27
Pol ga haan uras Rom
Ing di ga bul no ula nianga bia mehet na haan u Itali, di ga tar Pol ma aring mesa maram narako ra hala na harpidinau taar tano limana tiga tamat na umri hinsana Julius. Ma ia tiga tamat na umri nong i la kurei tar tiga maar narako ta ira tena hinarubu di kilam ia bia, “Ira tena hinarubu tano king ma Rom.” Io, mehet ga kawaas tiga mon mana Adaramitium nong ga tagura taar wara hinahaan taar ta ira pisa na hala tano hanua Esia ing ira mon ga hanan sot kaia. Io, mehet ga tut laah um. Ma Aristarkus, tiga tunatuna ma Tesalonika tano hanua Masedonia ga haan tikai ma mehet.
Io, mehet ga sot Saidon tano mes na bung ma Julius ga marsei Pol ma ga haut sei ia bia na haan uram ta ira turana waing diet naga harahut ia ta ira nuna sunupi. Io, mehet ga haan taar balin u nalamana ma makaia mehet ga haan bahit tano ailan Saipras kanong mehet ga hilau harusa ma ra dadas na dadaip. Ing mehet gata balas tar no tes hutaten Silisia ma Pampilia, mehet ga sot Maira tano hanua Lisia. Io, no tamat na umri ga nas lah tiga mon ma Aleksandria kaia nong ga wara hinahaan u Itali ma gaam hakawaas mehet tana. A haleng na bung mehet ga hanahaan matien haan ma ga dadas ta mehet senbia mehet ga hanuat at Nidas. Mehet ga pet pua bia mehet na haan kakari kanong taar burena tano dadaip. Io, mehet gaam haan bahit um tano ailan Krit namur ta ing mehet gata sakiit tar no ngusuna Salmone. Mehet ga papet mur no gagena tes ma mehet ga hanuat tiga taman di kilam ia bia Bahit na Sawai, huteta tano nat na pisa na hala Lasia.
Mehet ga halis pakana bung kaia ma no tes mah um gata manga tut kanong gata sakiit no bung na hahal gar na Iudeia ma no labur gata hanuat um. Io, Pol gaam hatumarang diet hoken. 10 “Kaba tunatuna, iau nas bia no nudahat hinahaan na sakena. Ing bia dahat na haan, no mon na manga sakena tikai ma ira kinakap, ma dahat mah dahat na hirua.” 11 Senbia no tamat na umri pa ga lik lah ira nianga ta Pol. Taia. Ga taram balik no tena kap mon ma no tunatuna nong a nuna no mon. 12 Ma ra haleng ta mehet diet ga nem bia mehet na haan a mon kanong no sawai pa ga tale bia da narhai sei ira teka na labur kaia tana. Ma diet ga nem bia mehet na walar bia mehet na hanuat Finix ma mehet naga narhai sei no labur kaia. Ma Finix ia tiga mes na sawai kaia Krit nong i la kis bahit taar tano labur.
13 Bia ing tiga nat na dadaip ga hanuat tano matana taubar ga hatahun bia na puhpuh, diet ga lik bia diet tale um wara gilgil ing diet ga nem. Io, diet ga sal haut no haga ma mehet ga harerat mur no gagena wana ta Krit. 14 Pa ga halis ma tiga dadas na dadaip sakit ga hanuat, di kilam ia bia ‘Talaur’, ma ga puhpuh suur tano ailan. 15 Ga hanuat taar tano mon ma pa mehet ga tale bia mehet na hilau harusa ma ia. Io, mehet gaam waak sei mehet ma no mon, ma no dadaip gaam puhpuh hani mehet. 16 Ing mehet ga haan bahit tiga nat na ailan di kilam ia bia Kauda, mehet ga papet at mehet gaam tale bia mehet na kubus hadadas no mon nong mehet ga salsal hani ia manamur tano mon. 17 Ing ira tunatuna diet gata rahi haut tar ia, diet ga sal hinau manapu tano mon bia pa naga galagola. Ma diet ga burut bia kaba mehet gi hilau taar ta ira ula wana aras Libia ma no mon naga sakena. Io, diet gaam bul hasur no maal tano mon, ma diet ga waak sei no mon bia no dadaip na puhpuh hani ia. 18 No tamat na dadaip ma ira pakananah ga manga tangtang hagawai mehet, io, tano mes na bung diet ga tur lah bia diet na sei hasur ira kinakap. 19 Ma tano aitul a bung diet ga rakun lah ari gintatena no mon ing di la paapalim manei, diet gaam sei hasur. 20 A bar bung pa mehet ga nas no kasakesa ma ira tagul, ma no dadaip mah kana ga wawanga taar at, mehet ga lik at um bia pa mehet na lon.
21 Ira tunatuna pa diet ga ien ta nian ra talona pakana bung. Io, Pol ga tur naluai ta diet ma ga tangai bia, “Kaba tunatuna, muat gaar taram iau ing iau ga harpir bia waak dahat ra hinahaan laah ma Krit. Ing bia muat naga taram iau pa muat gaar haan tupas kaiken ra tinirih. 22 Senbia kaiken iau saring hadadas muat bia muat na balamasa taar at kanong taia tikai ta muat na maat. Taia. No mon sena mon nong na sakena. 23-24 Nabung ra bung tiga angelo ta Kalou nong a nuna iau ma nong iau latlotu tupas ia, i me tur hutatei iau ma i tangai bia, ‘Waak wara bunurut, Pol. U na tur at ra warkurai ra matmataan tano tamat na king sakit ma Rom. Ma Kalou i ta haidanei uga bia diet bakut kaiken u hanahaan tikai ma diet, pa diet na hirua.’ 25 Io, kaba tunatuna, muat balamasa taar kanong iau nuruan Kalou bia ira linga na hanuat hoing a mon i ta hasasei tar iau hua. 26 Senbia, no mon na ra kis sot at tiga ailan.”
27 No dadaip ga puhpuh hani a baa mehet tano tes Adaria, tano sangahul ma ihat na bung ra bung. Ing ga huteta ra tingana bung, ira tena pinapalim tano mon diet ga hamaan bia mehet ga wara hinanuat taar tiga ailan. 28 Diet ga walar no tes bia ga lamlamana haruat hoeh ma diet ga nas lah bia no tes ga ihat na sangahul na pakona suur. Diet ga kis dahina tano mon ma diet ga walar habal no lamlamana tano tes ma diet ga nas lah bia ga aitul a sangahul na pakona. 29 Io, diet ga sei hasur ira ihat na haga manamur tano mon kanong diet ga burburut bia no labur kaba gi rapisanei tar mehet ta ira huna haat. Io, diet ga sasaring bia na malaan gasien. 30 Ira tena pinapalim ra mon diet ga walar bia diet na hilau talur no mon, io, diet gaam bul hasur no mon uras napu tano tes ma diet ga bisbis haan bia diet ga wara bulbul hasur ari haga manaluai tano mon. 31 Io, Pol ga tangai tano tamat na umri ma ira tena hinarubu hoken, “Bia kaiken ra tunatuna diet na haan laah makai tano mon, io, pai tale bia muat na lon.” 32 Io hua, ira tunatuna hinarubu diet ga kut rupat ira hinau ing ga palim kahai tar no mon ma diet ga waak sei ia ma ga puka laah.
33 Io, ra malabungbung um Pol ga haragat diet bakut bia diet na iaan. Ga tangai bia, “Ta kaiken ra sangahul ma ihat na bung, muat ta kis na bunurut bia asa na haan tupas dahat. Ma muat ta kis bia, ma pa muat ga ienien ta linga. 34 Io, kaiken iau manga saring muat bia muat na ien ta nian. Muat supi iakan waing muat naga lon. Taia tikai ta muat na hirua.” 35 Bia gata tangai tar kaiken, ga kap lah ari beret ma ga tanga tahut ta Kalou utanei ra matmataan ta diet bakut. Io, ga bingit ma ga hatahun bia na iaan. 36 Ing diet ga nas ia hua diet bakut diet ga balamasa baal ma diet mah diet gaam ien ari nian. 37 Ma ga irua maar ma len ma irua na sangahul ma liman ma tikai mehet ing mehet ga hanahaan tano mon. 38 Ing diet gata iaan honga taar, diet ga sei hasur ira nian uras napu tano tes wara hamamakan no mon.
39 Ing ga malaan um, pa diet ga nas kilam no taman, senbia diet ga nas tiga sawai ma ga bilai na wana tana. Io, diet ga lik bia diet na walar wara hashasot no mon kaia. 40 Diet ga kut rapat ira hinau ta ira haga, ma diet ga waak tar at aram nalamana ma diet ga palas mah ira hinau ing i la palim kahai tar ira irua hosa ing i la kurei tar no mon. Io, diet ga sarat haut no maal tano luai tano mon taar tano dadaip ma diet ga hilau tultul ukaia nawana. 41 Senbia no mon ga tubak tiga ula masa ma gaam kis korai ma no luai pa ga tale bia na mamagila. Io, no mur tana gaam tapalaga ta ira kamana pakananah ing ga taktakap taar tana.
42 Io, ira tunatuna na hinarubu diet ga worwor tikai bia diet na bu bing diet ing diet ga wara hinahaan laka ra hala na harpidinau waing pa diet naga iasa u nawana ma diet naga hilau laah. 43 Ma senbia no tamat gar na umri ga nem bia Pol na lon taar at, io, gaam tigal diet bia waak diet gilgil iakan ra nudiet pidik. Io, ga tar ra dadas na nianga um bia diet ing diet ga tale wara niasa, diet na luena karuas suur ma diet naga iasa sot. 44 Ma ga tangai bia diet bakut um ira mesa, diet na kap lah ira sibana dahai ta ira simsibaan tano mon wara niasa manei u nawana. Io, hokaiken ing diet bakut diet gaam haan sot timaan u nawana.