9
Gaar takodas bia Pol na kap ta harharahut tano nuna pinapalim
Hoeh, pa iau langalanga um bia iau na mur ira nugu sinisip? Ma pa iau tiga apostolo? Ma pa iau ga nas Iesu no nudahat Watong? Hoeh, pa muat no hunuena ira nugu pinapalim tupas no Watong? Ing bia aring mesa diet lik bia pai apostolo iau, senbia tutuna sakit, muat nas kilam iau bia iau tiga apostolo. Kanong warah, no numuat kinkinis narako tano Watong i hinawas tutuna bia iau tiga apostolo.
3-4 Uta diet ing diet bul hanapu iau, ira nugu nianga wara turtur bat iau i hoken: hoeh, ing mehet papalim nalamin ta muat, pai takodas bia mehet na kap nian ma ra minminom kaia ta muat? Diet ira mes na apostolo ma ira tasina no Watong ma ne Pita mah, diet la tiktikai haan ma ira nudiet hahina ing diet nurnur. Hoeh, pai takodas bia mehet mah, mehet na gil hua? Ma hoeh, i tahut bia mamir sen mon ma ne Barnabas, mamir na papalim uta ira numamir nilon at?
Siga na papalim hoing tiga umri ma ia iat na kul habal ira linga i supi? Siga na so tiga uma ma pa na ien ta nian tana? Ma siga na balaurei tiga huna me ma pa na mamai ta palona sus makaia? Hoeh, iau tangai hua kanong ira mangana nilon ta ira tunatuna mon i ngan hokaikek? Taia. Ira warkurai ta Moses i tangai mah hua. Narako ta ira warkurai di ga pakat bia, “Waak muat palakus no bulumakau ing i paspaas papok ira pat na wit.” Muat lik bia Kalou i manga lilik uta ira bulumakau mon? 10 A tutuna sakit, i tangai iakan uta dahat. Tako, di ga pakat ia wara uta dahat. Nong i homa ma i kil nian, i nurnur bia ana kaikek ra nian, ma i tahut bia na papalim hua. 11 Mehet ga papalim nalamin ta muat hoing ira tena gil uma ing muat naga kubur timaan ta ira linga gar ta Kalou. Io hua, muat lik bia i sakena bia muat na tabar mehet ma taring linga gar tano ula hanua? 12 Ing bia i takodas bia ira mes na kap iakan ra harharahut makaia ta muat, tutuna sakit, i takodas bia mehet mah, mehet na kap mah hua.
Ga takodas bia mehet na gil hua, senbia pa mehet ga gil. Taia. Mehet ga guama bia mehet na harusa ira haleng na tinirih waing kaba mehet halis dahina no hinahaan tano tahut na hinhinawas ta Karisito. 13 Muat manga palai bia diet ing diet papalim narako tiga hala na lotu, diet la kapkap ira adiet nian makaia. Masa. Diet ing diet la paapalim kaia ra suuh na hartabar, diet la kapkap ira pinlawe diet kaia. 14 Ma hoing a mah mon, no Watong i ta tangai uta diet bia, ing diet la warawai ma no tahut na hinhinawas, diet na kap no nudiet harkul maram narako ta iakano pinapalim.
15 Gaar takodas bia muat na gil hua tagu senbia pa iau ga saring muat bia muat na gil. Ma pa iau pakat kaiken tupas muat kanong bia iau nem bia muat na gil hua tagu. Taia. Ing bia muat wara harharahut iau hua, na bilai bia iau na maat baa waing pa muat na tale, kanong iau mola bia tikai na tur bat iau tano nugu latlaat tano ngaas iau mur ia tano nugu pinapalim na warawai. 16 Pai takodas bia iau na latlaat ing bia iau na ianga ma no tahut na hinhinawas kanong no Watong i duan iau bia iau na ianga hua. Maris tagu! Na manga sakena tagu bia pa iau na ianga ma no tahut na hinhinawas. 17 Ing bia iau warawai kanong iau at iau nem bia iau na gil hua, io, i tale bia iau na kap ra harkul. Iasen, bia Kalou i ta pilak iau bia iau na papalim hua, io, i nanaas bia iau gil haruatanei mon no nuna hartulai tupas iau. 18 Io, asa um ira nugu kunkulaan? I hoken, bia iau na ianga bia mon ma no tahut na hinhinawas, ma pataia ta harkul. Hokaiken, pa iau saring muat bia muat na harahut iau hoing i takodas bia muat na gil tagu tano nugu pinapalim tano tahut na hinhinawas. Ma iakanong a mon no nugu kunkulaan.
19 I tutuna bia pa iau kis manapu ra warkurai a nuna ta tikai. Senbia iau ga taram bia iau na tultulai ta ira tunatuna bakut waing enaga tale bia ni lam ta haleng ukaia ta Karisito. 20 Ing iau ga kis nalamin ta ira Iudeia iau git lonlon hoing ira Iudeia, bia enaga lam diet. Pa iau kis manapu ta ira warkurai ta Moses, senbia ing iau ga kis nalamin ta diet ing diet la kis taar manapu ta kaikek ra warkurai, io, iau git lonlon hoing tikai i kis manapu ta ira warkurai ta Moses bia enaga lam mah diet. 21 Ing iau ga kis nalamin ta diet ing pa diet hatur kahai ira warkurai ta Moses, iau git lonlon hoing tikai pai hatur kahai kaikek ra warkurai, bia enaga lam diet. Senbia pai tutuna bia pa iau hatur kahai ira warkurai ta Kalou. Taia. Iau kis manapu ra warkurai ta Karisito. 22 Ing iau ga kis nalamin ta diet ing pai manga palai ira nudiet lilik tano tahut ma no sakena, io, iau git lonlon hoing tikai ta diet bia enaga lam mah diet. Ing iau kis nalamin ta ira mangana tunatuna sa, iau la lonlon haruat ma diet. Iau la murmur ira kaba ngaas bakut hua, bia enaga tale bia ena halon tari. 23 Io, ma iau la gilgil um kaiken bakut hua wara utano hinahaan tano tahut na hinhinawas, waing enaga kap no pinlawegu ta ira haridaan ta iakano tahut na hinhinawas.
24 Hoeh, pa muat palai uta ira tena hinilau ing diet la hilhilau harbusbus? Diet bakut diet la hilhilau, ma senbia tikai sena mon na kap no bilai na linga di tabar nong i luai ma ia. Io, i tahut bia muat na hilau timaan um waing muat naga luai. 25 Ma diet bakut ing diet laka ta ira mangana minamagu hua, pa diet mur ira nudiet nemnem, ma senbia diet la walwalar ma ra tamat na dadas bia diet naga manga tahut ta kaiken ra minamagu. Ma diet gil um hua wara kapkap no linga di tabar nong i luai ma ia, a vuvu nong na mahiawa ma na pataam. Senbia dahat gil hua wara kapkap no linga nong na kis hathatikai. 26 Io hua, pa iau hilau hurlabit. Taia. Iau la hilhilau takodas. Ma pa iau harubu hoing tikai i tumtubul mon no mahua. 27 Taia. Iau kurei hadadas no palatamaigu bia na mur timaan ira nugu sinisip, bia kaba di kap sei iau ma pa iau naga luai um tano harbusbus. Masa. Kaba di kap sei iau namur ta ing iau ta warawai taar ta ira mesa.