9
Iesu ga puasa tane Sol
1-2 Ta iakano pakana bung Sol kana a baa ga mamamang bia na bu bing ira tena tinaram tano Watong. Ga haan uram tano tamat ta ira pris ma ga saring ia bia na pakat ta nianga taar ta ira hala na lotu nudiet ira Iudeia aras Damaskas. Ma kaikek ra pakpakat na hinawas palai uta Sol ing bia na nas tikai bia ia tano Ngaas, tiga tunana bia tiga hahina, na tale ia bia na his kahai diet ma na lam diet uram Ierusalem. Ing Sol ga hananhuat huteta tano pisa na hala Damaskas, kaikek at tiga lulunga maram ra mawai ga murarang bat ia. Ga puka taar napu tano pisa ma ga hadadei ra ingana tikai ga tangai tana bia, “Sol! Sol! Wara biha bia u hanghagawai iau?”
Sol ga tiri bia, “Siga uga, Watong?”
Ga balu ia bia, “Iau Iesu nong u hanghagawai iau. Senbia u na taman tut ma u na haan taar tano pisa na hala ma da hasasei uga ta ira linga ing u na gil.”
Ira tunatuna ing diet ga saksakatei hani Sol diet ga tur tabuna nianga. Diet ga hadadei no kinakel senbia pa diet ga nas taring. Sol ga taman tut makaia tano pisa ma ga palas mata, senbia pa ga tale bia na nas tiga linga. Io, diet ga palim lah no limana ma diet ga luai ia u na Damaskas. Ga pula ra aitul a bung ma pa ga iaan ma pa ga mamai ta taah.
10 Ma ga mon tiga tena tinaram tano lotu na Damaskas hinsana Ananias. Ga nas tiga ninaas na tanua ing no Watong ga tangai tana, “Ananias!”
Io, ga balu ia bia, “Iau ken, Watong.”
11 Io, no Watong ga tangai tana, “Haan uram tano hala ta Iudas, tano ngaas di kilam ia bia Takodas. U na tiri u tiga tunatuna ma Tasas hinsana ne Sol. Kana i sasaring. 12 Ma i ta nas tiga ninaas na tanua. Ma ta iakano nuna ninaas i nas bia tiga tunatuna hinsana ne Ananias i hanuat ma i bul ira limana tana bia na nanaas balin.”
13 Ananias ga balu ia bia, “Watong, iau ta hadadei ra haleng na nianga uta iakanong ra tunatuna ma uta ira saksakena i ta gil tar ta ira num mataniabar tus aram Ierusalem. 14 Ma i ta hanuat ukai Damaskas tikai ma ra dadas ta ira tamat na pris gar na Iudeia bia na me palim kahai diet ing diet latlotu tupas uga.”
15 Senbia no Watong ga tangai tana bia, “Haan, kanong iau ta pilak ia bia a nugu tultulai wara hasahesa utagu ta diet ing pai Iudeia diet ma ta ira nudiet king ma ta ira mataniabar na Iudeia mah. 16 Ma iau na haminis tana bia a mangana tamat na ngunngutaan hoeh ing na kap wara utagu.”
17 Io, Ananias ga haan ma ga laka tano hala nong Sol ga kiskis tana. Ga bul ira limana tana ma ga tangai tana bia, “Tasigu Sol, no Watong i ta tulei iau. Ma ia a mon Iesu nong ga puasa taar taam na ngaas ing u ga hanahaan ukai. Ma i tulei iau waing u naga nanaas balin ma u naga hung ma no Halhaliana Tanua.” 18 Kaikek at aring linga hoira halagalina kiripa ga puka laah ta ira mata ne Sol, gaam nanaas baal um. Io, ga taman tut ma ga kap bapitaiso. 19 Ma namur bia gata iaan taar, no nuna dadas ga hanuat baal um.
Sol aras Damaskas ma aram Ierusalem
Ma Sol ga kis ma ira tena tinaram tano lotu aras Damaskas a bar bung. 20 Pa ga halis mon ma ga tur lah bia na warawai narako ta ira hala na lotu nudiet ira Iudeia bia Iesu ia no Nati Kalou. 21 Ma diet bakut ing diet ga hadadei ia, diet ga karup ma diet ga tangai bia, “Ai! Dahat nunurei bia aram Ierusalem iakan a mon ra tunatuna nong ga hagawai diet ing diet latlotu tupas iakan ra tunatuna Iesu! Ma i palai mah bia i ta hanuat at ukai wara palpalim kahai ira tunatuna bia na lam diet taar ta ira tamat na pris! I ta biha kaiken?” 22 Senbia no hinarpir ta Sol ga hanhanuat dadas. Ma ira Iudeia aras Damaskas pa diet ga tale bia diet na balu Sol ing ga hatutun tar ta diet bia Iesu ia no Mesaia.*
23 Namur, bia haleng bung gata sakit, ira Iudeia diet ga hanuat hulungai ma diet ga wor kumaan bia diet na bu bing Sol. 24 Ma senbia Sol ga ser lah no nudiet pidik. Ra bung ma ra kasakesa diet ga tur na ninaas ta ira matanangas huat tano pisa na hala wara bubu bing Sol. 25 Iasen tiga bung ra bung ira bulu na hausur ta Sol diet ga lam lah ia ma diet ga haruha hasur ia ma tiga tamat na kalot uras napu maram tiga matana kalangaar tano balo tano pisa na hala.
26 Ing Sol ga hanuat Ierusalem ga walar bia na kis tikai ma ira tena tinaram tano lotu. Ma senbia pa diet ga nurnur bia ia tiga tena tinaram tutun tano lotu, ma diet bakut diet ga burtei ia. 27 Senbia Banabas ga hanuat gaam lam lah ia uram ta ira apostolo. Ga hapalainei ta diet ing Sol ga nas no Watong tano ngaas ma bia no Watong ga ianga tana. Ga hasasei mah diet bia aras Damaskas Sol ga ianga ma no hinsa Iesu ma pata bunurut. 28 Io, Sol ga kis tikai ma diet ma ga hanhan hurlabit aram Ierusalem ma ga iangianga ma no hinsana no Watong ma ra balamasa. 29 Ga ianga ma ga hargau ma ira Iudeia ing diet tano nianga na Grik, senbia diet ga walwalar bia diet na bu bing ia. 30 Ing ira haratasin narako ta Karisito diet ga ser lah hoken, diet ga lam hasur Sol uras Kaisaria diet gaam tulei sei ia u Tasas.
31 Io, no lotu narako ta ira hanua Galili, Iudeia, ma Samaria ga hatur kahai ra kinkinis na malum ma diet ga kap ra dadas maram naliu. Ma tano harharagat tano Halhaliana Tanua ma tano kinkinis na urur tano Watong, no winawas ta ira mataniabar narako tano lotu ga tamtamat hanahaan.
Enias ma Dokas
32 Io, ma Pita, ing ga hanahaan hurlabit, ga haan wara kolkol ira mataniabar tus ta Kalou aras Lida. 33 Kaia Lida ga haan tupas tiga tunatuna a hinsana Enias. Ga pengpeng ma pa ga tale bia na haan talur no kubena a liman ma itul na tinahon. 34 Pita ga tangai tana bia, “Enias, Iesu Karisito i halangalanga uga. Taman tut ma u na puli no kubem.” Ma kaikek at ga taman tut 35 Ma ira mataniabar ma Lida ma Saron diet ga nas ia ma diet ga tahurus taar tano Watong.
36 Io, ma aras Jopa ga mon tiga hahina, a tena tinaram tano lotu ia, a hinsana Tabita (ma tano nianga na Grik di pukusanei ia bia Dokas). Hatikai i la gilgil ira tahut na magingin ma i la harharahut ira maris. 37 Ta iakano pakana bung ga maset gaam maat. Io, di ga gis no palatamaina ma di ga hakuban ia tiga sibaan aram naliu tiga hala. 38 Ma Lida pai manga helik ta Jopa. Ma ing ira tena tinaram tano lotu aras Jopa diet ga hadadei bia Pita i kana Lida, diet ga tulei airua tunatuna uram tana ma dir ga hapar ia ma dir ga tangai bia, “U na habir ukai ta mehet!”
39 Io, Pita ga haan tikai ma dir. Ing dal ga hanuat di ga lam halaka Pita uram tano sibaan naliu tano hala. Ma ira makosa bakut diet ga tur burung ia ma ra sinsinuah. Ma diet ga hamhaminis ira sigasigam ma ira maal ing Dokas ga gil ing ga lon taar baa.
40 Pita ga tulei hasur diet bakut u nataman. Io, ga singabukun gaam sasaring. Ga talinganei no palatamaina no hahina ma ga tangai bia, “Tabita, taman tut!” Tabita ga palas mata, ma ing ga nas Pita, ga kis tutur. 41 Pita ga palim lah no limana ma ga harahut ia wara tuntunur. Io, ga tatau ira mataniabar tus ta Kalou tikai ma ira makosa gaam haminis ia ta diet bia i ta lon. 42 Ma ira mataniabar tano hanua bakut Jopa, diet ga ser iakan ra linga ma a haleng sakit diet ga nurnur tano Watong. 43 Io, Pita ga kis baa na Jopa tikai ma tiga tena pinapalim ma ra pala bulumakau, a hinsana Saimon.
* 9:22 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.