12
Ira hartabar tano Tanua
Io, ma bar tasigu ta Karisito, iau nem bia muat na palai uta ira hartabar makaia tano Halhaliana Tanua. Muat nunurei bia tano pakana bung pa muat ga nurnur baa, bia di git lamlam harango muat ta ira kaba ngaas wara latlotu tupas ira palimpua ing pai tale bia diet na ianga. Io hua, iau hapalainei ta muat bia no Halhaliana Tanua pa na gil tikai bia na manga tangai haliarei Iesu. Ma tikai pai tale bia na tangai, “Iesu, ia no Watong,” ing bia no Halhaliana Tanua pai luai ia bia na tangai hua.
Ma aring mangana hartabar kana senbia tiga kapawena Halhaliana Tanua mon. Aring mangana pinapalim na harharahut senbia tiga kapawena Watong mon. Aring mangana dadas wara pakpakilei ira linga, senbia tiga kapawena Kalou mon nong i la pakpakilei bakut kaikek ra linga nalamin ta ira tunatuna bakut.
Ma Kalou i la hamhaminis ta diet tikatikai bia no Halhaliana Tanua i gil ira nuna pinapalim nalamin ta diet wara harharahut diet bakut. No Tanua i tabar tikai ma ra hinhinawas na mintota. Ma iakano Tanua ia mah i tabar tiga mesa ma ra hinhinawas na palpalai. Ma iakano Tanua ia mah i tar no nurnur ta tiga mesa. Ma iakano kapawena Tanua i tabar tiga mesa ma ira mangana hartabar wara halangalanga ira minaset. 10 Na tabar tiga mesa ma ira dadas wara gilgil ira tamat na pinapalim na kinarup. Ta tiga mesa na tar ra nianga gar na poropet. Ma ta tiga mesa na tar ra hartabar na nasnas kilam nianga ing na nunurei bia iakano nianga i hanuat makaia tano Halhaliana Tanua bia taia. Ma ta tiga mesa na tar ra hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga. Ma ta tiga mesa na tar ra hartabar na pinapalas uta kaikek ra mangana nianga. 11 Senbia tiga kapawena Halhaliana Tanua mon i gilgil kaiken ra linga bakut. Ma i la palpalau harbasianei tikatikai hoing i nem bia na palau diet hua.
Dahat ira sibaan tano palatamai Karisito
12 No palatamaina no tunatuna tiga kapawena linga mon, senbia a haleng na sibaan balik tana. I tutuna bia i haleng ira nuna sibaan, senbia kaikek ra sibaan diet gil tiga palatamaina mon. Ma i hua mah ta Karisito. 13 Ma hokaiken dahat ga kap ra bapitaiso tano Tanua waing dahat naga kis narako ta tiga palatamaina ta tikai mon. Taia ta linga bia dahat a Iudeia bia a Grik bia a tultulai bia pai tultulai dahat. Kalou ga hamamo dahat ma tiga kapawena Tanua mon bia dahat na mom tana.
14 Taia bia tiga sibaan sena mon tano palatamaina no tunatuna. A haleng na sibaan diet kis tana. 15 Ing bia no kakina na tangai bia, “Pa iau a limana, hua pa iau sibaan tano palatamaina,” io, iakan pai tiga burena bia da nas ia bia ia pai tiga sibaan tano palatamaina. 16 Ma ing bia no talingana na tangai bia, “Pa iau no matana, hua pa iau sibaan tano palatamaina,” io, iakan pai tiga burena bia da nas ia bia ia pai tiga sibaan tano palatamaina mah. 17 Ing bia no kidilona palatamaina no tunatuna gaar matana sen mon, gaar la hanhadoda hoeh? Ma bia no kidilona palatamaina gaar talingana sen mon, gaar singsingnanei ira linga hoeh? 18 Senbia Kalou i ta bul timaan balik ira kaba sibaan bakut tano palatamainari hoing i nem bia na gil hua tana. 19 Ing bia kaikek ra sibaan diet gaar tiga kidilona sibaan mon, pai tale bia diet na gil no palatamaina. 20 Senbia i tutuna balik bia haleng sakit ira kaba sibaan ma sen tiga kapawena palatamaina mon.
21 Ma pai tale bia no matana na tangai tano limana bia, “Pa iau supi uga,” ma bia no walina na tangai mah tano kakina hua. 22 Senbia kaikek ra sibaan tano palatamaina ing di lik bia pai dadas, no palatamainari i manga supi balik. 23 Ma ira sibaan ing dahat nas bia pai manga bilai, kaiken balik dahat manga ruu. Ma ira hirhiriana sibaan dahat hasulu bat. 24 Senbia ira sibaan i bilai bia da nas, pa dahat manga lik hatirih. Ma Kalou i ta bul tikanei ira sibaan tano palatamainari ma i ta tar ra tamat na kinkinis na urur ta ira sibaan ing dahat lik bia pa dahat na manga ruu. 25 Ma i ta gil hua waing kaba gi mon kinkinis na hararasanai nalamin tano palatamainari, ma senbia ira kaba sibaan diet na tar tiga kapawena mangana harharahut harbasiai ta diet bakut. 26 Ma bia tiga sibaan i kap ra ngunngutaan, diet ira simsibaan bakut diet kap mah iakanong ra ngunngutaan. Ma bia di hatamat tiga sibaan ira simsibaan bakut diet guama tikai ma ia.
27 Ma muat um, muat no palatamai Karisito. Ma muat bakut tikatikai muat ira simsibaan harbasiai tana. 28 Ma aram narako ta ira mataniabar na lotu Kalou i ta bul timaan tar ira simsibaan. Io, no luena no kinkinis na apostolo, no airua no kinkinis na poropet, ma no aitul tana no kinkinis na tena hausur. Ma namur ta kaiken i ta pilak bia ari diet na gil ra tamat na pinapalim na kinarup ma bia taring diet na kap ira mangana hartabar wara halangalanga ira minaset. I pilak mah bia aring wara harharahut, ma aring wara hatakodasnei ira pinapalim ta ira mataniabar ma ra bilai na mintota, ma aring wara nianga ta ira mes na mangana nianga. 29 Hoeh, diet bakut diet ira apostolo? Diet bakut diet ira poropet? Diet bakut diet ira tena hausur? Diet bakut diet gil ira tamat na pinapalim na kinarup? 30 Diet bakut diet hatur kahai ira mangana hartabar wara halangalanga ira minaset? Diet bakut diet ianga ma ira mes na mangana nianga? Diet bakut diet palas kaikek ra mangana nianga? Taia! 31 Senbia i tahut bia muat na manga nem bia muat na kap ira hartabar ing diet manga tamat.
Ma iau na haminis um ta muat tiga ngaas nong i bilai sakit.