13
No nianga na hatumarang
Kaiken um no aitul a pakaan ena ma kol muat. Iau na gil hua haruat ma ing ira nianga ta Kalou di ga pakat i tangai bia, “da kap airua bia aitul a hinhinawas palai wara hatutuna no linga.” Tano nugu airua na harkol iau gata tar ra hatumarang tupas muat. Ma kaiken iau kis tapaka ta muat iau wara hatumarang habalin muat hoken: ing ena tapukus ukaia ta muat pa ni ma hok diet ing diet ga gil ra sakana magingin naluai, ma pa ni hok mah diet ira mesa. Ma iau ni ngan hua kanong muat nem bia ena hatutuna bia Karisito mon nong i haianga muat makai narako tagu. Pai malmalunga ing i papalim kaia nalamin ta muat. Taia. I dadas nalamin ta muat. A tutun, di ga lau tar ia tano ula kabai ing pataia a nuna ta dadas. Senbia i lon tano dadas ta Kalou. Hua mah, narako ta Karisito pataia numehet ta dadas. Senbia mehet lon tikai ma ia kanong mehet hatur kahai no dadas ta Kalou. Ma mehet na hatur kahai iakano dadas ing mehet na me papalim ta muat.
I tahut bia muat na nas mur habalin muat wara nunurei bia muat kis taar ta ira linga dahat nurnur tanai. Kaia, muat walar muat. Hoeh, pa muat nas kilam bia Iesu Karisito i kis narako ta muat? Iasen bia muat puka balik tano numuat walwalar, i haminis bia Karisito pai kis narako ta muat. Ma iau nurnur taar bia muat na nas kilam bia pa mehet puka tano walawalar. Mehet sasaring tupas Kalou bia pa muat na gil ta sakena. Pa mehet sasaring hua wara hamhaminis bia mehet ta tur dadas tano walawalar. Taia. Mehet sasaring hua waing muat naga gil ing i takodas, ma a linga bia bi i nanaas taar bia mehet ta puka. Senbia pa mehet tale bia mehet na gil ta linga wara turtur bat no tutuna. Taia. Mehet tur wara gaiana no tutuna. Mehet guama ing muat dadas senbia pataia numehet ta dadas. Ma mehet sasaring uram naliu bia muat na hanuat takodas balin. 10 Ma iakan no burena bia iau pakpakat kaiken ra linga ing iau kis tapaka baa ta muat, kanong ing iau na haan tupas muat iau mola bia ena tar ra dadas na harpidinau taar ta muat haruat ma no nugu kinkinis na gil warkurai. No Watong ga tar iakano kinkinis na warkurai tagu bia enaga hadadas muat, ma pai wara gilgil haliarei muat.
11 Bar tasigu ta Karisito, iau wara haphapataam um no nugu pakpakat. I tahut bia muat na gil hatakodasnei habalin muat ma muat na taram lah ira nugu nianga na harharagat. Muat na tur tikai mon ma tiga kapawena lilik ma muat na kis ma ra malum. Ma Kalou nong i la tartar ra harmarsai ma ra malum na kis tikai ma muat.
12 Muat na karo hargilasanei muat ma muat na gawanei harbasianei muat ma ra tahut na magingin.
13 Ma ira mataniabar tus ta Kalou bakut diet tula harkaro ta muat mah.
14 Iau sasaring bia no Watong Iesu Karisito na marsei muat bakut, ma bia Kalou na sip muat bakut, ma bia muat na tiktikai ma no Halhaliana Tanua.