16
No hartabar na kinewa uta ira tena nurnur kinam Ierusalem
Io, ma iau wara nianga utano numuat bulbul hulungai ira kinewa uta ira mataniabar tus ta Kalou. Muat na gil hoing iau ga tangai ta ira mataniabar na lotu kinas Galesia bia diet na gil. Ira Sade, tikatikai ta muat na bulbul sei ta kinewa haruat ma ira numuat kunkulaan ta kaikek ra bung, kaba gi dadas ta muat bia muat na bul hulungai tano pakana bung bia iau na hanuat. Ma bia iau ta haan tupas muat, iau na pakat tari hinhinawas palai ma iau na tar ta ira tunatuna ing muat na gilimis. Ma iau na tulei diet tikai ma ira pakpakat bia diet na kap no numuat hartabar uram Ierusalem. Ma ing bia i takodas taar mon bia iau na haan mah, io, diet na tikai ma iau.
Ira harpingit ta Pol
Ma bia iau ta haan sakiit no hanua Masedonia, iau na me haan tupas muat, kanong iau ni haan uras Masedonia. Ma iau lik bia i tale dak bia iau na kis halis dahina kaia ta muat, bia iau naga kis sasei no tinahon na labur kaia. Io hua, muat naga harahut iau tano nugu hinahaan bia ing iau hanahaan uha. Pa iau sip bia iau na nas muat kaiken ma ni kis dahin tar mon ma ni haan harsakit. Taia. Iau manga nem bia iau na kis halis baa ma muat ing bia no Watong na waak tar iau. 8-9 Senbia iau na kis kai Epesas tuk taar tano bung na Pentikos kanong a mon mahua i tagura utagu utano pinapalim a mon hunena tana, ma haleng kai diet wara turtur bat iau.
10 Ma ing Timoti na haan tupas muat, iau nem bia muat na balak lah ia waing pa na burtei tiga linga ing i kis nalamin ta muat. Kanong warah, ia mah i la puspusak no pinapalim tano Watong hoing iau. 11 Io hua, waak ta tikai i nasnas hanapu ia. Muat na tur tulei ia ma ra malum ing naga tapukus balin ukai tagu. Ma iau tangai hua kanong iau kis kahai ia tikai ma ira tasi dahat.
12 Io, ma iau wara nianga utano tasi dahat Apolos. Iau ga manga haragat ia bia na tikai ma ira tasi dahat tupas muat. Ga mola tutun at bia na haan kaiken, senbia na haan namur ing bia a mon mahua utana.
Pol ga haragat ira Korin
13 I tahut bia muat na harbalaurai ma muat na tur dadas ta ira linga muat nurnur tanai. Muat na balamasa ma muat na dadas. 14 Ma muat na gil ira linga bakut ma ra harmarsai.
15-16 Muat nunurei tar bia no haratamaan tane Sepanas, diet ira luena ta diet ing diet ga lilik pukus aras Akaia. Ma diet ta tar habalin diet wara harharahut ira mataniabar tus ta Kalou. Ma iau haragat muat, bar tasigu ta Karisito, bia muat na bul hanapu muat ta ira mangana tunatuna hua ma ta ira tunatuna bakut ing diet tur tikai ta iakan ra pinapalim ma diet laka tana ma ra dadas. 17 Iau guama utano hinanuat ta Sepanas, Potunatus ma ne Akaikus. Pai tale bia muat bakut muat na hanuat ukai hoing iau, senbia i nanaas bia dal kaiken dal ta kap no numuat mahua wara nasnas iau. 18 Dal ta habilai no nugu nilon ma ira numuat mah. Io hua, i tahut bia muat na nas kilam ira mangana tunatuna hua bia i takodas bia da wariru ta diet.
Pol ga tula harkaro
19 Ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman kai Esia, diet tula harkaro ta muat. Akuila ma ne Pirisila, dir tangai ra bilai na harkaro ta muat narako tano nudahat kinkinis tano Watong. Ma hua mah ira mataniabar na lotu ing diet la kis hulungai tano ngasia dir. 20 Ma ira tasi dahat ta Karisito kai, diet mah diet tula harkaro ta muat. Muat na karo harbasianei muat ma muat na gawanei harbasianei muat ma ra tahut na magingin.
21 Iau Pol, iau pakat iakan ra harkaro ma no limagu at.
22 Siga tikai pai sip no Watong, Kalou na haliarei tutun at ia. Watong, u na mai!
23 No harmarsai tano Watong Iesu na kis tikai ma muat.
24 Iau tar no nugu harmarsai ta muat bakut narako ta Iesu Karisito. Tutun sakit.