14
Ira nianga na poropet
Muat na murmur no magingin na harmarsai. Ma i tahut mah bia muat na nem ira hartabar tano Halhaliana Tanua. Senbia i tahut bia muat na manga nem no hartabar na nianga na poropet. Iau tangai hua kanong nong i ianga ma no hartabar na mes na mangana nianga, pai iangianga taar ta ira tunatuna. Taia. I iangianga tupas Kalou. Taia tikai pai hadadei kilam. Senbia tano dadas tano Halhaliana Tanua i tangai ira linga i susuhai. Senbia nong i ianga na poropet i iangianga taar ta ira tunatuna wara hanhadadas diet ma wara harharagat diet ma wara hamhamaraam diet. Nong i ianga ma no hartabar na mes na mangana nianga i hadadas habal at ia. Senbia nong i ianga na poropet i hadadas diet ira mataniabar na lotu. Iau nem bia muat bakut muat na iangianga ma no hartabar na mes na mangana nianga. Senbia iau manga nem bia gaar tale bia muat na ianga na poropet. Nong i ianga na poropet i tamat ta dir ma nong i ianga ma ra mes na mangana nianga. Senbia nong i ianga ma ra mes na mangana nianga na palas no nuna nianga waing naga hadadas ira mataniabar na lotu, io, dir haruat ma nong i ianga na poropet.
Io, kaba tasigu narako ta Karisito, bia iau na haan tupas muat ma iau na me ianga ma ra mes na mangana nianga, iau gil ra tahut hoeh ta muat ing bia pa iau hapuasnei ira linga i susuhai, bia pa iau tar ra hinhinawas palai bia pa iau ianga na poropet ma bia pa iau tar ra hausur? Ma hua mah ta ira linga ing taia ta nilon ta diet ma a mon inga diet hoira tulaal bia a harp. I tale hoeh bia tikai na hadadei kilam ira inga dir ing bia pa dir mur timaan no kaungana tiga nirudu? Ma ing bia no tahur pai kakel timaan, siga na tagura wara hinarubu? Muat mah a mon hua. Ing bia pa muat ianga ma ra mangana nianga ing i tale bia da hadadei kilam, hoeh ing tikai na palai ta ira linga ing muat tangtangai? Na ngen hoing bia muat iangianga taar tano mahua. 10 I nanaas bia a haleng sakit ira kaba nianga tano ula hanua. Ma diet bakut, diet la haphapuasnei ira lilik ta ira tunatuna. 11 Iasen bia pa iau hadadei kilam no nianga tikai i tangtangai ia, iau na nunurei bia a mesa ia, ma ia na nunurei bia a mesa iau. 12 Ma hua mah nalamin ta muat. Muat manga nem bia muat na hatur kahai ira hartabar tano Halhaliana Tanua. Io hua, i tahut bia muat na walar bia muat na hatur kahai ira mangana hartabar ing na manga hadadas ira mataniabar na lotu.
13 Ma iakan no burena ing bia siga tikai i iangianga ma ra mes na nianga i tahut bia na sasaring tano hartabar bia naga tale ia bia na palas mah no nuna nianga. 14 Iau tangai hua kanong ing bia iau sasaring ma ra mes na nianga, no tanuagu i sasaring ma sen no nugu lilik pai gil tiga linga. 15 Io, iau na biha um? Iau na sasaring ma no tanuagu iasen i tahut bia iau na palai ma no nugu lilik mah uta ira linga iau sasaring tanai. Iau na rudu ma no tanuagu sen i tahut bia iau na palai ma no nugu lilik mah uta ira linga iau rudu tanai. 16 Iasen bia u tangtanga tahut uram ta Kalou ma no tanuaam sena mon, i tale hoeh bia tikai ta diet ing pa diet palai na tangai ‘Amen’ tano num sinsaring? Pa na tale ia kanong pai nunurei bia asa ing u tangtangai. 17 A tutuna bia no num sinsaring i tahut senbia pai hadadas no mes na tunatuna.
18 Iau tanga tahut tupas Kalou bia ta dahat bakut iau no tunatuna nong e la manga iangianga ma ra mes na nianga. 19 Iasen nalamin ta ira mataniabar na lotu iau sip bia ena tangai ra liman na sibana nianga ing i tale bia da hadadei kilam, ma waak um bia iau tangai ra sangahul na arip na sibana nianga ma ra mes na mangana nianga.
20 Bar tasigu narako ta Karisito, waak muat lilik hoing ira nat na bulu. Ta ira sakana magingin i tahut bia muat na tatalen hoira gona senbia ta ira numuat lilik muat na ngan hoira tamat na tunatuna. 21 Ira warkurai ta Kalou ing di ga pakat i tangai bia no Watong i tangai hoken:
“Iau na haianga iakan ra mataniabar ma ra nianga gar na mes na tunatuna.
Iau na haianga diet ma ira ha diet ira tunatuna ma tapaka.
A linga bia bi iau na haianga diet hua, ma pa diet na taram iau.”
22 Hokaiken, no hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga a hakilang ia taar ta diet ing pa diet nurnur, ma pataia bia a hakilang ia tupas diet ing diet nurnur taar. Senbia no hartabar na nianga na poropet a hakilang ia taar ta diet ing diet nurnur, ma pataia bia a hakilang ia tupas diet ing pa diet nurnur. 23 Io hua, bia ira mataniabar na lotu bakut diet hanuat hulungai ma ira tunatuna bakut diet ianga ma ra mes na mangana nianga ma bia ari ing pa diet manga palai ta ira numuat pinapalim bia aring tabuna nurnur diet na laka, tutuna sakit diet na tangai bia muat iangianga hoira ba. 24 Iasen bia tiga tabuna nurnur, bia tikai nong pai manga palai ta ira numuat mangana pinapalim na laka ma ira tunatuna bakut diet iangianga na poropet io, na hadadei diet bakut ma na palai bia a tena sakena ia ma diet bakut diet na nunurei kilam ia bia a mangana tunatuna sa ia. 25 Ma ira linga i manga susuhai aram narako tano balana na hanuat palai. Io hua, na satudu napu ma na lotu tupas Kalou ma na tangai bia, “Tutun sakit, Kalou i kis nalamin ta muat!”
Waak muat ianga harburungburung tano lotu
26 Io, ma dahat na biha um ta kaiken iau ta tangai? Ing bia muat na hanuat hulungai, i tahut bia tikai na tar tiga nirudu, tiga mesa na tar ra hausur, tiga mesa na tar ra nianga wara haphapuasnei ira linga i susuhai, tiga mesa na ianga ma ra mes na mangana nianga, ma tiga mesa na palas no nianga. Ta ira linga bakut ing muat na gil, muat na gil wara hadadas ira mataniabar na lotu. 27 Ing bia muat wara nianga ma ra mes na mangana nianga, io, airua bia aitul mon dal na ianga. Senbia pa na lakai ra aitul. Ma dal na ianga tikatikai, tikai na luai ma tiga mesa na mur. Ma tiga tamat na linga, bia dal nem bia dal na ianga, i tahut bia tikai na palas ira nudal nianga. 28 Ma bia taia taring wara palpalas ira nianga, i tahut bia nong i wara nianga na kis matien nalamin ta ira mataniabar na lotu ma na haianga Kalou aram narako tano balana iat. 29 Ma i tahut bia airua bia aitul dal na ianga na poropet, ma ira mesa diet na nas kilam ira nudal nianga bia i tutuna bia taia. 30 Ma bia Kalou i tar ra nianga puasa ta tikai ing i kis taar, io, no tunatuna nong i luena ianga na sangeh wara nianga. 31 I tahut bia muat na gil hua kanong i tale muat bakut bia muat na ianga na poropet, tikai na luai ma tikai na mur lah ia. Ma muat na ianga na poropet hua ing ira tunatuna bakut diet na kap ra hausur ma ra nianga na haragat. 32 Ma diet ing diet ianga na poropet diet tale bia diet na kurei timaan no nudiet hartabar na nianga na poropet. 33 Ma i tale bia diet na gil hua kanong Kalou a god na harmur ia, ma pai tiga mangana god nong i tar ra hakarepat bia. Taia. I tar ra malum. Ma i la gilgil hua nalamin ta ira nuna mataniabar na lotu ta ira tamtaman bakut.
34 Ing ira mataniabar na lotu diet hanuat hulungai i tahut bia ira hahina diet na kis matien kanong pai takodas bia diet na ianga. Iasen i tahut bia diet na bul hanapu habal diet hoing no warkurai ta Moses i tangai. 35 Bia diet nem bia diet na palai uta tiga linga, i tahut bia diet na tiri ira nudiet tunaan kaia ta ira ngasia diet, kanong a linga na hirhir bia tiga hahina na ianga kaia nalamin tano kis hulungai ta ira mataniabar na lotu.
36 Hoeh, no nianga ta Kalou ga hanuat makaia ta muat? Bia muat lik bia iakano nianga ga haan tupas muat sen mon? 37 Ing bia siga tikai i lik bia ia tiga poropet bia ia tiga tunatuna gar tano Halhaliana Tanua, i tahut bia na nas kilam bia kaiken ra linga iau pakpakat tupas muat, a warkurai tano Watong ia. 38 Iasen ing bia tikai pai nas kilam iakan hua, pa da lik lah ia.
39 Io hua, bar tasigu narako ta Karisito, i tahut bia muat na manga nem bia muat na ianga na poropet, ma waak muat tingtigal tikai bia na ianga ma ra mes na mangana nianga. 40 Senbia i tahut bia muat na mur tiga takodasiana ngaas ma ra bilai na harmur ta ira linga bakut muat gil.