9
Pol ga haragat ira Korin bia diet na lasa wara tartar no hartabar
1-2 Ma pa iau supi bia ena pakpakat taar ta muat uta iakan ra pinapalim na harharahut tupas ira mataniabar tus ta Kalou aras Iudeia, kanong iau nunurei no mamahien ta ira bala muat wara tartar ra harharahut. Ta ira nugu nianga ma ira Masedonia iau la latlat muat ta iakan ra linga. Tur lah at tano tinahon ta sakit, iau git hashasasei diet bia muat aras Akaia, muat tagura taar wara hartabar. Ma no mamahien tano numuat lon i ta haragat ra haleng ta diet bia diet na papalim mah. Senbia iau wara tultulei kaiken ra aitul a tasi dahat wara hamhaminis bia no numehet magingin wara latlat muat uta iakan ra linga, pai a nianga bia mon ia. Ma iau tulei dal mah bia muat naga tagura taar hoing iau ga tangai. Hokaiken, ing bia tari ma Masedonia diet na hanuat tikai ma iau ma bia diet na nas bia pa muat tagura, mehet na hirhir bia mehet ta so no numehet lilik taar ta muat. Senbia tutuna sakit, muat na manga hirhir balik um! Io hua, iau lik bia muat supi bia iau ni tulei ira aitul a tasi dahat bia dal na luena kol hanaluai muat ma bia dal na luena tagurei hanaluai no numuat tamat na hartabar nong muat gata luena kukubus taar utana. Io hua, na tagura taar no numuat tamat na hartabar ma pa muat naga supi bia muat na tar ia ma ra bala ngungut.
Ma i tahut bia muat na lilik ta iakan bia siga tikai i so ra dahina, na kil ra dahina. Ma siga tikai i so ra halengin, na kil ra halengin. Tikatikai at na tar ing i ta lik maram narako tano nuna nilon bia na tar. Waak bia na tar ma ra bala ngungut ma bia tari na duan ia, kanong Kalou i sip nong i hartabar ma ra gunuama. 8-9 Ma Kalou i tale bia na manga tabar muat ma no nuna tamat na harmarsai ta ira haleng na mangana linga ing muat naga manga haruat ta ira kaba linga bakut ta ira kaba bungbung. Ma na tabar muat hua waing muat naga manga huai ta ira kaba bilai na pinapalim bakut hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“Iakan ra tunatuna i la tartar ra haleng na hartabar taar ta ira maris hoing tikai i manga saso.
No nuna takodasiana kinkinis na kis hathatikai.”
10 Ma nong i la tartar ira pat na dahai taar ta ira tena sinso ma ira nian wara ienien, ia mah na tar ma na hapuar ira numuat pat na dahai wara sinso ma na hatamat ira hunuena ira numuat takodasiana lon. 11 Ma na hawatong muat ta ira kaba linga waing muat naga manga tamtabar haitnei ira mesa. Ma ira tunatuna diet na tanga tahut tupas Kalou ta ira numuat hartabar diet kap makai ta mehet. 12 Hokaiken, a tutuna bia iakan ra pinapalim na harharahut ing muat gil i banot ira sunupi ta ira mataniabar tus ta Kalou. Senbia pai iakan sena mon, na gil mah diet bia diet na manga tanga tahut tupas Kalou. 13 Iakan ra pinapalim na harharahut nong muat gil ia, na haminis hapalainei bia a mangana tunatuna sa muat, hua ira haleng diet naga pirlat Kalou. Diet na pirlat Kalou kanong muat taram ira linga i haruat ma no tahut na hinhinawas ta Karisito, iakano tahut na hinhinawas nong muat la tangtangai bia muat murmur ia. Ma diet na pirlat Kalou mah kanong muat manga lasa wara tartar ra tamat na hartabar taar ta diet ma ta ira mesa mah. 14 Ma ing diet sasaring wara gaia muat, ira bala diet na mur muat, kanong Kalou i ta tabar muat ma ra harmarsai i manga sakit. 15 Da tanga tahut tupas Kalou tano nuna hartabar nong i manga bilai ta ing pai tale bia dahat na tangai.