11
Ira Iudeia diet ga nas kilam bia no nilon tutuna a nudiet mah ia ing pai Iudeia diet
Ira apostolo ma ira mes na haratasin narako ta Karisito ta ira kaba sibaan ta Iudeia, diet ga ser bia diet ing pai Iudeia diet, diet gata kap timaan lah mah no nianga ta Kalou. 2-3 Io hua, ing Pita ga haan uram Ierusalem, ira mataniabar na lotu ing diet ga tur dadas baa ta ira warkurai gar na Iudeia diet ga pukusanei ia ma ken ra nianga: “U ga haan uras tano hala ta diet ing pa diet kis ta ira nudahat warkurai ira Iudeia ma u gaam iaan tikai ma diet.”
Io, Pita ga tur lah wara palpalas no kidilona harmur ta ira linga ing diet ga harmuri hua. Ga tangai hoken: “Ing iau ga sasaring aram tano pisa na hala Jopa iau ga nas tiga ninaas na tanua. Iau ga nas tiga linga hoing tiga tamat na maal di ga hatabataba hasur ia maram ra mawai ta ira aihat na ngusuna ma ga hansur taar tagu. Iau ga nanaas uram narako tana ma iau ga nas ira wawaguai tano ula hanua, ira lasana ing aihat ira kaki diet ma diet ing a roka diet. Ga mon mah ing diet la kaikaiau tano pisa ma ira maan mah tano mawai. Io, iau ga hadadei tiga ingana tunatuna ga tangai tagu, ‘Taman tut, Pita. U na bu bing kaiken u naga ien.’
“Ma senbia iau ga balu ia bia, ‘Taia tutun at, Watong! Pa iau na bul halaka tiga nian tano hagu ing ira numehet warkurai i hatabu mehet tanai.’
“Ma no ingana no tunatuna ga tangai tano airua na pakaan bia, ‘Waak u hatabu ira linga ing Kalou i ta hagamgamatien tar.’ 10 Ma ga ngan hoken ra aitul a pakaan. Io, di ga sarat haut habal no linga uram ra mawai.
11 “Ta iakanong ra pakaan at aitul a tunatuna di ga tulei dal ma Kaisaria, dal ga hanuat taar tano hala iau ga kiskis tana. 12 Ma no Tanua ga tangai tagu bia pa iau na mola wara hinahaan tikai ma dal. Kaiken ra liman ma tikai na tasigu ta Karisito diet ga haan tikai ma iau u Kaisaria, mehet gaam haan laka tano ngasia ne Konilias. 13 Ga hasasei mehet ta ing ga nas tiga angelo ga puasa taar tana tano ngasiana ma no angelo gaam tangai tana, ‘Hartulai u Jopa utano tunatuna hinsana ne Saimon nong di kilam ia bia Pita. 14 Ma ia na hasasei muat ta nianga waing uga ma diet bakut tano num hala, muat naga hatur kahai no nilon tutuna.’
15 “Ma ing iau ga hatahun wara nianga, no Halhaliana Tanua ga hansur taar ta diet hoing ga hansur taar ta dahat tano luena pakaan. 16 Io, iau ga lik lah ing no Watong ga tangai, ‘Ioanes ga bapitaiso ma ra taah, ma senbia muat na kap no bapitaiso tano Halhaliana Tanua.’ 17 Io, ing bia Kalou ga tabar mah diet ma iakan ra hartabar, ga tabar dahat ma ia ing dahat gata nurnur tano Watong Iesu Karisito, io, a mangana tunatuna sa iau bia iau gaar tur bat Kalou?”
18 Io, ing diet ga hadadei hoken, diet ga marur um ma diet gaam pirlat Kalou. Diet ga tangtangai hoken, “Io, a tutun tako mah bia Kalou i ta tar mah no ngaas na lilik pukus ta diet ing pai Iudeia diet bia diet naga kap mah no nilon tutuna.”
No lotu aras Entiok
19 Io, ira mataniabar na lotu diet gata hilau harbasiai ing no saksakena ga haan tupas diet tano pakana bung bia di ga tut bing Stiwen. Diet ga hilau u na Ponisia, Saipras, ma Entiok. Ma diet ga hasahesa ma no tahut na hinhinawas taar ta ira Iudeia sena mon. 20 Ma senbia aring ta diet, a tunatuna diet mana Saipras ma Sairin, diet ga haan u Entiok ma diet ga hasasei mah ira Grik tano tahut na hinhinawas tano Watong Iesu. 21 No dadas tano Watong ga kis tikai ma diet ma ra tamat na mataniabar diet ga nurnur ma diet ga tapukus tupas no Watong.
22 Ira mataniabar na lotu ma Ierusalem diet ga ser no hinhinawas ma diet ga tulei Banabas u Entiok. 23 Ing ga hanuat ma ga nas tus no harmarsai ta Kalou, ga manga guama ma ga haragat diet bakut bia diet na patep dadas taar at tano Watong. 24 Banabas ga tiga bilai na tunatuna ma ga hung ma no Halhaliana Tanua ma ra nurnur. Ma di ga lam haleng na mataniabar taar tano Watong.
25 Namur, Banabas ga haan u Tasas wara ninaas ta Sol. 26 Ma ing ga nas lah ia ga lam ia u Entiok. Ma tiga kidilona tinahon dir ga kis tikai ma no lotu ma dir ga hausur haleng na mataniabar. Di ga luena kilam ira tena tinaram tano lotu bia a Kristian diet aram Entiok.
27 Ta iakanong ra pakana bung aring poropet diet ga hansur ma Ierusalem u Entiok. 28 Ma tikai ta diet, hinsana ne Agabus, ga tut ma ga ianga na poropet ma no dadas tano Tanua, gaam hapuasnei bia tiga tamat na sam taburungan na hanuat taar ta ira hanua ing Rom i la kurei tar. (Iakan ga hanuat ing ne Kolodias ga warkurai taar.) 29 Ma tikatikai ta ira tena tinaram tano lotu diet ga lik bia diet na tulei ta kinewa ing na tale wara harharahut ira tasi diet ta Karisito ing diet ga kiskis tano hanua Iudeia. 30 Io, diet ga gil hoken ma diet ga tulei no nudiet harharahut tikai ma Banabas ma ne Sol taar ta ira lualua na lotu.