8
Ma Sol ga haut bia diet na tut bing Stiwen.
A tinirih ta ira tena lotu
Ta iakano pakana bung at di ga tur lah bia da haliarei ira mataniabar na lotu Ierusalem. Diet ga hilau harbasiai taar tano hanua Iudeia ma no hanua Samaria. Senbia ira apostolo taia. Ma aring tunatuna ing diet la urur ta Kalou diet ga bus Stiwen ma diet ga manga suah ia. Senbia Sol ga tur lah bia na hagawai ira mataniabar na lotu. Ga suur laka ta ira hala ma git salsal hasur ira tunana ma ira hahina ma git halhalaka diet ra hala na harpidinau.
Pilip aras Samaria
Diet ing diet gata hilau harbasiai diet ga warawai haan ma no tahut na hinhinawas ta ira nudiet hinahaan. Pilip ga haan taar tiga pisa na hala na Samaria ma ga hasahesa utano Mesaia* taar ta diet kaia. Ing ira mataniabar diet ga hadadei Pilip ma diet ga nas ira dadas na hakilang ga gil, diet tikatikai diet ga bul talinga diet timaan wara hanhadadei ira linga ga tangtangai. Kanong warah, ira sakana tanua diet ga kup suur talur ira haleng mataniabar. Ma haleng pengpeng ma diet mah ing aring sibaan ta ira tamai diet gata maat diet ga langalanga. Io, a tamat na gungunuama ga hanuat ta iakano pisa na hala.
Saimon no tena ser magirmagir
Ma ta iakano pisa na hala ga mon tiga tunatuna, hinsana Saimon, ma a tena ser magirmagir ia. Ma ira mataniabar ma Samaria diet git pongpong tana. Git laalat bia ia a tamat na tunatuna. 10 Ma diet bakut, ira watong ma ira maris, diet git hanhadadei ia ma diet git tangtangai bia, “Iakan ra tunatuna ia no dadas maram ta Kalou. Di kilam ia bia no Tamat na Dadas.” 11 Diet la murmur ia kanong i la baa hakarup lah um diet ma ira nuna pakpakilai. 12 Iasen ing bia diet ga nurnur ing Pilip ga warawai ma no tahut na hinhinawas ta Iesu ma tano matanitu ta Kalou, io, ira tunatuna diet ga kap bapitaiso, ira tunaan ma ira hahina mah. 13 Saimon mah ga nurnur ma ga kap bapitaiso. Ma ga murmur Pilip ta ira kaba sibaan ma git pongpong ta ira dadas na hakilang ma ta ira pinapalim na kinarup ing ga nasnas.
14 Ing ira apostolo aram Ierusalem diet ga ser bia ira mataniabar ma Samaria diet gata kap timaan lah no nianga ta Kalou, diet ga tulei Pita ma Ioanes uras ta diet. 15-16 Ing dir ga hanuat dir ga sasaring uta diet bia diet na hatur kahai lah no Halhaliana Tanua kanong no Halhaliana Tanua pa ga hansur taar baa ta tikai ta diet. Diet ga kap bapitaiso mon tano hinsana no Watong Iesu. 17 Io, Pita ma Ioanes dir ga bul ira lima dir naliu ta diet ma diet gaam hatur kahai lah no Halhaliana Tanua.
18-19 Ing Saimon ga nas bia no Tanua gata hanuat taar ta diet ing ira irua apostolo dir ga bul ira lima dir naliu ta diet, ga walar bia na tar ta kinewa ta dir ma ga tangai bia, “Mamur tar iakan ra dadas tagu ing diet bakut ing iau na bul ira limagu naliu ta diet, diet na hatur kahai lah no Halhaliana Tanua.”
20 Senbia Pita ga balu ia hoken: “I tahut bia u na hirua tikai ma ira num kinewa kanong u lik bia u tale bia u na kul no hartabar ta Kalou ma ra kinewa. 21 Taia tutun at ta da ginginim kai ta iakan ra pinapalim kanong Kalou i nas bia no balaam pai takodas. 22 Io, u na lilik pukus ta iakan ra sakana linga ma u na sasaring tupas no Watong. I tale dak bia na lik luban sei iakan ra num mangana lilik. 23 Iau tangai hoken kanong iau nas bia u manga bala ngungut, ma ra magingin sakena i his kahai tar uga.”
24 Io, Saimon ga balu ia bia, “Mamur sasaring tupas no Watong utagu waing taia ta linga ta kaikek u tangai na hanuat taar tagu.”
25 Io, ing dir gata manga hasahesa taar tano tutun ma dir gata ianga taar utano nianga tano Watong, dir ga tapukus u Ierusalem. Tano nudir hinahaan tapukus dir ga warawai haan ma no tahut na hinhinawas ta ira haleng taman kaia Samaria.
Pilip ma no tunatuna ma Itiopia
26 Io, tiga angelo tano Watong ga tangai ta Pilip, “Haan uras tano ngaas kinas tano hanua bia, nong i hansur maram Ierusalem u Gasa.” 27 Io, Pilip ga tur lah no nuna hinahaan. Ma ga harusa lah tiga tunatuna ma Itiopia, a tena harbalaurai ia, ma git balbalaurei ira kinewa ta Kandesi no kwin nudiet ira Itiopia. Iakan ra tunatuna gata tur laah Ierusalem ing ga haan wara latlotu tupas Kalou. 28 Ma kaiken ga taptapukus baal um tano nuna karis uras tano nuna taman ma ga waswas hani no buk nong Aisaia no poropet ga pakat ia. 29 Ma no Halhaliana Tanua ga tangai ta Pilip bia, “Haan tupas no karis ma u na haan huteta tana.”
30 Ma Pilip ga hilor ia ma ga hadadei ia ga waswas no buk ta Aisaia no poropet. Ma Pilip ga tiri ia bia, “U palai ta kaikek u waswas?”
31 No tunatuna ga tangai bia, “Pai tale iau bia iau na palai tanai. Ing bia tikai na palas taar tagu, io, iau na palai um tanai.” Io, ga saring Pilip bia na kawaas ma na kis tikai ma ia.
32 Ma no sibana nianga nong di ga pakat ia nong no tunatuna ga waswas hani ia i hoken:
“Ga haruat ma tiga sipsip di luluai hani ia bia da bu bing ia.
Ma hoing tiga nat na sipsip i tur matien taar ing di kutkut sei ira hina,
io, ia mah, pa ga tangai ta nianga.
33 Di ga hamaris ia ma ing di ga gil tana pa ga takodas.
I tale bia tikai na hahua tiga linga uta ira nuna bulumur?
Taia, pai tale kanong warah no nuna nilon kai ra ula hanua ga takumut.”
34 Io, no tena harbalaurai ga tiri Pilip, “Hasasei iau, kan ra poropet i iangianga uta siga? I iangianga baal at utana bia uta tiga mesa?” 35 Io, Pilip ga hatahun wara nianga, hatahun lah ta iakano sibana nianga gar ta Kalou di ga pakat ia gaam hasasei ia tano tahut na hinhinawas uta Iesu.
36 Ing dir ga hanahaan tano ngaas dir ga hanuat tiga sibana taah ma no tena harbalaurai ga tangai bia, “Nas baa! A taah iakan. Asa i tur bat taar iau bia pa iau nigi kap bapitaiso?” 37 [Pilip ga tangai, “I tale bia u na kap bapitaiso ing bia u nurnur tutuna.” Ma no tena harbalaurai ga balu ia, “Iau nurnur bia Iesu Karisito ia no Nati Kalou.”] 38 Ma ga kurei no karis bia na tur kis. Io, dir bakut, Pilip ma no tena harbalaurai, dir ga hansur taar tano taah ma Pilip ga bapitaiso ia. 39 Ing dir ga hanhut maram na taah, kaikek at no Tanua gar tano Watong ga kap lah Pilip ma no tena harbalaurai pa ga nas habalin ia. Senbia ga tur lah habal no nuna hinahaan ma ra gungunuama. 40 Senbia Pilip ga hanuat puasa na Asdot ma ga hanahaan hurlabit gaam warawai ma no tahut na hinhinawas ta ira tamtaman bakut tuk gaam a hanuat Kaisaria.
* 8:5 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.