13
No magingin na harmarsai
Ing bia iau iangianga ma ira mes na mangana nianga ta ira tunatuna ma ta ira angelo mah, ma iasen pa iau harmarsai, io, iau haruat ma tiga laalit i kakel bia mon, bia ta tiga hik i kakel bia. Ing bia iau hatur kahai no hartabar na nianga gar na poropet ma iau tale bia ni palai ta ira linga bakut i susuhai ma i manga tamat no nugu mintota, ma iau hatur kahai a mangana nurnur i tale bia na hakari ira uladih, iasen pa iau harmarsai, a linga bia mon iau. Ing bia iau tar bakut sasei ira nugu bunbulaan taar ta ira maris, ma bia iau taram lah ira tunatuna bia diet na tun no palatamaigu, iasen pa iau harmarsai, pa na hatahutnei iau ta dahina.
No magingin na harmarsai, a bala malum ma i gil ira tahut. Pai mangaha ta ira kinkinis gar na mesa, ma pai latlaat ma pa lik hatamat ia. Pai mur ra pusukana magingin, pai lilik uta ira linga ing na hatahutnei sena mon ia, pai ngalngaluan gasien, ma pai lik kahai ira sakena di gil tar tana. No magingin na harmarsai pai guama ta ira sakena iasen i guama panei ira tutuna. Pa na haut lah tiga tinirih bia na hamalmalas ia bia na gil no bilai. I la nurnur hathatikai, i la dadas taar no nuna lilik uta ira linga na hanuat baa, ma i la tur dadas hathatikai manapu ta ira tinirih.
No magingin na harmarsai pa na pataam. Iasen, bia a mon hartabar na nianga na poropet na panim laah. Ma a hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga, na pataam. Ma bia a hartabar na hinhinawas palpalai, na panim laah mah. Iakan i palai kanong dahat nunurei a sibaan mon ta ira linga bakut ma dahat ianga na poropet mah uta aring linga sen mon. 10 Iasen bia no haphapataam na hanuat, kaiken ra linga ing diet papalim ma ra simsibaan mon, diet na panim laah. 11 Ing iau ga nat na bulu taar, iau ga iangianga hoing ira nat na bulu, ma iau ga lilik hoira nat na bulu ma iau ga mintota panei ira linga hoira nat na bulu. Ing bia iau ta tunatuna um iau bul sei ira tintalen na gona. 12 Kaiken dahat nanaas hoing tiga tirtirewa i nanaas bohboh. Senbia namur dahat na harnasnaas. Ma kaiken iau nunurei mon a dahina. Ma namur iau na nunurei ira linga bakut hoing Kalou i la nunurei timaan tar iau.
13 Io, ma kaiken ra aitul a linga dal la kis taar: a nurnur, a dadas na lilik uta ira linga bia na hanuat baa, ma a harmarsai. Senbia no harmarsai i tamat sakit ta dal bakut.