2
Hokaiken, iau ga bul no nugu lilik bia pa iau na tapukus balin ukaia ta muat ma ena ma gil hatapunuk muat. Ma iau ga lilik hua kanong ing bia iau gaar gil hatapunuk muat, siga um gaar kis taar wara haguama iau? Taia tari. Muat sen mon ing iau gaar ta gil hatapunuk muat. Ma iau ga pakat no mangana nianga hua ing iau ga tulei ukaia ta muat kanong bia ena haan tupas muat, pa iau nem bia ira tunatuna ing i tale bia diet na me haguama iau, diet na me gil hatapunuk balik iau. Ma iau manga palai ta ira numuat tintalen bia muat na guama mah ing bia iau guama. Hokaiken, iau ga pakpakat tupas muat nalamin ta ra tamat na harmanang ma ra tamat na tinirih narako tano balagu. Ma iau ga pakat ia ma ra haleng na palona matagu. Pa iau ga pakpakat hua bia enaga gil hatapunuk muat, senbia wara hapalainei muat bia iau manga sip muat.
Diet na lik luban sei ira ronga ta nong di ga hapidinau ia
Bia tikai i ta gil hahuat ra tapunuk, pai manga gil hatapunuk iau. Taia. I ta gil hatapunuk muat, senbia pai manga tamat mon. Pa ni tangai bia i ta manga gil hatapunuk muat. I haruat mon iakan ra harpidinau ing ira haleng ta muat, muat ta hapupusak tar ia tana. Senbia kaiken balik i tahut bia muat na lik luban sei ira nuna ronga ma muat na hamaraam ia, kanong no tamat na tapunuk kaba gi hagawai ia. Io hua, iau haragat muat bia muat na haminis habalin bia i tutuna bia muat nem ia. Ma no burena bia iau ga pakpakat ukaia hoing muat, bia enaga nas ing bia muat na tur dadas tano harwalaam ma bia muat naga taram nianga ta ira kaba linga bakut. 10 Ma bia muat lik luban sei ira ronga nuna tikai, iau bilang, iau lik luban sei mah ira nuna ronga. Ma a mangana ronga hoeh iau ta lik luban sei, iau ta lik luban sei ia ra matmataan ta Karisito wara gaia muat. Senbia i tale sen mon bia ena gil hua ing bia i tutuna bia a mon ronga kana wara liklik luban sei. 11 Ma iau ta gil hua bia Satan kaba gi lam habisbis hagawai dahat. Dahat palai um ta ira nuna keskes na lilik ing i la gilgil.
Pol ga ngarngarau uta Taitus
12 Io, ma bia iau ga haan uras Troas wara warawai tano tahut na hinhinawas ta Karisito, iau ga nas bia no Watong gata tar mahua tagu bia ena papalim kaia. 13 Senbia iau ga manga ngarngarau kanong pa iau ga tale bia ena silhei no tasigu Taitus kaia, hua iau gaam haan talur diet kaia, iau gaam haan um uras Masedonia.
Pol ga papalim hoeh wara hinhinawas utano sigara kunubus
14 Senbia mehet tanga tahut ta Kalou nong i la lamlam mehet wara haminis bia Karisito i ta luai tano nuna hinarubu hoing tiga tamat na umri na hasalsal hani ira nuna hirua hua. Ma hoing no dadaip na puh harbasianei tiga sangsangina i sangina timaan, io, Kalou i ta tulei harbasianei mehet bia ira tunatuna ta ira sibaan bakut diet naga nunurei ia. 15 Hokaiken, mehet hoing no bilai na sangsangina makaia ta Karisito tupas Kalou ing i hanahaan harbasiai nalamin ta diet ing Kalou i halhalon diet ma ing diet kana diet hirhirua. 16 Tano ninaas ta ari, mehet hoing a sangsangina na minaat. Ma ta diet ira mesa, mehet a sangsangina na nilon. Ma i manga dadas sakit bia siga tikai na pusak tiga mangana pinapalim hua. 17 Senbia pa mehet ngan hoing diet ira haleng ing diet kios hagawai no nianga gar ta Kalou ma diet papalim ma ia wara kapkap kinewa. Taia. Tano numehet kinkinis narako ta Karisito ma ra matmataan ta Kalou ma hoing ira tunatuna Kalou i ta tulei, mehet la tangtangai ira linga ing mehet nunurei tar bia i tutuna.