3
Waak dahat tur hararasanai
Ma pa ga tale iau bia iau na haianga muat hoing ira tunatuna ing diet hatur kahai no Halhaliana Tanua. Taia. Iau ga nas bia i tahut bia iau na haianga muat hoing ira tunatuna ing diet mur ira magingin makai napu. Muat ga ngan hoing ira gona ta ira numuat kinkinis narako ta Karisito. 2-3 Iau ga tabar muat ma ra palona sus, taia bia a dadas na nian, kanong pa muat ga tagura panei. Tutun sakit, pa muat tagura kaiken kanong muat murmur a baa ira magingin makai napu. Ing muat harngangaar harbasiai ma muat mangaha ta ira kinkinis gar na mesa, i haminis bia muat a baa makai napu ma muat lonlon hoing ira tunatuna ta iakan ra ula hanua mon. Kanong ing tikai i tangai bia, “Iau mur Pol” ma tiga mesa balik bia, “Iau mur Apolos,” io, i haminis bia muat ira tunatuna tano ula hanua mon.
Siga um iakano Apolos? Ma siga mah iakano Pol? Airua tultulai mon dir ing muat ga nurnur ta ira nudir nianga. Mamir bakut tikatikai mamir gil haruatanei hoing no Watong i ta tar ta mamir bia mamir na gil. Iau ga saso ma Apolos ga kapkapal. Senbia Kalou ga hakuburuan. Io hua, nong i saso ma nong i kapkapal, dir bakut a linga bia mon dir. Senbia nong i tamat, ia Kalou nong i hakuburuan. Nong i saso ma nong i kapkapal dir haruat mon. Kalou na tar ra kunkulaan ta dir tikatikai, haruat ma ira nudir pinapalim. Mamir papalim tikai, mamir ira airua tunatuna gar ta Kalou. Muat no uma gar ta Kalou. Muat no hala nong Kalou ga gil ia.
10 Iau ga hatur ira kasong hoing tiga keskes na tena gil hala, haruat ma ing Kalou ga tar tagu bia iau na gil hua. Tiga mesa i pasum ira pinapalim ta kaikek ra kasong. Senbia i tahut bia ira tunatuna bakut, tikatikai, diet na harbalaurai bia diet na pasum hobibihanei ira pinapalim ta kaikek ra kasong. 11 Kanong warah, pai tale tikai bia na hatur lah tiga mes na kasong ta kaikek i ta kis taar. Ma kaikek ra kasong, ne Iesu Karisito a mon. 12 Aring diet na pasum ira pinapalim ma ra gol bia ra siliwa bia ira bilai na maririsuan na haat. Aring mesa diet na pasum ira pinapalim ma ra dahai mon bia ra tingari bia ra pagala bia. 13 Ira mangana pinapalim sa tikatikai i ta gil na hanuat palai kanong iakano tamat na bung na hanuat ma na hapalainei. A mon iaah na hapalainei ira mangana pinapalim. Ma no iaah at na tun walar kaikek ra pinapalim wara hamhaminis bia i tahut bia i sakena. 14 Ing bia ira pinapalim a nuna ta tikai pa na doda, na kap ra bilai na harkul. 15 Ing bia no iaah i tun haliarei ira pinapalim a nuna ta tikai, pa na hatur kahai ta linga. Ia balik na laka tano harhalon, senbia na ngan hoing bia di ras lah ia talur ra kamariana iaah.
16 Hoeh, pa muat nunurei bia muat no halhaliana hala gar ta Kalou, ma bia no Tanua ta Kalou i la kis taar ta muat? 17 Ing bia siga tikai na hagawai no halhaliana hala gar ta Kalou, Kalou mah na hagawai ia, kanong no nuna hala, a nuna tus ia ma i tur sisingen talur ira sakena. Ma muat at, muat iakano hala.
18 Waak muat lam habisbis ira numuat lilik. Ing bia tikai ta muat i lik bia a tena mintota ia hoing no ula hanua i nas kilam tikai bia a mintatona ia, io, i tahut bia na ba mon waing naga mintota tutun. 19 Kanong warah, asa ing no ula hanua i nas kilam bia a linga na mintota, a ba na linga mon ia tano ninaas ta Kalou. Hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai, “Kalou i hakuni ira tena mintota ta ira nudiet keskes na lilik at.” 20 Ma ira nianga ta Kalou i tangai mah bia, “No Watong i nunurei tar ira lilik ta ira tena mintota bia a linga bia mon ia.” 21 Io hua, waak bia tikai na laalat uta ira linga a tunatuna mon i tale bia na gil kanong a numuat ira linga bakut. 22 Pol, Apolos, Pita, iakan ra ula hanua, a nilon, a minaat, ira linga kaiken ma ing mah namur, kaikek ra linga bakut a numuat. 23 Ma gar ta Karisito muat, ma Karisito a gar ta Kalou ia.