12
Dahat kap ra dadas maram tano Watong
Muat ta hait bia ena latlaat hua. Ma iau ni ianga baa ta ira ninaas na tanua maram tano Watong ma ira linga i ta hapuasnei, senbia ira nianga na latlaat ta kaiken ra ninaas pa na harahut. Iau nunurei tiga tunatuna gar ta Karisito nong Kalou ga kap haut lah ia uram tano aitul a ula mawai tano sangahul ma ihat na tinahon i ta pataam. Bia no tunatuna ga hanhut ma no palatamaina bia no tanuana ga haan talur no palatamaina, pa iau nunurei, senbia Kalou i nunurei tar. 3-4 A tutun, iau nunurei bia Kalou ga kap haut lah iakan ra tunatuna uram tano bilai na sibaan sakit. Senbia pa iau nunurei bia ga haan ma no palatamaina bia no tanuana ga haan talur no palatamaina. Kalou i nunurei tar. Ma no tunatuna ga hadadei ira linga ing pai tale bia tikai na ianga utanei. A mon hartigal bia pa na hinawas uta kaiken ra linga. Iau na latlaat uta tiga mangana tunatuna hoing iakan ma senbia pa ni latlaat at utagu. Senbia i tutuna bia ena latlaat balik bia pataia nugu ta dadas. Iasen ing bia iau naga wara latlaat, pa iau gar ngan hoira ba, kanong iau gaar tangai ra tutuna. Senbia iau mola bia ena latlaat, kaba tikai gi manga lik hatamat iau ma pa na nas kilam iau haruat ma ira linga iau gil bia iau tangai.
Senbia Kalou ga tar tiga linga tagu wara hanghagawai iau, hoing bia ia tiga tukul i dingding no palatamaigu. Ma ia no tultulai gar ta Satan nong Kalou ga waak tar ia tagu bia na tar no ngunngutaan. Ma Kalou ga tar ia tagu wara hanangai iau bia pa enaga lik hatamat habalin iau uta kaiken ra tamat na linga sakit Kalou ga hapuasnei tar tagu. Aitul a pakaan iau ga saring no Watong bia na kap sei iakan ra linga talur iau. Ma sen ga tangai tagu bia, “No nugu harmarsai i haruat wara utaam. Tikai i dadas harsakit ing bia pataia a nuna ta dadas.” Io hua, iau manga guama bia ena latlaat balik bia pataia nugu ta dadas, waing no dadas ta Karisito naga kis tagu. 10 Ma iakan no burena bia iau guama bia pataia nugu ta dadas, ma iau guama mah ing di tangai hagawai iau ma bia ira kaba tinirih i ubal iau, ma ta ira kaba purpuruan ma ta ira kaba tirih di gil tagu. Ma iau guama bia ena kilinganei kaiken ra ngunngutaan wara gaiane Karisito. Kanong warah, ta ira pakana bung bia pataia nugu ta dindas, iau kap ra dadas.
Pol ga ngarau uta ira Korin
11 Iau ta tatalen hoing tiga ba, ma senbia muat ga duan iau bia ena gil hua. Senbia gaar tahut bia muat gaar pirlat iau kanong no nugu kinkinis na apostolo pai kis napu ta dahina ta diet ing di kilam bia ira kaba tamat na apostolo. Ma a linga bia bi iau tiga tunatuna bia mon. 12 Ing iau ga tur dadas napu ta ira tamat na tinirih iau ga gil ira tamat na pinapalim na kinarup ma ira dadas na hakilang. Ma kaiken ra linga ing i hatutuna bia tikai ia tiga apostolo. 13 Iau ga bul hanapu muat hoeh ta ira mes na mataniabar na lotu ta ira tamtaman? Taia, senbia i tutuna balik bia pa iau ga hapupusak muat ma ra tinirih. Maris, muat na lik luban sei iakan ra ronga iau ga gil ia ta muat!*
14 Kaiken um iau tagura wara kolkol muat tano aitul a pakaan ma pa iau na hapupusak muat ma ra tinirih kanong pa iau wara hanawaan muat uta ira numuat linga. Taia. Iau wara hanawaan tus muat. Iakan gaar palai ta muat kanong ira nat na bulu pa diet la tamtabar ira adiet sus. Ira adiet sus diet la tamtabar ira nati diet. 15 Hua, iau manga guama bia ena tar sei bakut ira nugu linga ma no nugu kidilona nilon mah wara gaia muat. Ing iau manga nem muat hua, hoeh, na hapuka balik ira numuat nemnem taar tagu? 16 Ma aring ta muat, muat tangai bia, “A tutun, pa ga hapupusak dahat ma ra tinirih, senbia a keskes na tunatuna ia ma ga hakuni dahat ma ira kaba bisbis.” 17 Hoeh, ira tunatuna ing iau ga tulei ukai ta muat, diet ga ngan hoing ira gotgotuana tunatuna ma diet ga hapataam ira numuat linga? Taia. 18 Iau ga halilik Taitus bia na haan ukaia ta muat ma iau ga tulei no tasi dahat tikai ma ia. Hoeh, Taitus ga hagawai muat wara kap harharahut? Taia. Muat nunurei tar bia mamir ga tur tikai mon tano numamir kidilona lilik ma ira numamir tintalen ga tiga mangana mon.
19 Ing muat waswas kaiken ra nianga muat lik dak bia mehet tur ra warkurai ra matmataan ta muat wara turtur bat ira sakana nianga tupas mehet. Senbia pataia. Ing mehet ianga hua, mehet tur ra matmataan ta Kalou ma tano numehet kinkinis narako ta Karisito. Bar bilai na harhis, ira linga bakut ing mehet gil, mehet gil wara hadadas muat. 20 Iau burut bia ena ma nas muat bia pa muat na haruat ma ing iau nem bia ena nas muat hua. Ma iau burut mah bia muat na nas iau bia pa iau haruat ma ing muat sip tar hua. Iau burut bia a mon harngangaar nalamin ta muat, ma a mon bala ngungut, ira tuntunur hararasanai, no magingin na pinpinas hagahai tikai, ma pataia ta bilai na tinaram. Iau burut bia ari diet na mangaha ta ira tamat na mahua na lualua ma ari diet malmala tamat. 21 Iau burut bia no nugu God na bul hanapu iau ra matmataan ta muat ing iau ni haan tupas habalin muat. Iau burut bia ena ma nas ra haleng ta muat ing muat ga gil ra sakana magingin naluai ma pa muat lilik pukus ta ira bilingana magingin, no magingin na sinsinua tikai ma tikai gar na mesa, ma ira magingin na hilawai. Iau burut bia ena ma nas muat hua ma iau na tapunuk ma ena suah panei muat.
* 12:13 Pol ga hasakit mon kanong i nanaas bia ira Korin diet ga nem bia ira nudiet tena hausur na hatirih ira nudiet nilon. Senbia Pol pa ga gil tiga ronga hua ta diet.