15
No tuntunut hut ta Karisito
Io, kaba tasigu narako ta Karisito, iau nem bia iau na halilik muat tano tahut na hinhinawas nong iau ga ianga ta muat ma ia. Ma iakano tahut na hinhinawas at nong muat ga kap timaan ia ma muat ta tur taar tana. Ma ta iakan ra tahut na hinhinawas Kalou i halhalon muat ing bia muat palim hadadas ira nianga iau ga pir tar ta muat. Ing bia taia, muat ta nurnur bia.
3-5 Io, asa nong di ga tar ia tagu, iau tar mah ia ta muat. Ma iakan i manga tamat sakit, bia Karisito ga maat wara uta ira nudahat sakana magingin hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai hua, ma bia di ga halaka ia tano midi, ma bia Kalou ga hatut habalin ia tano aitul a bung hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai hua mah, ma bia ga hapuasa taar ta Pita ma namur ta ira sangahul ma irua na apostolo. Ma tiga pakaan mah namur ga hapuasa taar ta ira tasi dahat ta Karisito, ira nudiet winawas i sakit ra liman na maar. A haleng sakit ta diet, diet lon baa katin ma senbia aring diet ta maat. Ma namur mah ga hapuasa taar ta Jemes, ma namur um ta diet bakut ira apostolo.
Ma namur ta diet bakut ga hapuasa taar tagu, iau hoing tiga hana bulu pa di ga kaha iau tano tusa na pakana bung na kinakaha. Ma i tale bia iau na tangai hua kanong iau no hansik ta ira kaba apostolo ma pai tale tutun at bia da kilam iau tiga apostolo kanong iau ga haliarei ira mataniabar na lotu ta Kalou. 10 Ma sen Kalou ga tabar bia mon iau ma no nuna harmarsai, ma a mangana tunatuna a mon iau hua. Ma no nuna harmarsai pa ga tupas bia iau. Taia. Iau ga manga papalim dadas ta diet bakut, iasen pataia bia iau, no harmarsai nong Kalou ga tabar bia mon iau ma ia ga papalim tagu. 11 Io hua, bia iau bia diet, mehet bakut mehet la warawai ma iakan ra hinhinawas at. Ma iakan nong muat ga nurnur tana.
Ira minaat diet na tut hut
12 Iasen ing bia mehet la warawai bia Kalou ga hatut habal Karisito talur ra minaat, i tale hoeh bia aring ta muat diet na tangai bia taia ta tuntunut hut balin? 13 Ing bia i tutuna bia taia ta tuntunut balin talur ra minaat, io, Karisito mah um pa ga tut hut balin. 14 Ma ing bia Kalou pa ga hatut habal Karisito, ira numehet warawai na linga bia ma ira numuat nurnur i ta linga bia mah. 15 Ma bia i tutuna hua bia pataia ta tuntunut hut balin ta ira minaat, io, tiga linga i tamat mah ta iakanong, ma ia hoken, bia i ta kis palai bia mehet ta bisbis uta Kalou kanong mehet ta hasahesa bia Kalou ga hatut Karisito talur ra minaat. Ing bia pa na hatut habal ira minaat, io, a tutuna bia pa ga hatut Karisito. 16 Iakan i palai kanong ing bia ira minaat pa diet na tut huat balin, io, Karisito mah pa ga tut hut bilang. 17 Ma ing bia Kalou pa ga hatut habal Karisito, ira numuat nurnur a linga bia. Ma muat kis taar a baa ta ira numuat sakana magingin. 18 Ma bia i tutuna hua, diet ing diet ta maat narako tano nudiet kinkinis ta Karisito, diet ta hirua um. 19 Ing bia dahat ta kis kahai ma ra nurnur ta Karisito uta iakan ra nilon kai napu sena mon, io, a maris dahat ta ira tunatuna bakut.
20 Senbia i tutuna at bia Kalou ga hatut habal Karisito talur ra minaat ma bia Karisito no luena nong i hatutuna bia diet ira mes na minaat diet na tut huat balin mah. 21 Ma i palai hua kanong no magingin na minaat ga hanuat, i burena tiga tunatuna mon, io hua, no tuntunut hut talur ra minaat i hanuat mah tiga tunatuna mon. 22 Hokaiken, ira tunatuna bakut tano nudiet kinkinis ta Adam, diet maat. Hua mah diet bakut tano nudiet kinkinis ta Karisito, diet na lon huat balin. 23 Senbia tikatikai na lon huat balin haruat tano nuna pakana bung at. Karisito no luena ta diet bakut. Namur, bia Karisito na hanuat, diet ira nuna, diet na lon huat. 24 Namur um no mutuaina pakana bung na hanuat ma ta iakano pakana bung Karisito na tar ira linga tano nuna matanitu taar ta Kalou no ana Sus. Ma Karisito na gil hua ing i ta paas hasur diet bakut ing diet ta kap no matanitu, diet ira tena harbalaurai, ma diet ira mes na dadas na lualua mah. 25 Na ngan hua kanong a tutuna sakit Karisito na kap no nuna kinkinis na warkurai tuk taar bia na bul hasur ira nuna ebar manapu ta ira lapara kakina 26 Ma no mutuaina ta ira ebar ing diet na hirua, no magingin na minaat. 27 Ma i palai bia na ngan hua kanong hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia, “I ta bul hasur ira linga bakut manapu ta ira lapara kakina.” Ma ing i tangai bia, ira linga bakut i ta bul manapu ta ira lapara kakina, i palai bia pai ianga uta Kalou, ia at nong ga bul ira linga bakut manapu ta Karisito. 28 Ma bia Kalou i ta gil kaiken ira linga bakut, namur um no Natina na kis manapu ta iakan nong ga bul ira linga bakut manapu tana. Ma na ngan hua waing Kalou naga warkurai ta ira linga bakut.
29 Ma bia i tutuna bia pataia ta tuntunut huat balin, diet ing diet kap ira bapitaiso uta diet ra minaat, diet na biha um? Ing bia Kalou pa na hatut habal at um ira minaat, wara biha ira mataniabar diet na kap bapitaiso uta diet ra minaat? 30 Ma mehet mah, wara biha bia mehet na kanan bia mehet na harusa haitnei ira harubaal? 31 Kaba tasigu narako ta Karisito, i huteta bia iau na hirua ta ira kaba bungbung bakut. Iau sasalima bia i tutuna. Ing bia i tutuna bia iau latlaat uta muat narako ta Iesu Karisito no nudahat Watong, iau sasalima bia i tutuna mah bia i huteta bia iau na hirua. 32 Ing bia iau mur ra mangana lilik ta ira tunatuna mon makai tano ula hanua ma iau ga harubu ma diet ing diet hoing ira dadas na roka kai Epesas, i hatahutnei iau hoeh? Ing bia Kalou pa na hatut ira minaat, “i tahut bia dahat na iaan ma dahat na mom kanong marakan dahat na maat.” 33 Waak bia tikai na lam harango muat. Hoing di tangai, “Ing bia muat na harbartalaina ma ira tena sakena, diet na hagawai ira numuat tahut na tintalen.” 34 Muat na kap habal ra bilai na lilik hoing i takodas bia muat na gil hua. Waak um muat gilgil ira sakena. Iau tangai hua kanong aring ta muat pa diet nunurei tutun at Kalou. Ma iau tangai hua mah wara hahirhir muat.
Ira palatamai dahat na tut hut balin hoeh?
35 Iasen tikai na tiri bia, “I tale hoeh bia ira minaat diet na tut huat balin? A mangana tamai diet hoeh ing diet na tut huat balin manei?” 36 U ianga hoira ba! Bia u bus tiga pat na dahai tano pisa ma bia pai maat baa, pa na kubur huat. 37 Ma bia u la buubus, u bus no pat na dahai mon, hoing tiga pat na wit bia tiga mes na linga. Pau bus no mangana tamaina nong na tahuat namur. 38 Senbia Kalou i tar no mangana tamaina tana nong i nem bia na tar ia tana. Ma i tar tiga mangana tamaina ta ira mangana patina tikatikai. 39 Ira tamainari bakut pai tiga mangana mon. Tiga mangana tamai diet ira tunatuna, a mes na mangana tamai diet ira wawaguai, a mesa at ira maan ma a mesa at ira kirip. 40 Ira linga aram ra mawai a mon tamai diet ma ing makai ra pisa mah a mon tamai diet. Senbia tiga mangana minarina ira tamai diet ira linga aram ra mawai ma tiga mes na mangana minamar ta ira tamai diet ira linga makai ra pisa. 41 Tiga mangana minamarina no kasakesa, tiga mesa tano teka, ma a mesa ta ira tagul. Ma ira minamarina ira tagul i mes harbasiai tikatikai.
42 Na ngan hua mah tano tuntunut hut balin ta ira minaat. No tamaina nong di bus ia na marota. Iasen bia na tut hut balin, pai tale bia na marota. 43 Ing di bus ia, a linga na milmiligiruan. Ma ing i tut hut, a mon minamar tana. Ing di bus ia, a tabalesuana ia. Ma ing i tut hut, a mon dadas tana. 44 Ing di bus ia a mangana tamainari makai napu. Ma ing i tut hut, a mangana tamainari tano Halhaliana Tanua. Ma ing bia a mon mangana tamainari makai napu, io, a mon mangana tamainari mah tano Halhaliana Tanua. 45 Hoing, di ga pakat tano nianga ta Kalou bia, “No luena tunatuna Adam, Kalou ga hakisi ia bia a lilona ia makai napu.” No mutuaina Adam, nong i tar ra nilon ma no Tanua. 46 Nong gar tano Tanua pai luena hanuat, senbia nong makai napu, ma namur um, nong gar tano Tanua. 47 No luena tunatuna di ga gil ia ma ra kaabus, hua a gar na pisa ia. No airua na tunatuna ia maram ra mawai. 48 Diet ing gar tano pisa, diet haruat ma iakano gar tano pisa. Ma diet ing gar tano mawai, diet haruat ma iakanong gar tano mawai. 49 Dahat ta tatalen hoing iakanong gar tano pisa, hua i tahut bia dahat na tatalen mah hoing iakanong gar tano mawai.
50 Ma no ngaas utano linga iau tangtangai ta muat, ia hoken, bia iakan ra mangana tamai dahat a warat ma ra gaap i kis tana pai tale bia na sola tano matanitu ta Kalou. Hua mah, nong na marota pa na sola tano sibaan bia taia ta marotiana linga kaia. 51-52 Muat hadadei baa! Iau na hasasei muat tiga linga nong ga kis susuhai naluai, bia dahat bakut pa dahat na maat, senbia tano mutuaina pakana bung ing no tahur na kakel dahat na kikios gasien sakit hoing tikai i pulapula. No tahur na kakel ma Kalou na hatut ira minaat ma pai tale bia diet na marota baal um. Ma dahat, dahat na kikios. 53 Na ngan hua kanong Kalou i ta kurei bia nong i la marmarota na kikios ma pa na tale um bia na marota, ma nong i tale bia na maat na kikios ma pa na tale um bia na maat. 54 Ma tano pakana bung bia no marotiana na kikios taar ta nong pai tale bia na marota ma no minatina na kikios taar ta nong pai tale bia na maat, io, no nianga ta Kalou di ga pakat ia na hanuat tutuna hoken, “Kalou ga haliarei hasakitnei no magingin na minaat ing ga paas hasur ia.”
55  “Ai minaat, ia ha um no num dadas wara paspaas hasur ira num ebar?
Ma ia ha um no num dadas wara harding?”
56 No harding tano minaat, ira magingin sakena. Ma bia di bul ra warkurai, io, kaikek ra warkurai i tar ra dadas ta ira magingin sakena. 57 Senbia dahat na tanga tahut tupas Kalou. Tano nudahat Watong Iesu Karisito, Kalou i ta tar ra dadas ta dahat bia na tale dahat wara paspaas hasur iakan ra nudahat ebar.
58 Io hua, bar bilai na tasigu narako ta Karisito, i tahut bia muat na tur dadas ma waak ta tiga linga i hamagila muat. Hatikai muat na tar hakidilona muat tano pinapalim gar tano Watong kanong muat nunurei bia pa muat papalim bia tupas no Watong.