No Pakpakat ta Pol tupas ira
ROM
Tano nuna aitul a hinahaan Pol ga haan uras tano hanua Gris ma ga pakat iakan ra pakpakat tupas ira Kristian aras Rom (nas Apostolo 20.2-3). No pisa na hala Rom ia no tamat na pisa na hala tano ula hanua bakut ta iakano pakana bung ma Pol ga nem bia na haan uras ta diet wara harharahut diet (nas Rom 1.11-15). Senbia ga wara hinahaan baa uras Ierusalem waing naga tar ra hartabar taar ta ira kaba Kristian kaia (15.25-28). Io, gaam tulei iakan ra pakpakat tupas ira Kristian aras Rom bia wara nunurei bia na haan ukaia ta diet ing na haan uras Spen (15.23-24). Pol pa ga nas baa ira Kristian kaia Rom, hua gaam nem mah bia na hasasei timaan diet tano harhalon ta Kalou. Halengin ira Kristian kaia Rom pa diet Iudeia, senbia a mon Iudeia nalamin ta diet mah. Ma Pol ga nem bia na hinawas palai bia no kunubus ta Kalou taar ta ira Iudeia pa ga puka. Taia. Kalou a takodasiana ia ma i ta gil haruatanei no nuna kunubus. Ma Kalou i ta haminis bia i takodas ing i kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana ing i nurnur ta Karisito (1.16-17). Iakan no suruna ta iakan ra pakpakat. Ma bia Kalou na kurei bia tikai i takodas, io, na halon ia. Pol ga hinawas bia ira tunatuna bakut, ira Iudeia ma diet ing pai Iudeia diet mah, diet ira tena sakena (1.18-3-20) ma pa diet tale tutun at wara murmur ira warkurai ta Kalou waing Kalou naga kurei bia diet takodas ra matmataan tana. Taia. Iasen bia tikai na nurnur sena mon ta Iesu Karisito io, Kalou na marsei bia ia ma na kurei bia i takodas kanong Karisito i ta kap sei ira nudahat sakana magingin (3.21-26). Ma bia Kalou na halon dahat i haminis bia i takodas mah ma i ta gil haruatanei no nuna kunubus ing ga tangai bia na tar no harhalon (3.21, 26). Ma sen pataia tikai pai tale bia na mur ira bilai na magingin ta ira warkurai ta Moses wara kapkap iakan ra harhalon. Taia. Na nurnur sena mon ta Karisito hoing Abraham mah ga nurnur ta Kalou (3.27-4.25). Io, bia Kalou i ta kurei bia dahat takodas narako ta Karisito pa na ngalngaluan ma dahat. Taia. A malum i kis ta dahat ma Kalou kanong Karisito i ta hamaraam dahat ira tena sakena tikai ma Kalou (5.1-11). Ma a tutuna bia dahat bakut ga kis ra minaat kanong dahat bakut ira tena sakena, senbia no hartabar bia ta Kalou i tamat sakit ta ira nudahat magingin sakena, hua Kalou gi tar no nilon hathatikai ta dahat (5.12-21). Ma bia Kalou i ta halangalanga sei dahat talur no dadas ta ira sakana magingin i tahut bia pa dahat na tultulai baal ta ira sakena, senbia dahat na tultulai ta Karisito ma ira magingin takodas (6.1-23). Ma a tutuna bia ira tunatuna diet wara gilgil ra sakena (7.7-25) senbia pa dahat kis manapu ta ira warkurai baal (7.1-6). Taia. Dahat langalanga um ma dahat lon ma no dadas tano Halhaliana Tanua (8.1-39). Ma warah bia ira Iudeia pa diet kap no harhalon? Pai no burena bia no kunubus ta Kalou i ta puka. Taia. Senbia kanong pa diet nurnur (9.1-11.36). Ma bia Kalou i ta kurei bia dahat takodas, i tahut bia dahat na mur ira takodasiana magingin (12.1-15.13).
1
Iau Pol, tiga tena tinaram tano pinapalim Iesu Karisito i tar tagu. Ma Kalou gata tatau lah iau bia iau tiga apostolo ma ga bul hasisingen iau wara warawai tano tahut na hinhinawas tana. Ma iakanong no tahut na hinhinawas nong Kalou ga kukubus taar utana manaluai kinam narako ta ira halhaliana pakpakat ta ira poropet. Ma iakan ra tahut na hinhinawas, i iangianga utano Natina ma tano ninaas ga hanuat tunatuna, a bulumur ta Dewit. Senbia tano ninaas tano nuna kinkinis tano Halhaliana Tanua, Kalou ga bul um ia bia ia no dadas na Nati Kalou nong Kalou ga hatut ia talur no minaat. Ma ia um, ne Iesu Karisito no nudahat Watong. Ma tano nugu kinkinis narako ta Karisito, Kalou ga tabar bia iau ma no nuna harmarsai bia iau naga tiga apostolo. Ga tabar iau hua waing bia enaga lam diet ing pai Iudeia diet bia diet na taram ia hoken, bia diet na nurnur tana, waing da manga hatamat no hinsana. Muat nalamin mah ta diet. Ma muat mah, Kalou i ta tatau lah muat bia muat gar ta Iesu Karisito.
Ma iau pakpakat tupas muat ira mataniabar kinas Rom, muat ing Kalou i manga sip muat ma i ta tatau lah muat bia muat ira nuna gamgamatien na mataniabar tus. A harmarsai ma ra malum tupas muat maram ta Kalou no adahat Sus ma no Watong Iesu Karisito.
Pol ga nem bia na warawai aras Rom
Ma no luena linga, bia tano nudahat kinkinis narako ta Iesu Karisito iau tanga tahut tupas Kalou wara gaia muat bakut kanong no numuat nurnur di gata hasahesa utana tano ula hanua bakut. Ma maram narako tutun at tagu iau sala paapalim ta Kalou ing iau la warawai ma no tahut na hinhinawas utano Natina. Ma Kalou ia nong i tale bia na hinawas palai ta iakano linga i nunurei bia i tutuna, ma i hoken, bia pa iau sangeh wara kilkilam muat narako ta ira nugu sinsaring ta ira pakana bung bakut. 10 Iau sala saasaring bia iau naga tale bia ena haan tupas muat ing bia no Watong na nem hua. Ga talona pakana bung sakit iau ga nem hua ma pa iau palai bia na ngan um hoeh kaiken, senbia iau saasaring hait bia na ngan hua. 11 Iau manga nem bia ena me nas muat waing enaga tabar muat ma ra mangana hartabar ing i haruat wara harharahut ira tanua muat waing muat naga tur dadas. 12 Ma ing iau tangtangai, i hoken. Iau nem bia iau ma muat, dahat na harharagat hargilasanei dahat uta ira nudahat nurnur. 13 Kaba tasigu ta Karisito, iau nem bia muat na palai bia iau ga pingit ra haleng na pakaan bia ena me nas muat, senbia a mon tur harbat tuk taar katin. Ma iau ga pingpingit hua bia enaga kap ra hunena ma nalamin ta muat hoing iau ta kap ra hunena ma nalamin ta diet ira mesa ing pai Iudeia diet mah. 14 No nugu binlan at bia ena haan tupas diet ing diet ta manga laka ta ira tintalen ma ira mangana lilik ta diet ira Grik. Ma hua mah ta diet ing pa diet mur kaikek ra magingin. No nugu binlan mah ia bia ena haan taar ta ira tena mintota ma diet ing pa diet kap ra tamat na hausur. 15 Ma iakanong no burena bia iau manga sip um bia ena warawai ma no tahut na hinhinawas taar mah ta muat kaia Rom.
Kalou i kurei bia no tena nurnur i takodas
16 Kanong warah, pa iau hirhir utano tahut na hinhinawas, kanong no dadas ta Kalou i kis taar tana wara halhalon diet bakut ing diet nurnur. Ira Iudeia diet ga luai ma namur um i halon diet ing pai Iudeia diet. 17 Ma iakanong i tutuna kanong no tahut na hinhinawas i hapuasnei bia Kalou i takodas ma na kurei bia tikai mah na takodas. Ma Kalou na kurei bia tikai na takodas tano magingin na nurnur sena mon. Hoing no nianga ta Kalou i tangai bia, “No takodasiana tunatuna na lon tano nuna nurnur.” *
No ngalngaluan ta Kalou
18 I palai bia na ngan hua kanong no ngalngaluan ta Kalou i hanuat puasa maram ra mawai ma i kis taar ta ira sakana magingin ma ira magingin na tur talur Kalou ing ira tunatuna diet gil, diet ing diet ma ira nudiet sakena, diet suhai ira linga i tutuna ta Kalou. 19 I palai bia diet sala gilgil hua kanong ira linga i tale bia diet na nunurei uta Kalou, diet palai tanai. Kanong warah, Kalou i ta hapalainei diet tanai. 20 Ma i palai bia iakan i tutuna kanong tur lah tano hakhakisi tano ula hanua di ta manga palai ta ira nuna tintalen ing pai tale bia tikai na nas. Ma kaiken, no nuna dadas ing pa na pataam, ma no tutuna bia ia no tamat na Tanua. Ma diet palai utana hua kanong diet ta nas um ira linga ing i ta hakisi. Io hua, pa diet tale bia diet na ianga bat uta ira nudiet sakana magingin. 21 Hoken, a tutun diet ga nunurei Kalou, senbia pa diet ga pirlat ia bia Kalou ia ma pa diet ga tanga tahut tana. Taia. Ira nudiet lilik ga hanuat linga bia ma diet ga ul ba kanong ira nudiet lon i kankado. 22 A tutun diet ga tangai bia diet ira tena mintota senbia diet ga hanuat ul ba. 23 Diet ga mola bia diet na lotu tupas no tamat na Kalou nong pai tale bia na maat. Diet ga kios no nudiet lotu, diet gaam lotu tupas ira palimpua ing diet ga gil hoira tunatuna i tale bia na maat, diet gaam lotu tupas ira maan mah, ma ira wawaguai, ma ira mangana linga i kaikaiau.
24 Iakanong no burena bia Kalou ga waak sei um diet bia diet na gilgil ira bilingana magingin haruat ma ira nudiet nemnem maram narako tutun at ta diet, hua diet gaam murmur ira hirhiriana tintalen ta ira palatamai diet. 25 Ma Kalou ga gil kanong diet ga mola sei ira tutuna ing i ta hapuasnei utana ma diet ga mur balik no bisbis wara lotu tupas ma wara bulbul hanapu diet ta ira linga Kalou ga hakisi, ma pataia bia Kalou, ia nong da lat ia hathatikai. A tutuna sakit.
26 Io hua, Kalou ga waak sei um diet bia diet na murmur ira hirhiriana sakana sinisip. Hokaiken, ira hahina diet ga mola sei no magingin haruat ta ing Kalou ga hakisi tar diet hua ma diet ga mur balik tiga mesa. 27 Ma i haruat mah ta ira tunana. Diet ga mola sei no nudiet kinkinis tikai ma ira hahina haruat ma ing Kalou ga hakisi tar diet hua, ma ga manga mamahien ira nudiet sakana nemnem harbasiai ta diet. Ira tunana diet ga mur ira hirhiriana magingin harbasiai ta diet at ma diet ga hatur kahai no harpidinau haruat at ma ing diet ga haan ronga tanai.
28 Ma pa diet ga lik bia a tamat na linga bia diet na nunurei Kalou bia siga ia, hua Kalou gaam waak sei diet bia diet na mur sena mon ira nudiet lilik na ba wara gilgil kaikek ra magingin ing diet tale bia pa diet gaar gil. 29-30 Diet ta hung um ma ira kaba mangana magingin ing pai takodas, ira sakena, no magingin na sinisip na kap linga, ma ira bilingana magingin. Diet hung ma no tintalen na harubu bingbing, bala ngungut mah, no magingin na harhuli, no nemnem wara hanghagawai ira mes, ma no magingin na sipsip ira kinkinis gar na mesa. Diet pinas hagawai ma diet tangai hagawai ira mesa. Diet malentakuanei Kalou ma diet ira dadas na ul pat. Diet nas hanapu ira mesa ma diet ira tena latlaat. Diet lik lah aring mangana sigara magingin sakena wara gilgil. Diet ul pat ta ira puasi diet ma ira adiet sus. 31 Pa diet palai tutun at ta ira bilbilai. Pa diet gil haruatanei ing diet tangai. Pa diet nem at ira hinsaka diet ma pa diet marsei ira tunatuna. 32 A tutuna, diet manga nunurei tar no takodasiana warkurai ta Kalou ing i tangai bia diet ing diet gil kaiken ra linga, i takodas bia diet na maat. Senbia diet gilgil haitnei balik kaiken ra magingin at. Ma pai iakanong sena mon. Taia. Diet manga haut lah mah diet ing diet sala gilgil hua.
* 1:17 I tale mah bia da pukus iakan ra buturkus hoken: Ma iakano i tutuna kanong no tahut na hinhinawas i hapuasnei bia Kalou i takodas ma na kurei bia tikai mah na takodas. Kanong warah, Kalou i gil haruatanei ira u na nianga, ma na kurei diet ing diet nurnur. Hoing no nianga ta Kalou i tangai bia, “No taktakodasuana tunatuna na lon tano u na nurnur.”