11
Muat na mur ira nugu tintalen hoing iau la murmur Karisito.
Ira magingin takodas ing da lotu
Io, ma iau pirlat muat kanong muat la liklik kahai iau ta ira linga bakut ma muat palim hadadas ira hausur ing iau ga tar hakari ukaia ta muat.
Ma iau nem bia muat na madaraas bia Karisito no wali diet ira tunana, i kukuraina bia no nudiet lualua. Ma no tunana no walina no hahina, i kukuraina mah bia no nuna lualua. Ma hua mah Kalou no wali Karisito. Bia ta tiga tunana i sasaring ma bia i ianga na poropet ma i pulus tar no walina, i bul hanapu no nuna lualua. Ma bia tiga hahina i sasaring ma bia i ianga na poropet ma pai pulus no walina, i bul hanapu no nuna lualua. I haruat ma tiga hahina di ta gaar sei ira hina. Ma ing bia tiga hahina pa na pulus no walina, i tahut bia da gar sei ira hina. Ing bia a linga na hirhir bia da kut hakumkum ira hina bia da gar sei, io, na tahut bia no hahina na pulus no walina.
Waak bia tiga tunana na pulus no walina kanong ia no malalar ta Kalou ma ia i hamhaminis no minamar gar ta Kalou. Senbia tiga hahina i hamhaminis no minamar gar na tunana. Iakan i palai kanong no tunana pa ga tahuat laah tano hahina. Taia. No hahina ga tahuat tano tunana. Hua mah, Kalou pa ga gil no tunana wara utano hahina. Taia. Ga gil no hahina wara utano tunana. 10 Io hua, i tahut bia tiga hahina na mon tiga hakilang tano walina wara hamhaminis bia i kis taar ra warkurai. Ma ira angelo, tiga burena mah bia tiga hahina na mon tiga hakilang hua.
11 A tutun, senbia tano nudiet kinkinis tano Watong, no hahina pai tale bia na tangai bia pai supi no tunana ma no tunana mah pai tale bia na tangai bia pai supi no hahina. 12 Kanong warah, hoing no hahina ga tahuat laah tano tunana, ma ira tunana, a hahina i kaha mah diet. Senbia ira linga bakut diet tahuat laah ta Kalou. 13 Muat at muat na lilik ta iakan bia i takodas ing bia tiga hahina na sasaring tupas Kalou ma pai pulus no walina. 14 Ira nudahat ninaas ta ira tunatuna i haminis bia a linga na hirhir bia i taltalona no hina tiga tunana. 15 Senbia i haminis mah ing bia i taltalona no hina tiga hahina, no minarina iakanong, kanong Kalou i ta tar no taltalona hina tana hoing tiga pupulus. 16 Ing bia siga tikai i rungurung uta iakan, taia numehet ta tiga mes na mangana magingin. Ma diet ira mataniabar na lotu ta Kalou ta ira tamtaman pa diet mur mah tiga mes na magingin.
No nian gar tano Watong
17 Io, ma ta kaiken ra linga iau wara hauhausur muat tanai, pa iau na lat muat kanong ta ira numuat kis hulungai pa muat gil ira bilai. Taia. Muat gil ira magingin na hanghagawai. 18 Ma no luena linga iau wara tangtangai ia, ia hoken, bia iau ta ser lah ing bia muat la hanhanuat hulungai wara lotu, a mon tuntunur hararasanai i la kis taar nalamin ta muat. Ma haleng na linga iau ta hadadei iau lik bia i tutuna. 19 (Tutun sakit, a mon tuntunur hararasanai na hanuat nalamin ta muat wara hamhaminis bia siga ta muat ing Kalou i nas kilam bia i tahut.) 20 Ma ing muat hanuat hulungai ta ira numuat kinkinis hulungai, taia bia no nian gar tano Watong iakan ing muat iaan tana. 21 Kanong warah, ing muat ianiaan, tikatikai at i dadas bia na huna ien ira ana nian ma pa na kis kahai ira mesa. Tikai i taburungan baa ma tiga mesa i ta talau a mon ma no minminom. 22 Hoeh, pataia ta ngasia muat bia muat na iaan ma muat na mom kaia? Muat nem bia muat na lik hanapu no kis hulungai ta ira mataniabar na lotu gar ta Kalou? Ma muat nem bia muat na hahirhir diet ira maris? Iau na tangai hoeh ta muat? I takodas bia ni lat muat uta iakan ra magingin? Taia tutun at, pa iau na lat muat.
23-24 Iau tangai bia pa iau na lat muat hua kanong no hausur nong iau ga tar ia ta muat iau ga kap lah ia tano Watong ma i hoken, bia tano bung at di ga harhus sei no Watong Iesu, ga raun lah no beret, gaam tanga tahut utana, gaam bingit ia, ma ga tangai bia, “Iakan no tamaigu wara uta muat. Muat na gil hua wara liklik kahai iau.” 25 Hoing a mon mah, manamur tano nian, ga raun lah no gapgopai na wain ma ga tangai bia, “Iakan ra gapgopai na wain i haruat ma no gapigu nong na hatutun no sigara kunubus maram ta Kalou. Ma ing muat na mamai ia, muat na gil hua wara liklik kahai iau.” 26 Hokaiken, ta ira pakaan bakut ing muat na ien iakan ra beret ma muat na mamai ira wain ta iakan ra gapgopai, muat na hasahesa utano minaat tano Watong tuk taar bia na hanuat.
27 Io hua, siga tikai i ien no beret tano Watong ma i mamai ira nuna wain tano gapgopai ma pai mur ira magingin i takodas ta kaiken ra nian ma ra minminom, io, i hoing bia i ta gil hagawai no tamaina ma no gapina no Watong. 28 Senbia i tahut bia tikatikai na lilik ta ira nuna magingin bia i bilai bia taia, manaluai ta ing bia na ien no beret ma na mom tano gapgopai na wain. 29 Kanong warah, siga tikai i iaan ma i mom ma pai lilik bia a mangana linga sa no palatamai Karisito, na kap ra harpidinau ing i iaan ma i mom. 30 Ma iakan no burena bia haleng nalamin ta muat diet maset ma taia um nudiet ta dadas, ma aring mah diet ta maat. 31 Iasen bia dahat gar luena lilik ta ira nudahat magingin, pa dahat gaar kap ra harpidinau. 32 Ing no Watong i hapidinau dahat, ira nuna harpidinau i hausur dahat waing Kalou pa naga manga hapidinau dahat tikai ma no ula hanua.
33 Io hua, bar tasigu narako ta Karisito, ing muat hanuat hulungai wara ninian, i tahut bia muat na kis kahai baa ira mesa. 34 Ing bia tikai i taburungan, i tahut bia na iaan kaia ra ngasiana waing kaba muat gi kap ra harpidinau ing muat hanuat hulungen.
Io, ma ing ni hanuat um, iau na hatakodasnei kaikek ra mes na linga nalamin ta muat.