8
Ira Korin diet na tagurei tar no nudiet hartabar na kinewa
Io, ma bar tasigu ta Karisito, mehet wara hapalainei muat utano harmarsai nong Kalou i ta tabar ira mataniabar na lotu ma ia ta ira tamtaman kai Masedonia. A tutuna bia a tamat na tinirih ga manga ubal diet senbia diet ga hung ma ra gungunuama hua diet gaam manga lasa sakit wara hartabar, ma a linga bia bi a maris diet. Iau hinawas palai bia diet ga hartabar haruat ta ing i tale bia diet na gil hua, ma senbia diet ga hartabar tamat balik mah ta ing diet ga haruat bia diet gaar tar. Tano nudiet nemnem at diet ga manga saring mehet bia mehet na taram lah diet bia diet mah diet naga laka ta iakan ra pinapalim na harharahut tupas ira mataniabar tus ta Kalou aras Iudeia. Diet ga nas kilam bia a linga wara haguama diet bia diet na laka ta iakan ra pinapalim. Ma pa diet ga gil hoing mehet ga lik tar hua. Taia. Diet ga luena tar balik ira nudiet nilon taar tano Watong ma mehet kanong Kalou ga sip bia diet na gil hua. Io hua, mehet ga halilik Taitus bia na tur tikai ma muat wara harharuatanei iakan ra pinapalim na harmarsai, kanong ia nong ga hatahun lah ia naluai. A tutuna muat manga hung ma ira linga bakut. Muat hatur kahai ra tamat na nurnur, ra pinapalim na hinhinawas, ma ira mintota. I manga mamahien ira bala muat wara harharahut ma i tamat ira numuat nemnem tupas mehet. Hoing muat tatalen taar hua, i tahut bia muat na manga lasa mah ta iakan ra pinapalim na harmarsai.
Pa iau tar ra dadas na warkurai ta muat ing iau tangai hua. Taia. Iau nem bia ena haruatanei no numuat harmarsai ma diet ira mesa ing diet manga mamahien taar hua, waing enaga nunurei bia no numuat harmarsai i tutuna bia taia. Muat nunurei tar no harmarsai tano nudahat Watong Iesu Karisito. Ga hatur kahai ra kinkinis na watong senbia ga kap lah no kinkinis na maris wara gaia muat waing muat naga kap lah no kinkinis na watong maram narako tano nuna kinkinis na maris.
10-11 I nanaas taar tano nugu lilik bia i tahut ta muat bia kaiken um muat na hapataam iakan ra pinapalim nong muat gata hatahun tar ia tano tinahon i ta pataam. A tutuna bia muat ira luena wara hatahun iakan ra hartabar, senbia muat mah ira luena wara nginarau bia muat na gil hua. Ga manga mamahien ira numuat sinisip bia muat na gil ia. Ma hua mah, i tahut bia muat na hapataam ia haruat ma ing i tale bia muat na gil. 12 Hokaiken, ing bia tikai i guama taar wara hartabar, Kalou na taram lah no nuna hartabar haruat ma ing i tale bia no tunatuna na tar. Kalou pa na lilik uta ira linga no tunatuna pai tale bia na tar.
13 Pa iau nem bia ena gil hamamakan ira nilon ta diet ira mesa, ma muat na kap lah ira tinirih. Taia. Iau nem bia muat bakut, ira numuat mangana kinkinis na haruat. 14-15 Ta iakan ra pakana bung ira numuat tamat na bunbulaan na banot ira nudiet sunupi waing ira nudiet bunbulaan balik, ing bia na hanuat tamat, na banot ira numuat sunupi. Ing dahat na ngan hua, na haruat ira nudahat kinkinis, hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai,
“Tikai nong ga kap ra haleng, no nuna kinakap pa ga sakiit no nuna sunupi,
ma ia nong ga kap ra dahina, pa ga mon sunupi.”
Pol ga tulei Taitus uras Korin
16 Ma iau tanga tahut tupas Kalou nong i ta hamamahien no bala Taitus wara gaia muat hoing i mamahien no balagu mah hua. 17 A tutuna bia Taitus ga haut lah no numehet sinsaring tupas ia, senbia i mamahien no balana mah wara gaia muat, hua gi nem bia na haan tupas muat. Na haan taar ta muat kanong ia at i nem hua. 18 Ma mehet wara tultulei tikanei ma ia iakano tasi dahat nong tano nuna pinapalim tano tahut na hinhinawas i ta kap ra tamat na hinsang nalamin ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman bakut. 19 Ma pai iakan sena mon. Ira mataniabar na lotu ta ari tamtaman diet ga pilak ia bia na haan tikai ma mehet ing mehet kapkap hani iakan ra hartabar na harmarsai. Mehet balbalaurei iakan ra hartabar waing daga lat at no Watong, ma bia mehet naga haminis no mamahien ta ira bala mehet wara tartar ra harharahut. 20 Mehet balaurei timaan ia bia kaba gi tale tikai bia na tangai hagawai mehet tano numehet mangana harbalaurai ta iakan ra tamat na hartabar. 21 Mehet nem bia mehet na gil tiga mangana ngaas ing i takodas. Ma pataia bia i takodas tano ninaas tano Watong sena mon. Mehet nem bia na takodas mah ra matmataan ta ira mataniabar.
22 Ma mehet tulei no tasi dahat tikai ma dir. Mehet gata walar haitnei ia ta ira mangana linga ma mehet ta nas kilam no mamahien tano nuna nilon wara harharahut. Senbia kaiken um i manga mamahien no balana wara harharahut kanong i ta so no nuna lilik taar ta muat. 23 Taitus um, ia no nugu harhis nong i tur tikai ma iau tano pinapalim ing mamir gil nalamin ta muat. Kaikek ira airua tasi dahat um, dir airua tultulai ta ira mataniabar na lotu ta aring taman. Ma no nudir pinapalim i hatahuat ra latlaat tupas Karisito. 24 Io hua, i tahut bia muat na haminis no tutuna tano numuat harmarsai ukaia taar ta dal. Ma muat na haminis ta dal mah no burena mehet gi pirlat muat. I tahut bia muat na ngan hua waing ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman diet naga palai timaan ta muat.