24
Pol ga tur ra warkurai ra matmataan ta Pelix
A liman na bung namur, Ananias no tamat ta ira pris ga hansur u Kaisaria tikai ma ari tamat ta ira huntunaan ma tiga mintatona tunatuna ta ira warkurai, hinsana ne Tertulus. Io, diet ga kap ira nudiet nianga na hartakun uta Pol taar tano tamat na lualua. Ing di ga tau halaka Pol, Tertulus ga bul ira nuna nianga na hartakun taar ta Pelix hoken: “Mehet ta kilinganei ra talona kinkinis na malum narako tano num harbalaurai. Ma no num mintota i ta kap hahuat ra haleng na kikios wara hatimaan no numehet hanua. Watong Pelix, ta ira kaba sibaan bakut mehet manga tanga tahut sakit uta ira linga ing u ta gil. Senbia pa iau nem bia iau na manga hamalmalunga uga. Io, iau saring uga bia, maris, u na hadadei kaiken ra numehet kumkumina nianga.
“Mehet ta nunurei lah bia iakan ra tunatuna i la hatahuat purpuruan ma hargau ma ira hinarubu nalamin ta ira Iudeia ta ira sibaan bakut tano ula hanua. Ia tiga lualua tano ton ma Nasaret. Ma taia bia iakanong sena mon. Taia. Ga walar mah bia na hagawai no numehet tamat na hala na lotu. Io, mehet gaam palim kahai ia. [Mehet ga wara kurkurei ia haruat ma ira numehet warkurai. 7-8 Ma senbia Lisias no lualua ta ira umri ga hanuat tikai ma ra dadas ma ga sarat lah ia ta mehet ma ga tar ra dadas na nianga ta ira tunatuna na hartakun bia diet na haan tupas uga.]* Ma uga at u na tiri murmur ia waing u naga nunurei lah no tutun ta kaiken ra hartakun mehet gilgil taar tana.”
Ma ira Iudeia diet ga hartakun mah hua, bia a tutuna kaiken ra linga.
10 Ing no tamat na lualua ga haut utana bia na ianga, Pol ga tangai, “Iau guama bia iau na tar ira nugu nianga na turtur bat iau ta kaiken ra hartakun kanong iau nunurei bia uga tiga tena warkurai ta iakan ra hanua ra bar tinahon. 11 Pai sakiit baa ra sangahul ma irua na bung ing iau ga haan uram Ierusalem wara lotu. Ma i malus taar taam bia u na nunurei lah bia a tutuna iakan. 12 Ma ira tunatuna ing diet taktakun iau, pa diet ga nas iau bia iau ga harhargau ma tikai aram ra tamat na hala na lotu. Ma pa diet ga nas mah iau bia iau ga hathatut purpuruan nalamin tiga kabana aram narako ta ira nudiet mes na hala na lotu ma bia aram tiga mes na sibaan tano pisa na hala. 13 Ma pa diet tale bia diet na hatutuna tar taam ira hartakun kaiken diet gilgil tar tagu. 14 Ma senbia pa iau na suhai kanin. Iau la latlotu tupas no God ta ira hintubu mehet narako tano nugu kinkinis na nurnur ta iakan ra Ngaas ing diet tangai bia pai tutuna ia. Iau nurnur mah ta ira warkurai bakut ta Moses ma ta ira pakpakat ta ira poropet. 15 Ma iau kis na balamasa taar ta Kalou hoing mah diet kaiken ra tunatuna. Ma no numehet kinkinis na balamasa kanin, bia Kalou na hatut habal ira tena takodas ma ira tena sakena talur ra minaat. 16 Io, hatikai iau walwalar bia iau na balaurei timaan ira nugu tintalen, no nugu lilik kaba gi takun iau ra matmataan ta Kalou ma ira tunatuna.
17 “Namur ta ing pa iau ga nas Ierusalem ra bar tinahon, iau ga haan um ukai wara tar harharahut ta ira nugu mataniabar ing diet ga mon sunupi. Ma iau ga haan wara tar hartabar mah aram tano tamat na hala na lotu. 18 Ma iau ga gilgil kaiken ing diet ga nas tupas iau kaia. Ma iau gata hapataam ira pakpakilai haruat ta ira warkurai ta Moses bia iau naga langalanga talur no tinirih maram narako ta kaikek ra warkurai. Ma taia ta tamat na mataniabar diet ga hanuat hulungai taar tagu, ma pa iau ga laka mah tiga purpuruan. 19 Ma senbia no burena ia kek ta ari Iudeia maram tano hanua Esia ing diet ga kis taar kaia. Gaar bilai bia diet at diet gaar hanuat ukai taam ma diet naga tar ira nudiet hartakun ing bia nudiet mon ta linga wara paspasei tar tagu. 20 Ma ing bia taia, io, diet kaiken diet na tangai ira ronga ing diet ga nas lah tagu ing iau ga tur ra matmataan ta ira kaunsal. 21 Diet tale bia diet na tangai sena mon kanin ra linga ing iau ga kakonganei ing iau ga tur taar ra matmataan ta diet. Iau ga tangai bia, ‘Iau ta tur taar ra warkurai ra matmataan ta muat katin kanong iau nurnur tano tamtaman tut balin ta ira minaat.’ ”
22 Senbia Pelix ga palai timaan taar ta ira Kristian. Kaikek gaam tangai ta ira Iudeia bia diet na kis kahai tiga mes na bung. Ga tangai hoken: “Ing Lisias no lualua ta ira umri na hanuat, io, iau na bul no nugu ula warkurai bia u ronga bia taia.” 23 Io, ga tar ra dadas na nianga tano tamat na umri nong ga harbalaurai taar ta Pol bia na mona bat Pol. Senbia ga tangai bia waak i manga mona bat ia. Na waak ia bia na langalanga dahina ma na taram lah ira turana bia diet na nas mur ia ta ira nuna sunupi.
24 Ing a bar bung gata sakit, Pelix ga hanuat tikai ma no nuna hahin na Iudeia, ne Darusila. Io, ga hartulai uta Pol ma ga hadadei ing ga iangianga utano mangana nurnur ta diet ing diet nurnur ta Iesu Karisito. 25 Ing Pol ga iangianga uta ira magingin takodas ma tano magingin bia tikatikai at na nasnas mur timaan ia ma utano tamat na warkurai unamur, Pelix ga burut ma ga tangai, “I ta haruat baa! I tale bia u na haan um. Namur ing bia a nugu mon pakana bung, iau na hartulai utaam.” 26 Senbia ga nemnem mah bia Pol na hau kinawanei ia ma ta kinewa. Hua git harhartulai hait utana ma git worwor tikai ma ia.
27 Ing airua tinahon gata sakit, Porkios Pestus ga kios Pelix. Senbia Pelix ga waak tar at Pol ra hala na harpidinau kanong ga nem bia na hau ira Iudeia.
* 24:7-8 Ira nianga nalamin tano hakilang [ ] pai kis ta ira haleng tuarena pakpakat ing i bilai sakit.