10
Konilias ga hartulai uta Pita
Io, ma ga mon tiga tunatuna ma Kaisaria hinsana ne Konilias, a lualua ia tiga maar na tena hinarubu di kilam bia ira tena hinarubu ma Itali. Dal tamaan bakut a tena lotu dal tamaan, ma dal sala urur ta Kalou. I sala harharahut mah ira maris ma i sala sasaring hait tupas Kalou. Tiga bung ra aitul a pakana bung ra matarahien ga nas tiga ninaas na tanua. Ga nas tus tiga angelo ta Kalou ga hanuat taar tana ma ga tangai bia, “Konilias.”
Konilias ga ngok dadas taar tano angelo ma ra bunurut ma ga tiri bia, “Asa, Watong?”
No angelo ga balu ia hoken: “Ira num sinsaring ma ira num harharahut tupas ira maris i ta haan tupas Kalou hoing tiga bilai na hartabar i halilik ia wara utaam. Ma kaiken u na tulei num ta tunatuna u Jopa wara lamlam lah tiga tunatuna a hinsana ne Saimon nong di kilam mah ia bia Pita. Ia tiga hasira tano hala tano tunatuna i la paapalim ma ira pala bulumakau a hinsana ne Saimon. Ma no ngasiana i tur huteta nawana.”
Ma bia no angelo nong ga ianga tana ga haan laah, Konilias ga tatau nuna airua tultulai ma tiga umri, a tena lotu ia ma ia tikai ta ira umri ing dal git harharahut Konilias ta ira nuna sunupi. Ga hasasei dal ta ira linga bakut ing ga hanuat taar tana ma ga tulei dal u Jopa.
Pita ga nas tiga ninaas na tanua
Ta nong tiga mes na bung ing dal ga hanahaan huteta tano pisa na hala, Pita ga hanhut uram tano ula hala ra len ma tikai na pakana bung ra matarahien wara sinsaring. 10 Ga taburungan ma ga sip ta linga bia na ien. Ma ing di ga tangtagurei ira nian, Pita ga nas tiga ninaas na tanua. 11 Ga nas no mawai ga tapapos ma tiga linga hoira tamat na maal di ga hatabataba hasur ia ta ira aihat na ngusuna ukai napu tano pisa. 12 Ma narako tana ga mon ira mangana wawaguai bakut ing aihat ira kaki diet. Ga mon mah ing diet la kaikaiau tano pisa ma ira maan mah tano mawai. 13 Io, tiga ingana tunatuna ga tangai bia, “Taman tut, Pita. U na bu bing kaiken u naga ien.”
14 Ma Pita ga tangai bia, “Taia tutun at, Watong! Pa iau la ienien ta linga ing ira numehet warkurai i hatabu mehet tanai.” 15 Ma no ingana no tunatuna ga tangai tano airua na pakaan bia, “Waak u hatabu ira linga ing Kalou i ta hagamgamatien tar.”
16 Ga hanuat tana aitul a pakaan ma kaikek at di ga sarat pukus no maal uram baal naliu ra mawai.
17 Ing Pita ga kis taar ma ga lilik utano kukuraina iakan ra ninaas na tanua, ira tunatuna ing ne Konilias ga tulei dal, dal ga nunurei lah no hala ta Saimon, ma dal gata me hanuat taar tano matanangas. 18 Dal ga tatau ma dal ga tiri bia Saimon nong di la kilam mah ia bia Pita i kek bia taia.
19 Ing Pita ga kis taar a baa ma ga lilik haan utano kukuraina no nuna ninaas, no Tanua ga tangai tana bia, “Saimon, aitul a tunatuna kana dal silsilhei uga. 20 Kaia, tagura ma u na hansur. Ma waak u malmola bia u na haan tikai ma dal kanong iau at iau tulei dal ukai.”
21 Io, Pita ga hansur ma ga tangai ta dal, “Iau no tunatuna nong mutal silsilhei ia. Mutal haan ukai wara biha?”
22 Dal ga balu ia bia, “No lualua na umri Konilias i tulei mital. Ia tiga takodasiana tunatuna ma i la urur ta Kalou. Ma no huntunaan ma Iudeia bakut diet ruu ia. Tiga halhaliana angelo i tangai tana bia na lam lah uga taar tano nuna hala waing naga hadadei ira nianga ing u na tangai.” 23 Io, Pita ga lam halaka lah dal tano hala bia a nuna hasira.
No Tanua ga hansur taar ta diet ing pai Iudeia diet
Tano mes na bung Pita ga tagura ma ga tikai lah ma dal. Ma aring tasina narako ta Karisito mana Jopa diet ga sakatei mah dal. 24 Ma tano bung manamur Pita ga hanuat na Kaisaria. Ma Konilias ga kiskis kahai diet ma gata tau hulungai lah ira hinsakana ma ira turana ing ga manga lasa ta diet. 25 Ing Pita ga hanan laka tano hala, Konilias ga haan tultul ia gaam puka taar ta ira kaki Pita ma ra tamat na urur. 26 Senbia Pita ga tangai bia, “Tut naliu! Iau mah, iau tiga tunatuna mon hoing uga.” Ma ing ga tangtangai hoken ga hatut habal ia.
27 Ma ing Pita ga iangianga baa ma ne Konilias, ga haan laka gaam a nas lah ira tunatuna diet gata kis hulungai taar. 28 Io, ga tangai ta diet bia, “Muat nunurei tar bia ira numehet warkurai ira Iudeia diet hartigal bia tiga Iudeia pa na kis tikai ma tikai pai Iudeia ia ma pa na kol mah ia. Senbia Kalou i ta haminis tagu bia waak iau liklik halaka lah bia Kalou i ta hatabu tiga tunatuna makai ta mehet ira Iudeia. 29 Io hua, ing muat hartulai utagu iau hanuat ma pa iau mola. Io, iau wara tirtiri bia wara biha muat gi hartulai utagu?”
30 Ma Konilias ga balu ia hoken: “Aihat na bung ta sakit, iau ga sasaring narako tano nugu hala ra aitul a pakana bung ra matarahien. Ma kaikek a mon tiga tunatuna ga tur manaluai tagu. Ga sigam tar ra pilpilakas na sigasigam. 31 Ga tangai, ‘Konilias, Kalou i ta hadadei no num sinsaring ma i ta lik lah ira num harharahut tupas ira maris. 32 Tula nianga u Jopa uta Saimon nong di la kilkilam mah ia bia Pita. Kana i kis tano hala ta Saimon no tena pinapalim ma ra pala bulumakau ma i la kiskis huteta nawana.’ 33 Io, kaikek at iau ga hartulai utaam ma u ta gil ra bilai na magingin bia u hanuat. Ma kaiken mehet bakut ken tano matmataan ta Kalou wara hanhadadei ira nianga bakut ing no Watong i ta tangai tar taam bia u na hasasei mehet tanai.”
34 Io, Pita ga hatahun wara nianga. “Kaiken um iau ta nas kilam no tutuna bia Kalou pai la waak sei bia tikai ma na balak tiga mes. 35 Senbia i la balak bakut tar at ira tunatuna ta ira kaba huntunaan bakut ing diet urur tana ma ing diet gilgil ira takodas na magingin. 36 Muat nunurei no hinhinawas nong Kalou ga tulei ia taar ta ira mataniabar ma Israel. Ga iangianga utano tahut na hinhinawas ta Iesu Karisito no Watong ta ira mataniabar bakut nong i hatahuat ra malum nalamin ta dahat ma Kalou. 37 Muat nunurei no linga nong ga hanuat ta ira kaba tamtaman aram Iudeia, tur lah aram Galili namur tano pakana bung ing Ioanes ga harharpir bia ira mataniabar diet na kap bapitaiso. 38 Ma muat palai ta Iesu ma Nasaret nong Kalou ga pilak ia ing ga tabar ia ma no Halhaliana Tanua tikai ma ra dadas. I palai mah ta muat bia ga hanahaan hurlabit ma ga gilgil ra tahut ma ga halangalanga diet bakut ing Satan ga kurei diet, kanong bia Kalou ga kis tikai ma ia.
39 “Mehet ira apostolo mehet ga nas ira linga ing ga gil aram Ierusalem ma ta ira hanua gar na Iudeia. Hua mehet gi hinawas bia a tutun kaiken. Ma diet ga bu bing ia ing diet ga hataba ia tiga kabai. 40 Senbia Kalou ga hatut ia talur ra minaat tano aitul a bung gaam bul hapuasnei ia bia da nas ia. 41 Ma ira mataniabar bakut pa diet ga nas ia, diet sena mon ing Kalou gaba pilak diet bia diet na hasahesa ta ira tutun uta Iesu. Ma mehet ing mehet ga iaan ma mehet ga mom tikai ma ia manamur ta ing gata taman tut hut talur ra minaat. 42 Ma ga tar ra dadas na nianga ta mehet bia mehet na warawai taar ta ira mataniabar ma mehet na hinawas palai bia ia nong Kalou ga bul ia bia na tena warkurai ta diet ing diet lon baa ma ta diet ing diet ta maat. 43 Ira kaba poropet diet hasahesa tana bia tano hinsana, Kalou na lik luban sei ira magingin sakena ta siga diet ing diet nurnur tana.”
44 Ing Pita kana ga tangtangai a baa kaiken ra nianga, no Halhaliana Tanua ga hansur taar ta diet bakut ing diet ga hanhadadei no nianga. 45 Ma ira tena nurnur ma Iudeia ing diet ga hanuat ma Jopa tikai ma Pita, diet ga karup sakasaka bia Kalou ga tulei hasur no hartabar na Halhaliana Tanua taar ta diet mah ing pai Iudeia diet. 46-47 Ga palai bia Kalou ga gil hua kanong ira Iudeia diet ga hadadei diet ing pai Iudeia diet ing diet ga iangianga ma ira mes na nianga ma ing diet ga pirpirlat Kalou. Io, Pita ga tangai, “Pai tale tutun at tikai bia na tigal kaiken ra tunatuna bia pa diet na kap bapitaiso ma ra taah kanong diet ta hatur kahai lah mah no Halhaliana Tanua hoing dahat.” 48 Io, ga tangai ta diet bia, “Muat na kap bapitaiso at tano hinsa Iesu Karisito.” Io, diet ga saring Pita bia na kis tikai baa ma diet ta bar bung.