26
Io, Agripa ga tangai ta Pol, “I tale bia u na ianga um kaiken utaam at.”
Io, Pol ga hakilang ta diet ma no limana ma ga hatahun ira nuna nianga na turtur bat ira nudiet hartakun hoken: “Uga Agripa, no king, iau tanga tahut wara tuntunur ra matmataan taam katin wara tangtangai ira nugu nianga na turtur bat ira hartakun ta ira Iudeia. Ma iau manga tanga tahut kanong uga at u palai timaan taar ta ira numehet magingin ira Iudeia ma ta ira hargau i tahuat laah ta kaikek. Io, iau sasaring marmaris taam bia u na taram iau bia iau na ianga baa ma u na hadadei iau.
“Ira Iudeia bakut diet nunurei ira nugu tintalen makatika laah ing iau ga gona buluhuat. Diet palai bia tano nugu kidilona nilon iau ga kis aram tano nugu hanua ma aram mah Ierusalem. Diet ta nunurei iau ra talona pakana bung ma ing bia diet nem, io, diet tale bia diet na haut bia iau ga tiga Parasi, no dadasina kabana narako tano numehet lotu. Ma iau tur taar ra warkurai kaiken taar burena tano nugu kinkinis na balamasa uta ira sa ing Kalou ga kukubus taar utanei ta ira hintubu mehet. Iakan no kunubus ing ira numehet sangahul ma irua na huntunaan diet kis na balamasa taar bia diet na kap ia ing hatikai diet latlotu tupas Kalou. Io, king, i taar burena ta iakan ra kinkinis na balamasa kaikek ira Iudeia diet gaam takun iau. Iau manga karup bia ari ta muat, muat lik bia Kalou pai tale wara hathatut ira minaat.
“Iau mah iau ga lik bia i tahut bia iau na gil ra haleng linga wara hanghagawai no hinsa Iesu ma Nasaret. 10 Ma kaikek a mon ka iau ga gil aram Ierusalem. Ira tamat na pris diet ga tar ra dadas tagu bia ni bul haleng tunatuna ta Kalou tano hala na harpidinau, ma ing di ga bu bing diet, iau ga haut mah uta iakanong. 11 Haleng na pakaan iau git sursuur laka ta ira hala na lotu numehet ira Iudeia wara haphapidinau diet ma iau git walwalar bia iau na duan diet bia diet na tangai hagawai iakano Iesu. Ma ga manga mis no balagu taar ta diet hua iau gaam hanahaan taar mah ta ira pisa na hala ing i kis helik wara hagawai diet.
12 “Ma tiga bung um ta kaiken ra nugu hinahaan iau ga hanahaan u Damaskas tikai ma ra dadas ma ra hartulai ta ira tamat na pris. 13 Io, tamat na king, huteta ra tingana kasakesa ing iau kana tano ngaas, iau ga nas tiga lulunga maram ra mawai. No lulunga tano kasakesa pa ga haruat ma ia, ma ga murarang sarai iau tikai ma ira tunatuna ing diet ga saksakatei hani iau. 14 Mehet bakut mehet ga puka taar tano pisa ma iau ga hadadei tiga ingana tunatuna ga tangai tagu tano nianga na Iudeia hoken: ‘Sol! Sol! Wara biha bia u hanghagawai iau? Uga iat u hangungut habal at uga ing u seisei tar no kakim tano linga i iaan.’
15 “Io, iau ga tiri, ‘Siga uga, Watong?’
“Ma no Watong ga babalu bia, ‘Iau Iesu nong u hanghagawai iau. 16 Kaia, taman tut um ma u na tur. Iau ta puasa taam wara pilpilak uga bia u na gil ira nugu pinapalim ma bia u na tiga tena hasahesa ta ira linga ing u ta nas utagu ma ta ira linga iau na haminis taam. 17-18 Iau na halangalanga sei uga makaia ta ira num mataniabar at ma makatika mah ta diet ing pai Iudeia diet. Iau tultulai uga taar ta diet wara paapos ira mata diet ma wara lamlam sasei diet tano kankado tupas no lulunga, ma wara kapkap sei diet tano dadas ta Satan ma diet naga haan tupas Kalou, waing Kalou na lik luban sei ira nudiet magingin sakena ma na was halaka diet taar ta diet ing Kalou gata hasasingen lah diet wara nuna kanong diet ga nurnur tagu.’
19 “Io, King Agripa, pa iau ga ul pat tano ninaas na tanua maram ra mawai. 20 Iau ga luena warawai taar ta diet ira Damaskas, io, namur ta diet aram Ierusalem ma tano kidilona hanua Iudeia ma taar ta diet ing pai Iudeia mah diet. Iau ga warawai taar ta diet bakut bia diet na lilik pukus ma diet na tahurus tupas Kalou ma bia diet na tatalen haruat ma ra tutun na lilik pukus. 21 Ma iakanong no burena kaikek ira Iudeia diet gaam palim kahai iau aram tano tamat na hala na lotu ma diet gaam walar bia diet na bu bing iau. 22 Ma senbia Kalou i ta harahut iau tuk taar katin, hua iau gi tur taar kai ma iau hasahesa uta Iesu taar ta ira tunatuna bakut, ira watong tikai ma ira tunatuna bia mah. Pa iau tangtangai lah nugu ta nianga ing i mesa ta ing ira poropet ma Moses diet ga tangai bia na hanuat. 23 Ma diet ga hasahesa bia no Mesaia* na maat ma ia nong na luena tut hut talur ra minaat, ma na warawai taar ta ira Iudeia ma diet ing pai a Iudeia diet utano madaraas nong na hanuat taar ta ira mataniabar.”
24 Ing Pol ga tangai hua Pestus ga ianga bat ia ta ira nuna nianga ma gaam kakonga bia, “Pol, u ta ba kaikek! Ira haleng hausur u ta kap i gil uga gu manga ba.”
25 Ma Pol ga balu ia bia, “Watong Pestus, pa iau ba. Ira linga iau tangtangai i tutuna ma pai kakel bia a nianga gar na ba. 26 Ma iau hamaan bia iakanin i palai kanong King Agripa i madaraas timaan taar ta kaiken ra linga. Ma i tale bia iau na haianga ia ma pa iau na burut kanong iau nunurei tar bia i ta kap timaan bakut kaiken ra linga iau iangianga utanei. Ma i ta kap timaan, kanong kaiken ra linga pa ga hanuat munmun. 27 Uga Agripa, no king, u nurnur ta ira nianga ta ira poropet? Iau nunurei bia u nurnur tanai.”
28 Io, Agripa ga tangai ta Pol, “Ai! U lik bia u tale bia u na halawen hagasiaan lah iau bia iau naga hanuat tiga Kristian?”
29 Ma Pol ga balu ia bia, “Pata linga bia i kumkum bia i talona pakana bung, iau saring Kalou bia uga ma diet bakut mah kaiken ing diet hanhadadei iau katin, muat na hanuat hoing iau, senbia kaiken sena mon ra dadas na hinhisaan ing iau mola bia muat na mon mah.”
30 Io, no king ga taman tut tikai ma no tamat na lualua ma ne Bernis ma diet mah ing diet ga kis tikai taar ma dal, 31 ma diet ga haan talur iakano sibaan ma ing diet ga iangianga harbasiai ta diet, diet ga tangai bia, “Iakan ra tunatuna pai gilgil ta ronga ing ga tale bia na hirua panei, bia da bul ia narako tano hala na harpidinau utanei.”
32 Ma Agripa ga saring Pestus bia, “Iakan ra tunatuna gaar baa langalanga mon bia pa naga sasaring bia no tamat na king sakit gar na Rom na hadadei ia.”
* 26:23 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.