3
Ing iau tangai hua i nanaas bia tiga pakaan balin mehet tangai bia mehet ira bilai? Hoeh, mehet supi bia mehet na kap ta pakpakat na hinhinawas palai makaia ta muat tupas ira mesa bia diet na palai bia a bilai na tunatuna mehet? Bia mehet supi bia aring mesa diet na tar tiga mangana pakpakat hua taar ta muat waing muat naga nas bia a tahut na tunatuna mehet? Taia. Muat at, muat ira numehet pakpakat ing mehet ta kap. Ma di ta pakat tar ta ira bala mehet. Ma ira mataniabar bakut diet ta was ma diet palai tanai. Muat la hamhaminis bia muat at tiga pakpakat maram ta Karisito, ma a hunena ta ira numehet pinapalim. Pa di ga pakat ma ra linga na pakpakat makai napu hoira kaabus bia kalihora. Taia. Di ga pakat ma no Tanuana no lilona Kalou. Pa di ga pakat ta ira pala haat na pakpakat, senbia di ga pakat ta ira bala na tunatuna.
Mehet tangai hua kanong tano numehet kinkinis narako ta Karisito ma ra matmataan ta Kalou mehet manga palai bia kaiken ra linga i tutuna. Senbia taia tiga burena aram narako ta ira numehet nilon i lam ira numehet lilik bia mehet na lik bia mehet tale wara gilgil iakan ra pinapalim. Senbia mehet petlaar ira linga narako tano harharahut makaia ta Kalou. Ia nong ga harahut mehet bia mehet naga tale bia mehet ira tultulai tano sigara kunubus. Iakan ra kunubus, pa di ga gil ia ma ra mangana warkurai di ga pakat. Taia. Di ga gil ia ma no Halhaliana Tanua, kanong ira warkurai di ga pakat i la tartar tunatuna taar tano minaat senbia no Tanua i la tartar ra nilon.
No minamar tano sigara kunubus
7-8 Ing Kalou ga tar ira warkurai, ga kut ira pakpakat taar ta ira pala haat. Ma ga tar kaikek ra warkurai tikai ma no minarina. A tutuna bia no murarang ta iakano minamar tano matmataan ta Moses ga wara patpataam, senbia ira Israel pa diet ga tale bia diet na ngok dadas tana. Ma bia kaikek ra warkurai na tartar tunatuna taar tano minaat i hanuat tikai ma ra minamar, io, i tutuna bia no pinapalim tano Halhaliana Tanua i ta hanuat ma ra tamat na minamar. Ing bia a mon minamar i kis ta ira warkurai ta Moses ing ga papalim wara tartar tunatuna taar tano minaat, io, a tamat na minamar i kis tano tahut na hinhinawas nong i papalim wara tartar no takodasiana kinkinis ta ira tunatuna. 10 A mon minamar ga kis ta kaikek ra warkurai senbia no minamar tano kunubus kaiken i tamat sakit ta iakanong manaluai. Io hua, bia da haruatanei dir kaiken, i hoing bia taia um ta minamar ta iakanong manaluai. 11 A tutuna. Ma bia kaikek ra warkurai ing diet wara panpanim laah ga hanuat ma ra minamar, a tamat na minamar i kis ta iakanong nong na kis hatikai.
12 Io hua, mehet manga balamasa kanong mehet ta hatur kahai iakano bilai na kunubus nong pa na pataam. 13 Ma pa mehet haruat ma Moses nong git pulpulus bat no matmataan tana bia ira Israel kaba diet nas bia no murarang i wara patpataam. 14 Senbia ira nudiet lilik ga tabanus. Ma i tabanus kanong iakano mangana pupulus at i la pulus tar ira nudiet lilik tuk taar katin ing diet was ira nianga tano tuarena kunubus. I kis taar hua kanong no Watong i kap sei ia ta diet sen mon ing diet kis narako ta Karisito. 15 Ma tuk taar katin ing diet was ira warkurai ta Moses, a pupulus i pulus tar ira nudiet lilik. 16 Iasen ing at bia tiga tunatuna i talingan tupas no Watong, no Watong na kap sei no pupulus. 17 Ma no Watong, ia no Halhaliana Tanua. Ma ing no Tanuana no Watong i kis taar kaia, ira tunatuna diet langalanga talur ira warkurai ta Moses. 18 Ma dahat bakut ing taia ta pupulus ta ira matmataan ta dahat, i hoing bia dahat nanaas tiga tirtirewa ma dahat nas no minarina no Watong. Ma dahat la kikios haruat ma iakano malalar dahat nas ia hoken: ira minari dahat i la tahtahuat hanahaan. Ma ira minari dahat i hanuat makaia tano Watong, nong ia no Tanua.