22
“Kaba tasigu, ma muat ira kaba tamat, muat hadadei um iau kaiken ma iau na balu ira numuat nianga.”
2-3 Ma ing diet ga hadadei bia ga haianga diet ma no nianga gar na Iudeia diet ga manga tur matien. Io, Pol ga ianga um: “Iau tiga Iudeia. Di ga kaha iau na Tasas tano hanua Silisia senbia iau ga tamat kai ta iakan ra pisa na hala Ierusalem. Iau tiga bulu na hausur ta Gamaliel ma iau ga kap ra tamat na hausur ta ira warkurai ta ira hintubu dahat ma iau ga bala tut wara murmur Kalou haruat a mon hoing muat katin. Iau ga haliarei ira tunatuna diet murmur iakan ra hausur di kilam ia bia ‘No Ngaas’ wara bubu bing diet. Iau ga palpalim kahai ira tunana tikai ma ra hahina ma iau git halaka diet ra hala na harpidinau. Ma no tamat ta ira pris ma ira kaunsal bakut i tale bia diet na ianga palai uta iakan. Ma iau ga kap mah ra pakpakat makai ta diet taar ta ira tura diet ira Iudeia kinam Damaskas. Ma iau ga haan ukaia wara hishis lah kaiken ra mataniabar ukai Ierusalem bia da hapidinau diet.
“Gata huteta ra tingana kasakesa ing iau ga hananhuat huteta Damaskas ma kaikek a mon tiga tamat na lulunga sakit maram ra mawai ga murarang sarai iau. Ma iau ga puka taar napu tano pisa ma iau ga hadadei tiga ingana tikai ga tangai tagu, ‘Sol! Sol! Wara biha bia u hanghagawai iau?’
“Ma iau ga tiri, ‘Siga uga, Watong?’
“Ma ga babalu bia, ‘Iau Iesu ma Nasaret nong u hanghagawai ia.’ Ira tunatuna ing diet ga saksakatei hani iau diet ga nas no lulunga ma senbia pa diet ga hadadei kilam no ingana tunatuna ing ga iangianga tagu.
10 “Iau ga tiri bia, ‘Asa ing iau na gil, Watong?’
“Ma no Watong ga tangai, ‘Taman tut, ma u na haan u Damaskas. Ma da hasasei uga kaia ta ira linga bakut ing Kalou gata tibe taar taam bia u na gil.’ 11 Io, ira tunatuna ing iau ga hanahaan tikai ma diet, diet ga lam iau u Damaskas kanong bia no dadas na murarang tano lulunga gata hapula iau.
12 “Io, tiga tunatuna hinsana ne Ananias ga hanuat wara kolkol iau. Ia tiga tunatuna ing ga murmur timaan ira warkurai ta Moses, ma ira Iudeia bakut ing diet ga kiskis kaia diet ga manga warwariru tana. 13 Ga tur hutatei iau ma gaam tangai bia, ‘Tasigu Sol, nanaas balin!’ Ma kaikek at iau ga tale bia iau na nas ia. 14 Io, Ananias ga tangai hoken: ‘No God ta ira hintubu dahat i ta pilak uga bia u na nunurei no nuna nemnem ma bia u na nas no Tena Takodas ma bia u na hadadei ira nianga ing na hansur tano hana. 15 Ma uga, u na hasahesa utana taar ta ira mataniabar bakut uta ira linga ing u gata nas ma u gata hadadei. 16 Io, asa baa um ka u kiskis kahai? Taman tut, ma u na kap bapitaiso ma u na sasaring tupas ia ma naga gis sasei ira num magingin sakena.’
17-18 “Io, ing bia iau ga tapukus u Ierusalem ma iau ga sasaring aram tano tamat na hala na lotu, iau ga nas tiga ninaas na tanua ma iau ga nas no Watong ga iangianga. Ga tangai tagu bia, ‘Habir! Haan talur Ierusalem kaiken at kanong pa diet na taram uga ing u na hasahesa utagu kai ta diet.’
19 “Ma iau ga balu ia, ‘Watong, diet at, diet nunurei bia iau git sursuur laka ta ira hala na lotu numehet ira Iudeia wara bulbul halaka diet ing diet nurnur taam ra hala na harpidinau ma wara laulawat diet. 20 Ma ing di ga tut bing no num tunatuna Stiwen ing ga hasahesa utano hinsaam, iau ga tur taar kaia ma iau ga balaurei ira nudiet maal ing diet ga tutut bing ia, ma iau ga haut uta iakanong.’
21 “Io, no Watong ga tangai tagu, ‘Haan, iau na tulei uga u helik, taar ta diet ing pai Iudeia diet.’ ”
Pol ga hapuasnei bia ia tiga Rom
22 Ira mataniabar diet ga hanhadadei Pol tuk taar ta ing ga tangai iakano sibana nianga. Io, diet ga kukula naliu bia, “Muat bu bing iakano mangana tunatuna! Pai tahut bia na lon ta iakan ra ula hanua!”
23-24 Ing diet ga kupkup ma diet ga kap sei ari ta ira nudiet sigasigam ma diet ga sasa kaabus uram ra mahua, no lualua ga tar ra dadas na nianga bia da kap halaka Pol uram ra hala ta ira umri. Ga hartulai bia da dangat ia ma da tiri murmur ia ing da nunurei lah bia warah kaikek ira mataniabar diet ga kupkup taar tana hoken. 25 Ing diet gata sal hatusa ira irua limana ma diet gata kubus taar ia wara laulawat ia, Pol ga tangai tano tamat na umri nong ga tur taar kaia bia, “Hoeh, i takodas tano numuat warkurai bia u na dangat tiga Rom ma pa di kurei baa ia wara nasnas ta sakena?”
26 Ing no tamat na umri ga hadadei hoken, ga haan uram tano lualua ma ga tiri ia, “Ai! Asa ing u wara gilgil? Iakanang ra tunatuna ia tiga Rom!”
27 Io, no lualua ga haan uram ta Pol ma ga tiri, “Ai! A Rom uga bia taia?”
Ma Pol ga balu ia, “A tutuna.” 28 Io, no lualua ga tangai, “Iau ga kukul ma ra tamat na kinewa sakit bia iau na kap no kinilam bia iau tiga Rom.”
Pol ga balu ia, “Senbia iau taia. No nugu tata ia ga kap no kinilam bia ia tiga Rom, hua di ga kaha iau hua.”
29 Io, diet ing diet ga tur taar wara tirtiri mur ia, diet ga hesua laah kaikek at. Ma no lualua ga sam kahai no katina ing ga nunurei lah bia gata his tar Pol ma ra dadas na hidihidi sakit ma ia tiga Rom.
Pol manaluai tano kaunsal
30 Tano mes na bung no lualua ga palas sei Pol kanong ga nem bia na nunurei lah no burena tutuna bia wara sa kaikek ira Iudeia diet gaam takun Pol. Io, ga tau hulungai ira tamat na pris ma ira kaunsal gar na Iudeia. Io, ga lam Pol ma ga hatur ia ra matmataan ta diet.