25
Pol ga tur ra warkurai ra matmataan ta Pestus
Ing aitul a bung gata sakit namur tano nuna hinanuat kaia tano hanua, Pestus ga haan ma Kaisaria uram Ierusalem. Ma ira tamat na pris ma ira lualua ta ira Iudeia diet ga tar ira nudiet nianga na hartakun ta Pol taar tana kaia. Diet ga manga saring Pestus bia na harahut diet hoken, bia na lam Pol u Ierusalem kanong diet gata pingit tar wara bubu bing ia na ngaas. Ma Pestus ga babalu, “Kana di mona bat tar Pol aras Kaisaria ma iau at iau ni haan tapukus ukaia namur dahina. Io, ing bia iakan ra tunatuna i ta gil ta ronga, muat na tulei numuat ta lualua u Kaisaria tikai ma iau ma diet na ra takun ia kaia.”
Ing Pestus gata kisi ra liman ma itul bia sangahul na bung tikai ma diet, ga hansur um u Kaisaria. Ma tano mes na bung ga tau hulungai no kinkinis na warkurai ma gaam hartulai bia Pol na me tur ra matmataan tana. Ing Pol ga tur huat, ira Iudeia ing diet gata hansur ma Ierusalem diet ga tur burung ia ma diet gaam seisei tar ra dadas na nianga na hartakun taar tana. Senbia pa diet ga tale bia diet na hatutuna kaiken ra nudiet nianga.
Io, Pol ga tar no nuna nianga na turtur bat ia ta ira hartakun hoken: “Pa iau ga gil tiga ronga taar ta ira Iudeia, bia tano tamat na hala na lotu, ma bia ukatika mah tano tamat na lualua na warkurai sakit gar na Rom.”
Ma senbia Pestus ga nem bia na hau ira Iudeia, hua gaam tiri Pol bia, “U haut taar bia u na haan u Ierusalem ma iau nigi a tiri murmur uga ta kaiken ra hartakun kaia, bia taia?”
10 Ma Pol ga balu ia, “Iau tur taar kaiken tano warkurai gar na Rom. Io, i takodas taar bia iau na tur ra warkurai kai. Pa iau ga gil ta ronga taar ta ira Iudeia ma uga at u nunurei timaan tar hua. 11 Ma ing bia iau gata gil tutuna tiga sakena i tale bia iau na hirua pinei ia, io, diet na bu bing iau, taia ta linga. Ma ing bia taia ta tutuna ta ira nudiet hartakun taar tagu, io, pai takodas bia tikai na tar iau ta ira lima diet. Iau sasaring haruat ma ira warkurai bia no tamat na king sakit gar na Rom na hadadei iau!”
12 Namur bia Pestus gata ianga tikai taar ma ira nuna kaunsal, ga balu Pol hoken: “U ta sasaring bia no tamat na king sakit gar na Rom na hadadei uga. Io, iau na tulei at uga taar tano tamat na king sakit!”
Pestus ga hasasei Agripa uta Pol
13 Io, a bar bung namur, King Agripa ma Bernis dir hinen ga hanuat Kaisaria wara haguama lah Pestus tano nuna sigara kinkinis. 14 Ma dir ga kisi a bar bung baa kaia, io, Pestus gaam hahua ira linga uta ne Pol taar tano king. Ga tangai tana bia, “Manaluai bia Pelik ga haan laah ga waak tar tiga tunatuna kai ra hala na harpidinau. 15 Ma ing iau ga haan u Ierusalem, ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunaan ma Iudeia diet ga takun ia ma diet ga saring iau bia iau na kurei bia i ta gil tiga sakena. 16 Ma iau ga tangai ta diet bia pai a numehet magingin ira Rom bia mehet na tar sei bia mon tiga tunatuna wara hapidinau ia. Taia. Na luena tur harmatai baa ma diet ing diet takun ia. Ma da tar mahua mah tana bia na tur bat ia ta ira nudiet hartakun. 17 Io, ing diet ga hanuat tikai ma iau ukai, pa iau ga halis wara gil warkurai. Taia. Iau ga tau hulungai no kinkinis hulungai na gil warkurai tano mes na bung ma iau ga tangai bia da lam halaka no tunatuna. 18 Sen bia ing ira tena hartakun taar tana diet ga tut ma diet gaam ianga, pa diet ga takun ia uta tiga sakena ing iau ga lik bia diet na takun ia utana. 19 Taia. Diet ga hargau balik ma ia panei no nudiet huna lotu at ma uta tiga tunatuna gata maat, hinsana ne Iesu, nong Pol ga tangai bia kana i lon. 20 Ma pa iau ga palai bia iau na tiri murmur uta iakan ra hargau hoeh, io hua, iau gaam tiri ia bia ga haut taar wara hinahaan u Ierusalem bia daga tiri ia kaia ta kaiken ra hartakun bia taia. 21 Ma senbia Pol ga saring bia da waak tar ia ma no tamat na king sakit gar na Rom at na gil no ula warkurai utana. Io, iau ga tar ra dadas na nianga bia da mona bat ia tuk taar bia iau naga tulei ia uras tano tamat na king sakit gar na Rom.”
22 Io, Agripa ga tangai ta Pestus bia, “Iau nem bia iau at iau na hadadei iakan ra tunatuna.”
Ma Pestus ga balu ia, “Marakan u na hadadei ia.”
Pol ga haianga Agripa
23 Tano mes na bung Agripa ma Bernis dir ga hanuat tikai ma ra tamat na minamar ma dir ga laka tano hala na nianga tikai ma ira tamat na lualua ma ira watong ta iakanong ra pisa na hala. Ma Pestus ga hartulai, di gaam lam halaka Pol. 24 Io, Pestus ga tangai bia, “King Agripa, ma muat bakut kaiken ing muat kis hulungai taar, muat nas iakan ra tunatuna. Ira mataniabar na Iudeia bakut ma Ierusalem ma ing makai mah Kaisaria diet ta kakonganei ira nudiet sinsaring taar tagu utana bia da bu bing sei ia. 25 Pa iau ga nas lah tiga linga bia gata gil ia bia naga hirua panei ia. Senbia ga sasaring bia no tamat na king sakit kanas Rom bia na hadadei ia, hua iau gaam kurei bia iau na tulei ia u Rom. 26 Senbia pa iau palai bia iau na tangai tutun at hoeh uta iakan ra tunatuna ing iau na pakat sei tiga pakana buk u Rom tano tamat na king sakit. Io, iau ta lam tar ia ra matmataan taam, King Agripa, ma ta muat ira mesa mah, waing iau naga mon ta nianga wara pakpakat namur bia dahat ta tiri murmur ia. 27 Ma iau tangai hua kanong iau lik bia pai takodas bia da tulei bia mon tikai maram narako ra hala na harpidinau ma pa di hapalainei timaan baa ira hartakun taar tana.”