4
Pol ga hakatom ira Korin bia diet na ruu ira apostolo
Io hua, i tahut bia ira tunatuna diet na nas kilam mital bia mital mon aitul a tultulai gar ta Karisito ma bia mital ira aitul a tunatuna ing Kalou i ta bul tar no nuna pinapalim ta mital bia mital na balaurei timaan ira nuna linga ing ga susuhai naluai ma kaiken i ta hanuat puasa. Ma kaikek ra mangana tultulai hua, tiga linga i tamat, bia diet na gil haruatanei no nemnem tano nudiet tamat ing i nuruan diet hua. A linga bia mon tagu bia muat na nas murmur ira nugu tintalen bia i tahut bia i sakena. Ma pai tiga tamat na linga tagu bia ira tunatuna mon diet na nas murmur iau haruat ma ira nudiet mangana warkurai. Ma iau at pa iau kurei habalin iau bia iau bilai bia iau sakena. Pa iau lik lah bia iau ta gil tiga sakena, ma senbia iakano mangana lilik pai hatutuna bia iau takodas sakit. Taia. No Watong at nong i nas murmur iau bia iau tahut bia iau sakena. Io hua, waak muat kurkurei ta tikai kanong no pakana bung na warkurai pai hanuat baa. Waak muat warkurai hua manaluai tano hinanuat tano Watong. Ia nong na hamadaraas ing i kis kumaan tano kankado ma na hapuasnei ira lilik ma ira nemnem ing i kis narako ta ira tunatuna. Ma ta iakano pakana bung um ira mataniabar tikatikai diet na hatur kahai ira nudiet pirharlat maram ta Kalou at.
Bar tasigu ta Karisito, iau tangai kaiken ra linga bakut uta mamir ma ne Apolos wara harharahut muat waing muat na kap hausur ta mamir ing kaba muat gi lakai ira nianga ta Kalou di ga pakat. Iau nem bia muat na lon hua waing pa muat na lat tikai ma muat na hanapu no mesa. Siga i ta hatamat muat? Hoeh, Kalou pai tabar muat ma ira linga kaikek muat hatur kahai? Ma ing bia Kalou ga tar kaikek ra linga ta muat, wara biha muat lat muat hoing bia muat at muat ga hatahuat kaikek ra linga?
Kaiken um muat ta hatur kahai ira linga haruat ma ira numuat sinisip! Ma muat ta tinanei um ra tamat na bunbulaan! Muat ta watong um, ma mehet, pataia. * Gaar tahut bia muat ta watong tutun, mehet mah, mehet naga watong tikai ma muat. Gaar tahut hua kanong i nanaas tagu bia Kalou i ta bul mehet ira apostolo hoing ira hirua ing ira umri diet haminis hani. Mehet hoing diet ira hirua ing di ta kurei bia diet na maat ma diet murmur hani ira umri ukaia tano nudiet minaat. I hoing bia ira tunatuna tano ula hanua bakut ma ira angelo mah, diet itamai mehet hua. 10 Ta ira numuat ninaas, mehet ira ba uta Karisito senbia muat ira tena mintota narako ta Karisito! Muat lik bia a malmalungana mehet ma a dadasina muat! Di ruu muat ma sen di nas hanapu mehet. 11 Mehet la tamtaburungan ma mehet la marmaruk. A pulutuana mehet. Di la manga hagawai mehet ma taia ta ngasia mehet. I la ngan taar hua manaluai tuk kaiken. 12 Mehet la paapalim dadas ma ira airua lima mehet at. Ing di tangai hagawai mehet, mehet la haidanei balik diet. Ing di hagawai ta mehet, pa mehet suar ngaangar. 13 Ing di tangai ra sakana nianga uta mehet, mehet balu ma ra tahut na nianga. Mehet hoing ira sakana ibah tano ula hanua bakut ma ira linga i ta langosa tuk taar kaiken.
14 Ma pa iau pakat kaiken ra nianga wara hahirhir muat. Taia. Senbia wara hakatom muat hoing ira natigu ing iau manga nem muat. 15 I tutuna bia a haleng sakit ira numuat tena harbalaurai tano numuat kinkinis ta Karisito. Senbia taia amuat ta haleng sus. Kanong warah, tano numuat kinkinis ta Karisito iau ga ngan hoing no amuat sus ing iau ga tar no tahut na hinhinawas taar ta muat. 16 Io hua, iau haragat muat bia muat na mur ira nugu tintalen. 17 No burena iakan iau gi tulei Timoti ukaia ta muat. Ia no natigu narako ta Karisito ma iau manga nem ia, ma a tutun na tunatuna ia tano Watong. Na halilik lah muat tano nugu mangana nilon narako ta Karisito, iakano mangana nilon nong i haruat ma ira hausur iau la tartar ta ira mataniabar na lotu ta ira kaba sibaan.
18 Io, ma taring ta muat, muat ta hatamat habal muat kanong muat lik bia pa iau na hanuat ukaia ta muat. 19 Senbia iau na hanuat gasien ukai ta muat ing bia no Watong i nem hua. Ma iau na nunurei lah ira dadas ta kaiken ra tena latlaat, ma pataia bia ira nudiet nianga mon. 20 Hokaiken, no matanitu ta Kalou pai nianga mon. A dadas at. 21 Muat nem hoeh? Iau na hanuat ukaia ta muat ma tiga dangdangat bia ma ra harmarsai tikai ma ra magingin na matmatien na tunatuna?
* 4:8 Pol ga hasakit mon kanong ira Korin diet ga lik bia diet manga bilai ma diet ga nas hanapu Pol.