11
Pol ga hakatom ira mataniabar uta kaikek ra tena bisbis
1-2 Iau nem bia muat na hok mon iau ing iau tatalen dahina hoira ba. Tutun, iau nem bia muat na gil hua, kanong hoing Kalou i ngalngaluan bat muat bia pa muat na gar ta tiga mesa ma senbia muat ira nuna sena mon, iau ngalngaluan bat mah muat hua. Iau ta tar bat muat wara nuna tiga tunatuna mon, ma ia ne Karisito at, waing enaga tar sei muat tana hoing tiga gamgamatien na lala na hahina. Senbia iau burut bia muat na siel laah talur no numuat magingin na murmur Karisito ma ra tutuna ma ra gamgamatien na bala muat. Iau burut bia ira numuat lilik na siel laah hua hoing ne Iwa nong no sui ga lam habisbis lah ia ma no nuna keskes na mintota. Iau tangai hua kanong ing bia ta tikai gata haan tupas muat ma ga hasasei muat ma tiga Iesu nong i mesa tano Iesu nong mehet ga hasasei muat utana, iau nunurei bia muat ga manga guama mon wara tartaram lah tiga mangana tunatuna hua. Hokaiken mah, muat la kapkap tiga mangana kinkinis i mesa tano kinkinis muat ta hatur kahai ia tano Halhaliana Tanua. Hua mah muat la guguama bia muat na kap tiga mes na hinhinawas tano tahut na hinhinawas muat ta kap timaan lah ia. Senbia tano nugu lilik, no nugu kinkinis na apostolo pai kis napu ta dahina ta diet ing di kilam bia ira kaba tamat na apostolo. I tutuna dak bia pa iau manga keskes wara nianga, senbia iau hatur kahai ra mintota. Ma ta ira mangana linga iau ga gil i manga haminis hapalainei muat bia i tutuna hua.
Pa iau ga saring muat bia muat na kul iau ma ta tiga linga ing iau ga ianga ma no tahut na hinhinawas ta Kalou taar ta muat. Taia. Iau ga bul hanapu habalin iau bia muat naga kap ra tamat na kinkinis. Hoeh, iau ga gil ronga ing bia iau ga gil hua? Ing iau ga papalim nalamin ta muat, ira mataniabar na lotu ta aring mes na taman diet ga kul iau. I hoing bia iau ga kikinau makaia ta diet wara hatahutnei muat. Ma ing iau ga kis nalamin ta muat ma iau ga supi tiga linga, pa iau ga hatirih ta tikai ta muat kanong ira bar tasigu ing diet ga hanuat makai Masedonia diet ga banot ira nugu sunupi. Hua, pa iau ga hapupusak muat ma ra tinirih naluai ma namur mah pa ni gil hua. 10 Ing bia i tutuna bia ira tutun ta Karisito i kis taar tagu, io, i tutuna mah bia taia tikai na tale bia na tigal iau tano nugu latlaat ta iakano nugu magingin kai tano hanua Akaia. 11 Hoeh, iau tangai hua kanong pa iau nem muat? Taia. Kalou i nunurei tar bia iau nem muat.
12 Ari diet latlaat bia diet haruat ma mehet. Ma diet nem bia muat na nas kilam diet bia diet haruat ma mehet. Senbia no ngaas iau la murmur ia kaiken, iau ni gilgil at hua waing pa iau na tar ra mahua ta diet bia muat naga nas kilam diet bia mehet haruat. 13 Kaikek ra mangana tunatuna pa diet apostolo tutuna. Diet bisbis ma ira nudiet pinapalim ma diet harbabo mon bia diet ira apostolo gar ta Karisito. 14 Ma waak dahat karkarup bia diet ngan hua. Satan a mah i la harbabo bia ia tiga angelo tano madaraas. 15 Io hua, pai tiga tamat na linga na kinarup bia ira nuna tultulai diet harbabo bia diet ira tultulai tano magingin takodas. Namur um diet na kap ira kunukul haruat ma ira nudiet pinapalim.
Pol ga latlaat uta ira ana tinirih
16 Iau tangai habal bia waak tikai i liklik bia iau tiga ba. Sen ing bia muat lik bia iau tiga ba, i tahut bia muat na taram lah iau hoing bia muat na taram lah tiga ba, hua enaga latlaat dahina. 17 Ing iau latlaat hua uta ira linga iau nunurei tar bia i tutun, pa iau iangianga haruat ma ing no Watong i ta tulei iau bia ena ianga hua, senbia iau iangianga hoing tiga ba. 18 Halengin diet latlaat haruat tano tintalen na latlaat tano ula hanua, hua iau mah iau ni latlaat. 19 Kanong warah, muat guama bia muat na taram lah ira ba bia diet na haianga muat kanong muat lik bia muat manga mintota. 20 I tale bia ena tangai hua kanong muat la tartaram lah siga tikai ing i kurei hadadas muat ma bia i ien hapabona muat ma bia i bis laah ta linga ta muat ma bia i hatamat habalin ia ma bia i pasar ira punare muat. 21 Maris, iau hirhir ing iau hinawas palai bia ira numehet dadas pa ga haruat bia mehet na gil hua ta muat!*
Ing bia siga tikai i balamasa bia na latlaat uta tiga linga, iau mah iau balamasa bia ena latlaat hua. Ai! Iau iangianga hoing tiga ba bia ena tangai hua. 22 A Hibru diet? Iau mah hua. Diet tano huntunaan Israel? Iau mah. Bia a tubu ne Abraham diet? Iau mah. 23 Hoeh, diet ira tultulai gar ta Karisito? Maris, iau nunurei bia no linga iau wara tangtangai ia na kakel hoira nianga a nuna tiga tamat na ba, senbia i tutuna bia tano nugu kinkinis na tultulai iau luai ta diet bakut. Iau luai ta diet ta ira dadas na pinapalim. Ira pakaan ing iau ga kis ta ira hala na harpidinau i haleng ta ing diet. Haleng sakit ira pakaan di ga bu iau ma haleng na pakaan git huteta bia iau na maat. 24 A liman na pakaan ira Iudeia diet ga dangat iau. Ma bia diet ga dangat iau hua, aitul a sangahul ma liman ma ihat na minmena tiga pakaan. 25 Aitul a pakaan di ga lawat iau ma ra kalawa. Tiga pakaan di ga tut iau. Aitul a pakaan iau ga hirua ma ra mon aras na tes. Tiga kidilona bung na kasakesa ma ra bung mah iau kinas ra tingena tes. 26 Iau ta murmur haitnei ira taltalona ngaas. I sala huteta bia ena hirua ta ira taah ma ta ira lima diet ira tena kikinau ma diet mah tano nugu huntunaan Israel ma diet mah ing pai Israel diet. I sala huteta bia ena hirua kaia ta ira tamat na pisa na hala ma kaia mah ra hanua bia. Iau ga wara hinirua aras na tes ma ta ira lima diet ing diet bisbis bia a tasigu diet narako ta Karisito. 27 Iau ta manga papalim ma iau ta kilinganei ira dadas na tinirih. Haleng na pakaan iau git hangala, pa iau git kapkap ra sinsinua timaan. Iau nunurei tar no kinkinis na taburungan ma no minaruk mah. Haleng na pakaan iau git lon ma pata nian. Iau ta kilinganei ra madohon ma pataia mah ta sigasigam. 28 Aring mes na linga mah i tale bia ena hasasei muat tanai, senbia tiga linga ta ira kaba bungbung, iau la kilkilinganei ra tinirih uta diet bakut ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman ing iau manga lilik uta diet. 29 Ing bia tikai pai manga dadas tano nuna nilon, i hoing bia iau kap tiga mangana kinkinis hua mah. Ing bia di lam harango tikai tano sakena, i la manga hatirih no nugu nilon.
30 Muat ta duan iau bia ena latlaat, hua iau na latlaat utano nugu kinkinis nong pataia nugu ta dindas tana. 31 Kalou no Sus ana no Watong Iesu nong i daan hathatikai i nunurei tar bia pa iau bisbis. 32 Aras Damaskas no tena harbalaurai nong i napu tane Aretas no king ga hartulai bia diet na balaurei bat ira matanangas huat tano pisa na hala wara palpalim kahai iau. 33 Senbia di ga haruha hasur iau ma tiga tamat na kalot maram ra matana kalangaar tano tamat na balo tano pisa na hala. Ma iau gaam hilau pas ia.
* 11:21 Pol ga hasakit mon, kanong i nanaas bia ira Korin diet ga nem bia ira nudiet tena hausur na gil ra sakena ta diet. Pol ga tangai bia pa ga kanan bia na hagawai diet.