuna nong mehet ga wara kinkinis ma ia, a hinsana ne Nason. Ia ma Saipras ma naluai at ia tiga tena tinaram tano lotu.
Pol aram Ierusalem
17 Ma ing mehet ga hanuat aram Ierusalem, ira tasi mehet ta Karisito kaia diet ga guama panei lah mehet. 18 Ma tano mes na bung Pol tikai ma mehet bakut mehet ga haan wara nasnas Jemes. Ma ira lualua tano lotu diet ga kis bakut taar. 19 Ing Pol gata lulu taar ma diet, ga hasasei um diet ta ira linga bakut ing Kalou ga gil narako tano nuna pinapalim taar ta diet ing pai Iudeia diet.
20 Ing diet ga hadadei hua diet ga pirlat Kalou. Io, diet ga tangai ta Pol bia, “Tasi mehet, u nunurei bia haleng na arip na Iudeia diet ta nurnur ma diet bakut diet bala tut wara murmur ira warkurai ta Moses. 21 Senbia diet gata ser bia u la hauhausur ira Iudeia bakut kinas ta ira hanua ta diet ing pai Iudeia diet bia diet ira Iudeia diet na tahurus talur ira warkurai ta Moses. Ma diet gata ser mah bia u la tangtangai ta ira Iudeia bia waak diet kutkut ira palatamai diet ira nudiet nat na bulu ma waak diet murmur ira nudahat magingin. 22 Io, dahat na gil sa um? Diet na nunurei lah at bia u ta hanuat. 23 Io hua, u na gil ira linga ing mehet na tangai taam. A mon aihat na tunatuna tikai ma mehet ing dal ga gil tiga kunubus uram ta Kalou. 24 U na lam lah dal ma u na laka tikai ma dal tano pakpakilai i haruat ta ira warkurai ta Moses bia mutal naga langalanga talur no tinirih maram narako ta kaikek ra warkurai. Ma u na kul sarai dal waing daga pung sei ira hi dal. Io, diet bakut diet na nunurei bia taia ta tutuna ta ira nianga diet ta hadadei utaam, ma senbia uga iat, kana u murmur ira warkurai ta Moses. 25 Ma mehet ta gil hoken uta ira tena nurnur ing pai Iudeia diet. Mehet ta tula pakpakat taar ta diet ma mehet ga hasasei diet bia mehet gata hanuat tikai ma tiga lilik bia pa diet na gil kaiken ra linga: waak diet ienien ta nian ing di tun wara hartabar ta ira palimpua, waak diet ien gaap, waak diet ien tiga linga ing di lut bing, ma waak diet gilgil no sakana magingin na sinsinua tikai.”
26 Io, tano mes na bung Pol ga lam lah kaikek ra tunana ma gaam laka tikai ma dal ta iakano pakpakilai bia ia ma dal, dal naga langalanga tano ninaas ta Kalou. Io, ga laka uram tano tamat na hala na lotu wara nianga palai bia hunangesa dal na hapataam iakano pakpakilai nong na halangalanga dal tano nudal kunubus. Ma ga wara hinhinawas bia tikatikai ta dal na gil no nuna hartabar ta gahim bung.
Di ga palim kahai Pol
27-28 Ma ing bia kaikek ra liman ma irua na bung wara halangalanga dal ga wara patpataam, ari Iudeia maram tano hanua Esia diet ga nas Pol aram tano tamat na hala na lotu. Io, diet ga hatatik ira bala diet ira mataniabar bakut kaia, diet ga palim kahai Pol, ma diet ga kukula bia, “Tunatuna ma Israel, muat harahut mehet! Iakanin no tunatuna nong i la hauhausur ira mataniabar bakut ta ira sibaan bakut bia diet na miligiruanei dahat ira Iudeia ma ira nudahat warkurai, ma iakan mah ra tamat na hala na lotu. Ma pai kaikek sena mon. Taia. I ta lam halaka mah ari Grik uram ta iakan ra tamat na hala na lotu hua i ta hagawai iakan ra halhaliana sibaan.” 29 (Diet ga tangai hua kanong tiga bung naluai diet ga nas tar Tropimus nong ma Epesas tikai ma Pol aram tano pisa na hala ma diet ga lik halaka lah bia Pol gata lam halaka ia uram tano tamat na hala na lotu.)
30 Io, haleng sakit ira mataniabar tano pisa na hala diet ga raurawan ta iakan ma diet ga hilau huat makaia ta ira kaba sibaan bakut. Diet ga palim kahai Pol ma diet ga rahi hasur ia maram tano tamat na hala na lotu ma kaikek at di ga banus ira matanangas huat tano tamat na hala na lotu. 31 Ing diet ga wara bubu bing ia, no nianga ga haan tupas no lualua ta ira umri ma Rom bia ira mataniabar tano pisa na hala Ierusalem kana diet ga gilgil tiga tamat na purpuruan. 32 Ma kaikek at no lualua ga lam lah aring umri tikai ma aring tamat na umri ma diet ga hilau suur taar ta ira mataniabar. Ing ira mataniabar ing diet ga hatahuat no purpuruan diet ga nas lah no lualua tikai ma ira nuna umri, diet ga sangeh wara bubu Pol.
33 No lualua ga hanuat ma ga palim kahai lah Pol ma ga tar ra dadas na nianga bia da his ia ma ta irua dadas na hidihidi sakit. Io, ga tiri bia Pol ia siga ma asa ka i gil? 34 Ari ta ira mataniabar diet ga tangai tiga linga ma ari diet ga tangai ra mesa. Ing pa ga tale bia na nunurei lah no tutuna kanong ira mataniabar diet ga tabi nianga, ga tar ra dadas na nianga ta ira nuna umri bia diet na lam lah Pol uram tano nudiet hala ira umri. 35 Ing Pol ga hanuat taar ta ira pinapaas hut uram ta iakano sibaan, ira umri diet ga kap ia naliu kanong bia ira mataniabar diet ga manga ngangar sakit. 36 Ma ira mataniabar ing diet ga murmur haan, diet ga kupkup haan bia, “Muat bu bing ia!”
Pol ga ianga tano tamat na mataniabar
37 Ing ira umri diet ga wara kapkap halaka Pol tano nudiet hala, Pol ga tiri no lualua bia, “I tale bia iau na tangai tiga linga taam?”
Io, ga balu ia, “Ai! U ianga na Grik! 38 Io hua, pai uga tako no Isip nong ga hatahuat no hinarubu nalamin ta ira mataniabar ma Rom a bar tinahon naluai ing ga lam ra ihat na arip na tena harbing uram tano hanua bia.”
39 Ma Pol ga tangai bia, “Iau tiga Iudeia ma Tasas tano hanua Silisia. Iau maram tiga pisa na hala nong no hinsana i luai. Maris, taram lah iau bia iau na ianga baa ta ira mataniabar.” 40 Io, no lualua ga haut, ma Pol ga tur aram ta ira pinapaas hut ma ga hakilang ira mataniabar bia waak diet wara nianga. Ing diet ga tur matien um, Pol ga ianga ma no nianga gar na Iudeia hoken.