23
Pol ga ngok dadas ta ira kaunsal ma ga tangai bia, “Kaba tasigu, no nugu lilik i hatutuna bia ira nugu tintalen i tahut tano matmataan ta Kalou tuk katin.” Io, ing Ananias no tamat ta ira pris ga hadadei hua, ga tulei diet ing diet ga tur taar kaia bia diet na pasar no ha Pol. Ma Pol ga tangai tana, “Kalou na pasar uga, a tena harbabo. Ma uga hoing ra melmel na balo na hala senbia aram narako i hung ma ra bilinga. U kis taar kaia bia u na kurei iau haruat ma ing ira warkurai ta Moses i tangai, ma senbia uga at, u ta lakai ira warkurai ing u hartulai bia da pasar iau!”
Ma diet ing diet ga tur hutatei taar Pol diet ga tangai, “Siga uga kagu tangai hagawai no tamat ta ira pris ta Kalou?”
Io, Pol ga babalu bia, “Kaba tasigu, pa iau palai bia ia no tamat ta ira pris. Ing bia iau naga palai taar bia siga ia, pa iau gaar ianga hua kanong ira nianga ta Kalou di ga pakat i tangai bia, ‘Waak muat tangtangai hagawai no lualua ta ira numuat mataniabar.’ ”
Ing bia Pol ga nunurei bia ari ta diet a Sadiusi ma aring Parasi, ga tangai naliu aram tano kinkinis hulungai bia, “Kaba tasigu, iau tiga Parasi, a natina tiga Parasi. Iau tur taar ra warkurai kai kanong iau kis na balamasa taar utano tamtaman tut balin ta ira minaat.” Ing ga tangai hoken, tiga tamat na hargau ga tahuat nalamin ta ira Parasi ma ira Sadiusi. Ma ira kaunsal diet ga haan hararasanai. (Ma no burena hoken. Ira Sadiusi diet tangai bia taia ta tamtaman tut balin ta ira minaat, ma taia mah ta angelo bia ta tanua. Senbia ira Parasi diet tangai bia kaikek bakut i mon.)
Ma no purpuruan ga hanuat tamat ma aring tena hausur ta ira warkurai ta Moses ing a Parasi diet, diet ga tur ma diet ga ianga hargau ma ra dadas bia, “Pa mehet nas lah ta ronga ta iakan ra tunatuna. Tiga tanua bia tiga angelo dak i ta haianga ia.” 10 No hargau ga manga tamat sakit ma no lualua ta ira umri gaam burut bia kaba diet gi sapak hananatina tar Pol. Ga tar ra dadas na nianga ta ira umri bia diet na hansur ma diet na lam lah Pol talur diet ma ra dadas ma diet na lam ia uram tano nudiet hala.
11 Io, ra bung um, no Watong ga tur hutatei Pol ma ga tangai bia, “U na balamasa! U na hasahesa mah utagu na Rom hoing u ta hasahesa taar utagu kai Ierusalem.”
No harpingit wara bu bing Pol
12 Io, ra malaan tano mes na bung ira Iudeia diet ga worwor tikai ma diet ga kukubus bia pa diet na iaan ma pa diet na mom tuk taar bia diet ta bu bing tar Pol. 13 Ma ga sakiit ra ihat sangahul na tunatuna ing diet ga lalaka ta iakan ra kunubus. 14 Io, diet ga haan uram ta ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan ma diet ga tangai, “Mehet ta kukubus bia pa mehet na iaan tuk taar bia mehet ta bu bing tar Pol. 15 Io, kaiken muat ma ira kaunsal muat na tula nianga tupas no lualua ta ira umri bia diet na lam hahuat Pol ukai ta muat. Ma muat na bisbis hoing bia muat nem bia muat na silhei timaan lah ta tutun na nianga makaia tana wara gilgil no nuna warkurai. Ma mehet, mehet ta tagura taar bia mehet na bu bing sei ia katika na ngaas ing na hananhuat ukai.”
16 Senbia ing no lawa ne Pol ga hadadei iakan ra nudiet pidik, ga haan gaam laka tano hala nudiet ira umri ma ga hasasei Pol. 17 Io, Pol ga tau lah tikai ta ira tamat na umri ma ga tangai, “Lam kan ra marawana taar tano numuat lualua. A nuna mon nianga kana bia na tangai tana.”
18 Io, no tamat na umri ga lam lah ia taar tano lualua. No tamat na umri ga tangai, “Pol nong dahat ta palim kahai ia, i hartulai utagu ma gi saring iau bia iau na lam iakan ra marawana ukai taam kanong bia a nuna mon nianga bia na tangai taam.”
19 Io, no lualua ga palim lah no limana no marawana, ma ga lam hasisingen lah ia gaam tiri ia bia, “Asa ing u wara hinhinawasei iau tanai?”
20 No marawana ga tangai, “Ira Iudeia diet ta haut tikai wara sarsaring uga bia u na lam Pol taar ta ira kaunsal marakan ma diet na bisbis hoing bia diet nem ia wara tirtiri mur ia u taring tutun na nianga utana. 21 Senbia, waak u tartaram diet kanong i sakit ra ihat sangahul na tunatuna ing diet na mun kahai ia. Ma diet ta kukubus taar bia pa diet na iaan ma pa diet na mom tuk taar bia diet ta bu bing tar ia. Diet tagura taar kaiken ma diet kiskis kahai uga bia u na haut lah no nudiet sinsaring.”
22 Io, no lualua ga hatumarang no marawana bia, “Waak u hasasei tikai bia u ta hasasei tar iau ta iakan ra linga.” Ma gaam tulei sei ia.
Di ga hamaren Pol u Kaisaria
23 Io, ga tatau lah airua ta ira nuna tamat na umri ma ga tangai, “Tagurei ken ra tena hinarubu: ta irua maar na tena palim hisa, ta len ma irua na sangahul na tena kisi hos, ma ta irua maar na tena palim rumus. Tagurei diet wara hinahaan u Kaisaria ra liman ma ihat na pakana bung katin ra bung. 24 Ma tagurei ta hos ta Pol waing da lam timaan tar ia tano tamat na lualua Pelik.”
25 Io, ga pakat tiga pakpakat hoken:
 
26 “Iau Kolodias Lisias, ukatika tano bilai na tamat na lualua Pelik: A harmarsai na kis tikai ma uga.
 
27 “Ira Iudeia diet ga palim kahai iakan ra tunatuna ma nong bia diet na bu bing ia senbia iau ga hanuat ma ira nugu tena hinarubu ma iau ga halon ia kanong bia iau gata nunurei lah bia ia tiga Rom. 28 Ma iau nem bia iau na nunurei bia diet ga takun ia warah, hua iau gi lam tar ia ta ira nudiet kaunsal. 29 Iau nas hoken bia ira nudiet nianga na hartakun i iangianga utano nudiet warkurai mon. Senbia taia tiga hartakun i tirih haruat bia na hirua panei ia. Ma taia tari mah ing ga tale bia daga bul ia ra hala na harpidinau utanei. 30 Io, ing iau ser lah nudiet tiga pidik wara hagawai iakan ra tunana, iau tulei ia ukatika taam kaiken at. Ma iau tar ra dadas na nianga mah ta ira tena hartakun bia diet na tar ira nudiet nianga taar tana katika taam.”
 
31 Io, ira tena hinarubu diet ga mur nianga ma diet ga lam lah Pol tikai ma diet ra bung u Antipatiris. 32 Ma tano mes na bung ira tena hinarubu manapu diet ga waak sei Pol ta ira tena kisi hos bia diet na haan tikai ma ia. Ma diet um, diet ga tapukus uram tano nudiet hala. 33 Ing ira tena kisi hos diet ga hanuat Kaisaria, diet ga tar no pakpakat tano tamat na lualua ma diet ga tar sei Pol ta ra limana. 34-35 Io, no tamat na lualua ga was no pakpakat ma ga tiri Pol bia ia maha. Ing ga nunurei lah bia Pol ia ma Silisia ga tangai, “Iau na hadadei ira num nianga ing bia diet ing diet takun uga, diet na hanuat.” Io, ga tar ra dadas na nianga bia da mona bat Pol narako tano tamat na hala na warkurai ta Herot.