4
Dahat hoing ira gapgopai ing i malus bia na taparok
Ma tano harmarsai ta Kalou, i ta tar iakan ra pinapalim ta mehet bia mehet na gil ia. Ma pa mehet malmalunga talur no pinapalim. Taia. Senbia mehet ta haan talur ira magingin ing di gil suhai ma ra hirhir. Pa mehet lam habisbis tikai. Hua mah, pa mehet kios hagawai ira nianga ta Kalou. Taia. Senbia mehet haminis ira tutuna. Ma ta iakan ra magingin mehet haminis mehet ta ira lilik ta ira tunatuna bia diet naga nas kilam mehet bia mehet bilai. Ma mehet gil hua ra matmataan ta Kalou. Ma bia i tutun bia a mangana pupulus i pulus tar no numehet tahut na hinhinawas, i susuhai hua ta diet ing diet hirhirua. No tamat na tadaar ta iakan ra ula hanua i ta hakankado ira lilik ta diet ing pa diet nurnur, waing pa diet na tale wara nasnas no madaraas tano tahut na hinhinawas tano minamari Karisito, ia no malalari Kalou. Ma iau tangai hua kanong pa mehet warawai balin uta mehet at. Taia. Mehet ianga uta Iesu Karisito bia ia no Watong ma bia mehet, mehet ira numuat tultulai wara gaia Iesu. Kalou nong ga tangai bia, “I tahut bia a lulunga na murarang makaia tano kankado,” ia a mon iakanong nong ga murarang taar ta ira bala dahat waing dahat naga palai, dahat naga nunurei no minamari Kalou nong i murarang ra matmataan ta Karisito.
Senbia dahat ing dahat hatur kahai iakan hoing tiga bilai na bunbulaan, dahat haruat hoing ira gapgopai di gil ma ra pisa ma i matien bia na taparok waing naga hanuat palai bia iakan ra tamat na dadas dahat hatur kahai ia i hanuat maram ta Kalou ma pataia bia makai ta dahat. Ira kaba tinirih i manga ubal mehet ma senbia pai hapataamnei mehet. Mehet la ngarngarau uta ira tinirih ma senbia pa mehet sangeh a baa wara walwalar. Haleng na pakaan di haliarei mehet senbia pa mehet la tur sen taar. Di la manga hanghagawai mehet ma senbia pa di gil haliarei hasakitnei mehet. 10 Ing di la gilgil hua ta mehet i hoing bia mehet la kilkilinganei no hinarubu bingbing nong di ga gil ia ta Iesu narako ta ira palatamai mehet. Ma i ngan hua ta mehet waing no nilon ta Iesu naga hanuat palai mah ta ira palatamai mehet. 11 Hokaiken, di la hanghagawai mehet hutaten ra minaat, mehet ing mehet lon baa. Ma ne Iesu no burena bia di la gilgil hua taar ta mehet. Ma i ngen hua ta mehet waing no nilon ta Iesu naga hanuat palai mah ta iakan ra palatamai mehet nong na maat. 12 Io hua, mehet gi la wara minaat, senbia muat la hatur kahai no nilon.
13-14 Senbia mehet ngan hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia, “Iau ga nurnur, hua iau gaam ianga.” Ma ta iakan ra mangana nurnur mah, mehet nurnur, hua mehet gi ianga kanong mehet nunurei bia ia nong ga hatut haut no Watong Iesu talur ra minaat, ia mah na hatut haut mehet tikai ma ne Iesu ma na bul hahuat mehet tikai ma muat ra matmataan tana. 15 Ma kaiken ra linga bakut wara gaia muat. Ma ing no harmarsai ta Kalou i hanahaan harbasiai tupas ra haleng, halengin ta diet, diet na tanga tahut uram naliu, io hua, diet na hatamat Kalou.
16 Io hua, pa mehet malmalunga talur no pinapalim. A tutuna bia ira tamai mehet i ta tutuarain hanahaan, senbia narako tutun at ta mehet i singsigarina hanahaan ta ira kaba bungbung. 17 Hokaiken, ira numehet mamakina tinirih ing i ubal mehet ra kumkumina pakana bung mon, i hathatahuat taar ta mehet ra tirihuana minamar ing i kis hathatikai. Ma kaiken ra minamar pai tale bia da haruatanei ma kaiken ra nat na tinirih. 18 Ma i ngen tutun hua ing pa dahat nas ira linga ing i tale bia da nas, ma senbia dahat nas ira linga ing pa di nas. Kanong warah, ira linga ing di nas pa na kis lawas, senbia ira linga pa di nas na kis hathatikai.