28
Pol ga haan sot Malta
Ing mehet gata sot timaan taar um, mehet ga nunurei lah bia di ga kilam iakano ailan bia Malta. Ira tunatuna makaia diet ga manga tahut ma mehet. Diet ga halo tiga iaah ma diet ga balak lah mehet bakut kanong ga batbata haan ma ga madohon mah no taman. Io, Pol ga ru hulungai tiga pok dahai ma ing ga bul ia uram tano iaah tiga sui ga hansur ing no mamahien ga kap ia ma ga kakarat dadas taar tano limana. Ing ira tunatuna makaia tano ailan diet ga nas no sui ma ga tabataba tano limana, diet ga tangai harbasianei ta diet bia, “I nanaas bia iakan ra tunana a tena bu bing tunatuna ia. I tutuna bia pai hirua na tes, senbia no tadaar nong i la warkurai ma ra takodas pa na hok ia bia na lon taar.” Senbia Pol ga samakanei sei no sui taar tano iaah ma pa ga kap ta saksakena tana. Ira tunatuna diet ga lik bia na sus no limana ma bia na puka taar napu ma naga maat kaikek at. Senbia ing diet gata nanaho ra talona pakana bung ma diet ga nas bia taia ta saksakena ga hanuat taar tana, diet ga kios ira nudiet lilik ma diet ga tangai bia ia tiga tadaar.
Ma huteta kaia ga mon tiga taman ma ra taman ia gar ta Pubilius, no lualua ta iakano ailan. Ga balak lah mehet taar tano nuna taman ma mehet ga hasira tana ra aitul a bung ma ga manga tahut ma mehet. Ma no tata ta Pubilius ga sua taar ma ra minaset. Ga malahau ma ga sam bala haan mah. Io, Pol ga laka uram tana. Ma namur bia gata sasaring taar ga bul ira limana tana ma gaam halon ia. Ing iakan ra linga ga hanuat, ira mes na ina minaset tano ailan diet ga hanuat ma Pol ga halangalanga diet. 10 Diet ga harahut timaan mehet ma ra haleng linga, ma ing bia mehet ga tagura wara hinahaan laah tano mon, diet ga tabar mehet ma ira linga mehet ga supi.
Pol ga hanuat Rom
11 Io, ing mehet gata kisi ra aitul a teka kaia, mehet ga kawaas laah tiga mon nong ga narhai sei no labur kaia tano ailan. Ia tiga mon ma Aleksendria ma kaia tano luai di gata takas no malalari dir ira irua kasang na tadaar, Kastor ma Polux. 12 Mehet ga sot Sirakius ma mehet ga kisi ra aitul a bung kaia. 13 Io, mehet ga haan laah makaia ma mehet ga hanuat Regium. Ma tano mes na bung, no Taubar ga taman tut, io, mehet gaam hanuat Putioli tano bung manamur tana. 14 Ma ing mehet ga nas lah ari haratasin narako ta Karisito kaia diet ga saring mehet bia mehet na kisi ta len ma irua na bung tikai ma diet. Io, mehet gaam haan um uram Rom. 15 Ira haratasin narako ta Karisito kaia diet gata ser bia kana mehet ga hananhuat, io, ari diet ga me hanuat taar tano pisa na hala no hinsana “Sibaan na Kis Hulungai ta Apius.” Ma ari diet ga me hanuat tano pisa na hala di kilam ia bia “Aitul a Hala na Hasira.” Diet ga hanuat bia diet na harusa lah mehet. Ing Pol ga nas diet, ga tanga tahut ta Kalou ma ga kap ra harharagat tano nuna lon. 16 Ma ing mehet ga hanuat Rom di ga haut lah Pol bia na kis sen at, tikai ma tiga umri wara balbalaurei bat ia.
Pol ga haianga ira Iudeia
17 Ma ing aitul a bung gata sakit, Pol ga tau hulungai ira lualua ta ira Iudeia. Ing diet ga hanuat hulungai, Pol ga tangai ta diet hoken: “Kaba tasigu, pa iau ga gil tiga sakena taar ta ira nudahat mataniabar na Israel bia uta ira magingin ta ira hintubu dahat, senbia di ga his kahai iau na Ierusalem ma di ga tar iau ta ira lima diet ira Rom. 18 Diet ga tiri murmur iau bia asa tutun at ing iau ga gil ma diet ga nem bia diet na halangalanga sei iau, kanong diet ga nas lah bia taia ta burena bia iau na hirua panei. 19 Ma senbia ing ira Iudeia diet ga mola bia da halangalanga sei iau, io, iakan ra linga ga gil iau hua iau gaam sasaring utano tamat na king sakit gar na Rom bia na hadadei iau. Ma iau ga gil hua senbia ga taia nugu ta hartakun taar ta ira nugu mataniabar na Israel. 20 Ma iau ta sasaring wara nasnas muat ma wara nianga tikai ma muat kanong iau ga nem bia muat na palai tano burena kaiken di ta his iau ma iakan ra dadas na hidihidi. Iakanong dahat ira Israel dahat nanaho tana ma ra balamasa, iakanong mon no burena.”
21 Ma diet ga balu ia bia, “Pa mehet ga kap ta pakpakat mana Iudeia wara utaam. Ma taia mah tikai ta ira tasi dahat ira Iudeia bia i ta me tangai ta sakana nianga utaam. 22 Senbia mehet nem bia mehet na hadadei ira num lilik, kanong mehet nunurei bia ira mataniabar ta ira kaba sibana diet tangtangai hagawai iakan ra sigara lotu u ta laka tana.”
23 Io, diet ga pua tar tiga bung bia diet na kis tikai baal ma Pol. Ma ra haleng sakit diet ga hanuat ta iakano bung ukai tano taman Pol ga kiskis tana. Ma tur lah ra malaan tuk taar ra matarahien Pol ga ianga papalas utano matanitu ta Kalou ma ga hasahesa mah utana. Ga walar bia na hatutuna tar Iesu ta diet bia ia tutun siga. Ma ga ianga ta diet ta ira warkurai ta Moses ma makatika bilang ta ira pakpakat gar na poropet. 24 Pol ga tale bia na hatutuna tar Iesu ta ari ta diet ma ira nuna nianga, senbia ari mesa diet ga mola bia diet na nurnur. 25 Ira nudiet lilik ga haan hararasanai, diet gaam hargau. Ma namur diet ga tur lah um wara hinahaan ing Pol gata hapataam no nuna nianga ma iakan ra nianga. Ga tangai bia, “No Halhaliana Tanua ga tangai ra tutun ta ira hintubu muat ing ga tangai tano hane Aisaia no poropet hoken:
26 ‘Haan tupas kaiken ra mataniabar ma u na tangai,
“Muat na hanhadadei, senbia pa muat na hadadei kilam.
Muat na nasnas, senbia pa muat na nas kilam.”
27 Na ngan hua kanong i dadas ira bala diet kaiken ra mataniabar.
Diet mola bia diet na hadadei,
ma diet mola mah bia diet na nas.
Kaba diet gi nas kilam ma ira mata diet,
ma kaba diet gi hadadei kilam ma ira talinga diet,
ma kaba diet gi nunurei kilam ta ira bala diet,
ma diet naga tapukus ma iau naga halon diet.’
28 “Io, iau nem bia muat na nunurei bia Kalou i ta tulei iakan ra nuna harhalon taar ta diet ing pai a Iudeia diet, ma diet, diet na hadadei kilam ia!” 29  *
30 Ma haruat ma ra irua kidilona tinahon Pol ga kis kaia tano ngasiana ga sahur ia. Git balak lah diet bakut ing diet ga hananhuat wara nasnas ia. 31 Ma ga warawai utano matanitu ta Kalou ma ga hauhausur utano Watong Iesu Karisito. Ga gilgil hua ma ra balamasa ma taia tikai ga tingtigal ia.
* 28:29 Ari tuarena pakpakat diet bul halaka buturkus 29 i tangai hoken bia: Ing gata tangai sei kaiken, ira Iudeia diet ga haan ma diet ga manga harhargau haan nalamin ta diet.