7
No magingin na tinolen
Io, iau na tar um ra binabalu uta ira linga muat ga pakpakat utanei. Muat tangai bia pai tahut bia tikai na sigirei tiga hahina. Senbia aring ta muat diet murmur ira magingin na hilawai, io hua, i tahut bia tiga tunana na kis tikai ma no nuna hahina iat, ma tiga hahina ma no nuna tunana iat. No tunana na tar no palatamaina tano nuna hahina, haruat ma no nemnem tano nuna hahina, ma no hahina mah hua tano nuna tunana. No hahina pai kurei no palatamaina at. Taia. No nuna tunana i kurei ia. Ma no tunana pai kurei no palatamaina at. Taia. No nuna hahina i kurei ia. Waak bia tikai na mus bat no palatamaina tano suana kanong tano suana at ia. Ing bia mamur haut tikai i tale bia mamur na kis harbasiai ta dahina wara sinsaring. Senbia i tahut bia mamur na hanuat tikai balin, kanong ing bia pa mamur balaurei timaan ira numamur sinisip, i tale bia Satan na walaam mamur hua. Iakan ra nianga iau tar ia wara harharahut mon mamur, ma pataie bia a warkurai ia. Ma iau nem um bia ira tunatuna bakut diet gaar haruat ma iau. Senbia a mon hartabar maram ta Kalou tupas ira tunatuna tikatikai. Tikai i hatur kahai tiga hartabar wara tinolen ma tikai tiga mes na mangana hartabar bia na kis na lala.
Ma ta diet ing pa diet tolai, ma ta ira makosa, iau wara tangtangai hoken, bia i tahut bia diet na kis na lala taar mon hoing iau. Senbia diet ing pa diet tale bia diet na kurei hadadas ira nudiet sinisip, i bilai bia diet na tolai. Kanong warah, i bilai bia na tolai ma pa na manga mamahien no nuna sinisip wara utano sinsinua tikai.
10 Ma iau wara tartar kan ra warkurai tupas ira tinolen. Ma sen, pai iau mon, no Watong at. Ma i hoken. No hahina pa na haan talur no nuna tunana. 11 Iasen ing bia i gil hua, na kis na lala hatikai taar at. Ma bia i mola bia na kis na lala, na tapukus taar tano nuna tunana. Ma no tunana pa na hilau talur no nuna hahina.
12 Ma ta muat ira mesa mah iau wara tangtangai iakan ta muat. Iakan, a nugu nianga at ia, pai tano Watong ia. Ma i hoken. Ing bia tiga tasi dahat narako ta Karisito i ta tolai tiga hahina nong pai nurnur ta Karisito ma iakano hahina i taram taar bia dir na kis tikai, io, pa na waak sei no nuna hahina. 13 Ma ing bia tiga hinini dahat ta Karisito i ta tolai tiga tunana nong pai nurnur ta Karisito ma iakano tunana i taram taar bia dir na kis tikai, io, pa na waak sei no nuna tunana. 14 Kanong warah, no tunana nong pai nurnur i ta kap ra gamgamatien na kinkinis narako tano kinkinis na tinolen ma no nuna hahina. Ma hua mah tano hahina nong pai nurnur. I ta kap ra gamgamatien na kinkinis narako tano kinkinis na tinolen ma no nuna tunana. Ma bia pai tutuna hua, Kalou pa gaar tale bia na balak lah ira nati muat. Senbia pataia. Diet gamgamatien hua mah.
15 Iasen nong pai nurnur ta Karisito i haan talur no suana, io, i tale bia da waak sei ia. Ma bia i ngan hua, io, taia tiga warkurai i duan no tasi dahat bia no hinini dahat narako ta Karisito bia na kis taar tano nuna tinolen. Senbia Kalou i ta tatau lah dahat bia dahat na kis ma ra malum. 16 Hokaiken, uga ra hahina, u nunurei hoeh bia pai tale uga bia u na halon no num tunana? Ma uga ra tunana mah, u nunurei hoeh bia pai tale uga bia u na halon no num hahina?
17 Iau haut lah muat bia muat na gil hua, senbia i tahut bia tikatikai ta muat na kis taar tano mangana kinkinis na nilon nong no Watong i ta bul tar tana. Tano pakana bung bia Kalou ga tatau lah muat, muat bakut tikatikai, muat ga kis taar ta ira numuat mangana kinkinis hua. Io, waak muat walwalar um bia muat na kios ira numuat mangana kinkinis kaiken. Ma iau tar iakan ra warkurai ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman bakut. 18 Ing bia Kalou ga tatau lah tiga tunana nong di gata kut tar no palatamaina, io, waak i walwalar bia na ngan hoing tikai nong pa di kut baa ia. Ma ing bia Kalou ga tatau lah tiga tunana nong pa di kut baa ia, waak i haut lah bia da kut ia. 19 No magingin na kutkut ira palatamainari, a linga bia mon ia. Ma bia pa di kut mah tikai, a linga bia mah iakanong. Senbia no tamat na linga, bia dahat na mur ira kaba warkurai ta Kalou. 20 Muat bakut tikatikai, muat ga kis taar ta ira numuat mangana kinkinis na nilon tano pakana bung bia Kalou ga tatau lah muat. Io, waak muat walwalar um bia muat na kios ira numuat mangana kinkinis kaiken. 21 Bia uga tiga tultulai tano pakana bung bia Kalou ga tatau lah uga, waak u ngarngarau utana. (Ma sen ing bia i tale uga bia u na langalanga talur no num kinkinis na tultulai, io, i tahut bia u na gil hua.) 22 Ma iau tangai hua kanong bia tikai, a tultulai ia tano pakana bung bia no Watong ga tatau lah ia, io, narako tano Watong i ngan hoing tikai nong i langalanga talur ra kinkinis na tultulai. Hua mah ta nong pa ga tultulai tano pakana bung bia Kalou ga tatau lah ia. Katin i ngan hoing tiga tultulai gar ta Karisito. 23 Kalou ga kul halangalanga lah muat ma tiga tamat na kunkulaan. Io, waak muat tultulai gar na tunatuna. 24 Bar tasigu narako ta Karisito, muat bakut tikatikai, muat ga kis taar ta ira numuat mangana kinkinis na nilon tano pakana bung bia Kalou ga tatau lah muat. Io, waak muat walwalar um bia muat na kios ira numuat mangana kinkinis kaiken. Muat na kis taar hua tikai ma Kalou.
25 Ma iau wara iangianga kaiken uta diet ira lala ing pa diet tolai baa. Pa iau hatur kahai tiga warkurai makaia tano Watong uta iakan. Senbia iau na bul no nugu lilik mon. Ma no Watong i ta marsei iau bia iau tiga mangana tunatuna nong i tale muat bia muat na so ira numuat nurnur tana. 26 Iau palai tano purpuruan i hanuat taar nalamin ta muat. Io hua, iau lik bia i tahut bia muat na kis taar at haruat ta ira numuat mangana kinkinis tikatikai. 27 Hoeh, di ta tar bat tiga hahina wara num? Waak u walwalar bia u na kutus no numamur kunubus. U nunurei tar bia pa di tar bat tar tikai wara num? Waak u nanaas bia u na tolai. 28 Iasen ing bia u na tolai, pau gil tiga sakena. Ma bia tiga lala na hahina na tolai, pai gil tiga sakena mah. Iasen bia tikai na tolai, na kap ra tinirih ta iakan ra lon. Ma iau ta ianga hua kanong iau wara turtur bat ira tinirih ta ira numuat lon.
29 Bar tasigu narako ta Karisito, iau nem bia muat na palai ta tiga linga hoken, bia no pakana bung i ta kumkum. Ma hatahun lah kaiken, ing diet ta tolai, diet na lon hoing bia pa diet ga tolai baa. 30 Diet ing diet susuah, diet na ngan hoing bia pa diet tapunuk. Diet ing diet guama, diet na ngan hoing bia pa diet guama. Diet ing diet ta kukul, diet na ngan hoing bia pa diet tinanei kaikek ra linga. 31 Ma diet ing diet la paapalim ma ira linga ta iakan ra ula hanua, diet na ngan hoing bia pa diet manga mur kaiken ra linga. Kanong warah, ira mangaan tano ula hanua i wara panpanim laah.
32 Iasen iau nem bia pa muat na ngarngarau. Nong pai tolai i ngarngarau uta ira linga gar tano Watong waing naga haguama no Watong. 33 Ma sen nong i tolai taar i ngarngarau uta ira linga tano ula hanua, waing naga haguama no nuna hahina. 34 Io hua, ira nuna nemnem i tapaleng taar. Ma ira gurar ing pa diet tolai baa, ma ira mes na lala na hahina mah, diet ngarngarau uta ira linga gar tano Watong, waing diet naga gamgamatien tano palatamai diet ma ira tanua diet mah. Senbia no hahina nong i tolai taar i ngarngarau uta ira linga tano ula hanua, waing naga haguama no nuna tunaan. 35 Ma iau tangai kaiken ra linga wara hatahutnei muat. Pa iau nem bia iau na tigal muat. Taia. Iau wara hatahuat ira magingin i haruat ta ira numuat kaba mangana kinkinis. Ma iau nem bia muat na mur timaan no Watong ma pa muat na siel laah ta dahina.
36 Ma iau wara iangianga uta tiga tunaan ing bia di ta tar bat tiga hahina wara nuna. Ing bia no tunaan i lik bia i hanghagawai no hahina kanong pai nem bia na tolai ia, ma bia i mamahien no nuna lilik wara kinkinis tikai ma ia ma bia i lik bia i tahut bia dir na tolai, io, i tahut bia na gil hoing i sip. Pai gil ra sakena. Dir na tolai. 37 Iasen no tunaan nong i ta lik hadadas tano nuna lilik bia pa na tolai, ma taia tiga mesa i ta duan ia hua, ma sen i ta kurei no nuna lilik at ma i ta bul hahuat no nuna lilik at bia pa na tolai, io, iakan ra tunaan i gil ra tahut mah. 38 Io hua, nong i tolai no hahina i gil ra tahut, ma sen nong pai tolai ia i gil no linga i manga tahut.
39 Tiga hahina pai tale bia na haan talur no nuna tunaan bia no tunaan i lon taar baa. Iasen bia no nuna tunaan i ta maat, no hahina i langalanga taar bia na tolai siga tikai ing i sip, ma senbia iakano tunaan na nurnur tano Watong. 40 Iasen tano nugu lilik, iau lik bia na manga guama ing bia i kis na lala baa. Ma iau lik mah bia iau hatur kahai tar no Tanua ta Kalou.