8
Tikai pa na hapuka no tasina
Ma iau wara iangianga uta ira nian na hartabar tupas ira palimpua. I tutuna bia dahat bakut, dahat ta kap minmintota hoing muat la tangtangai. No magingin na tena mintota i gil tikai bia na lik hanapu ira mesa. Senbia no magingin na tena harmarsai i gil tikai bia na harahut ira mesa. Ing bia tikai i lik bia i nunurei aring linga, io, pai kap ra mintota tutuna. Iasen siga tikai i sip Kalou, Kalou i nunurei ia.
Hokaiken, iau na ianga tano magingin na ienien ira nian di ta hartabar taar ta ira palimpua manei. Dahat nunurei bia ira palimpua a malalar mon ma taia ta linga tutuna ta diet. Dahat nunurei bia tiga Kalou sen mon i kana. I tutuna bia aring linga di kilam bia a god aram ra mawai ma kai napu ra pisa mah. Ma tutuna bia di haruatanei ra haleng na mangana god hua ma ira watong mah. Senbia ta dahat, tiga God sena mon i kana, ma ia no Mama ma ia no burena ta ira linga bakut. Ma dahat lon wara utana. Ma ta dahat, tiga Watong sena mon i kana, ma ia ne Iesu Karisito nong ga hakisi ira linga bakut, ma dahat gi lon tana.
Senbia, ira tunatuna bakut pa diet nunurei iakan. Aring diet sala manga murmur no magingin na lotu tupas ira palimpua, ma bia diet ien ira mangana nian hua kaiken, diet ien hoing a hartabar ia taar ta ira palimpua. Ira nudiet lilik pai palai bia asa no tahut ma no sakena, hua diet gi habilinga ira nudiet nilon ing diet iaan. Senbia ira nian pai tale bia na lam tar dahat tupas Kalou. Ing bia pa dahat na iaan hua, iakan pa na hagawai dahat. Ma bia dahat iaan, iakan mah pa na hatahutnei dahat.
I tutuna bia muat langalanga um wara nian haruat ma ira numuat sinisip. Senbia muat na harbalaurai bia no numuat mangana tintalen hua pa na ngan hoira linga bia diet ing pai palai ira nudiet lilik bia asa no tahut ma no sakena, diet na tukai diet tanai. 10 Iau tangai hua kanong bia tikai nong no nuna lilik pai palai, ma i nas uga bia u ta kap iakan ra mintota ma u kis narako tano hala na lotu ta ira palimpua ma u iaan kaia, ma bia i nas uga bia u gil hua, no num tintalen na gil ia bia na iaan ta kaikek ra nian di ta hartabar taar ta ira palimpua manei. 11 Hokaiken, nong pai palai no nuna lilik, na mur no num mintota, ma na hirua sakasaka. Ma ia no tasim nong Karisito ga maat wara utana. 12 Ma ing muat gil ra sakena taar ta ira tasi muat narako ta Karisito hua, ma muat hagawai ira nudiet lilik ing pai palai tano tahut ma no sakena, io, muat gil ra sakena taar ta Karisito. 13 Io hua, ing bia ira nian i burena bia no tasigu narako ta Karisito na puka, io, pa iau na ien ta warat baal, kaba iau gi hapuka no tasigu.