10
No kapawena hartabar ta Karisito i tur dadas hathatikai
Ira warkurai ta Moses a malalar mon ta ira bilai na linga ing na hanuat. Pai kaikek ra linga tutun. Ma haruat ta ira warkurai ta Moses di la tuntun haitnei ta ira tintinahon ira hartabar tupas Kalou. Io hua, kaikek ra mangana hartabar hua ta ira warkurai ta Moses pai tale bia na gil habilai hasakitnei ira mataniabar ing diet haan hutatei Kalou wara latlotu tupas ia. Ing bia kaikek ra hartabar gaar tale wara gilgil habilai hasakitnei kaikek ra mataniabar talur ira nudiet sakena, pa diet gaar kilinganei bia a mon ronga baa kana ta diet ma diet naga sangeh wara hartabar. Senbia kaikek ra hartabar i halilik diet ta ira tintinahon tikatikai bia ira nudiet ronga baa kana. I halilik diet hua kanong ira gapina tumatena bulumakau ma ira gapina me pai haruat wara kapkap sei ira sakena.
Io hua, ing Karisito ga hanuat ukai ra ula hanua, ga tangai ta Kalou bia,
“Pau ga sip bia da tun ira hartabar tupas uga.
Senbia u ga tagurei no palatamaigu.
Ira hartabar bia da tun ira kidilona wawaguai bakut, ma ira mes na mangana hartabar di ga tun uta ira sakana magingin, pau ga guama utanei.
Io, ma iau ga tangai bia, ‘Nugu God, iau um ken, wara gilgil haruatanei no num sinisip.
Di ga pakat hokaiken utagu kaia ta ira num pakpakat.’ ”
Io, ga luena tangai bia, “Pau ga sip bia da tun ira hartabar tupas uga. Ma pau ga sip ira hartabar bia da tun ira kidilona wawaguai bakut bia ira mes na mangana hartabar di ga tun uta ira sakana magingin. Ma pau ga guama mah uta kaiken ra hartabar.” A tutun bia di ga tun kaikek ra hartabar haruat ma ira warkurai ta Moses, senbia Karisito ga tangai at hua. Io, namur um ga tangai bia, “Nugu Kalou, iau um ken, wara gilgil haruatanei no num sinisip.” Io hua, i palai bia Kalou ga kap sei ira luena hartabar bia na bul kios diet ma no hartabar ta Karisito. 10 Iesu Karisito ga gil haruatanei no sinisip ta Kalou, ma dahat bakut dahat gi gamgamatien talur ira nudahat sakena tano hartabar Karisito ga gil ia ma no palatamaina at. Ga tar no palatamaina tiga pakaan mon ma i haruat. Pa na tar habal um ia.
11 Ira pris ta diet ira Iudeia, diet la tur taar tano nudiet pinapalim na lotu ta ira kaba bungbung. Diet la tuntun haitnei kaikek ra mangana hartabar at tupas Kalou. Ma kaikek ra hartabar pa na tale tutun at bia na kap sei ira sakena. 12 Senbia Karisito balik ga tar tiga kapawena hartabar mon uta ira sakena. Ma no nuna hartabar i tur dadas hathatikai. Ga gil hua gaam a kis tano tamat na kinkinis ra sot na lima Kalou. 13 Ma i la kiskis kahai kaia tuk taar bia Kalou na bul hasur ira nuna hirua napu hoing tiga linga na bul kakina. 14 Ma i la kiskis kaia kanong ga gil habilai hasakitnei diet ma no nuna kapawena hartabar mon. Ga gil hua ta diet ing i bul hasisingen diet talur ira nudiet sakena. Ma diet na bilai harsakit hua hathatikai.
15 Io, ma no Halhaliana Tanua mah i sura haut iakan taar ta dahat. I luena tangai bia,
16 “Iau no Watong, iau tangai bia no mangana kunubus iau ni gil ia ma diet ta tiga pakana bung namur, ia hoken:
Iau ni bul ira nugu warkurai ta ira bala diet.
Ma kaikek ra warkurai iau ni pakat kahai ta ira nudiet lilik.”
17 Namur um i tangai bia,
“Pa iau na lik lah ira nudiet sakana magingin ma ira nudiet ul pat tagu.”
18 Io hua, pa da supi habal tiga hartabar wara kapkap sei ira sakana magingin kanong Kalou i ta lik luban sei kaiken ra sakena.
Dahat na tur dadas ta ira nudahat nurnur
19 Io hua, bar tasigu ta Karisito, dahat balamasa wara hinahaan laka tano Halhaliana Sibaan Sakit tano gapi Iesu tano nuna minaat. 20 No nuna minaat ga papos tiga sigara ngaas wara laklaka ta iakano Halhaliana Sibaan Sakit. I hoing bia dahat ta laka harsakit tano balo na maal narako tano sibaan na lotu. Ma iakano balo na maal, ia no palatamai ne Iesu no lilona ngaas. 21 Ma tiga mes na linga mah. A nudahat tiga tamat na pris nong i papalim wara gaiana no mataniabar ta Kalou. 22 Kaiken ra linga i ta hanuat um, hua i tahut bia dahat na haan hutatei Kalou ma ra tutun na bala dahat. Waak dahat burburut. Dahat na haan huteta tana ma ra nurnur. Pa dahat na kilinganei bia ira nudahat ronga baa kana kanong i ta sapur ira bala dahat wara gisgis sei kaikek ra ronga. Dahat na haan huteta tana hoing ira gamgamatien na mataniabar diet ta sisiu tano madarasiana taah. 23 Na tahut bia dahat na tur dadas ta ira linga dahat ta hinawas bia dahat nurnur taar tanai. Waak dahat tur galagola ta ira linga dahat kis kahai ma ra nurnur utanei, kanong Kalou na gil haruatanei ira nuna nianga ga kukubus taar ta dahat. 24 Na tahut bia dahat na lilik timaan bia dahat na haragat hargilasanei dahat hoeh wara hamhaminis ira nudahat harmarsai ma wara gilgil ira bilai na harharahut. 25 Waak dahat hakumut no nudahat magingin wara kis hulungai. Aring diet malmalunga wara kis hulungai, senbia waak dahat gilgil hua. Dahat na haragat hargilasanei dahat. Ma dahat na manga dadas wara gilgil hua kanong dahat nas kilam bia no pakana bung tano Watong i ta wara hinanuat um.
26 I tahut bia dahat na lon hua kanong taia baal um tiga mangana hartabar wara kapkap sei ira sakena ing bia dahat ta palai um ta ira tutun Kalou i ta hapuasnei ta dahat, senbia dahat bul ira nudahat sinisip wara gilgil haitnei ira sakena. 27 Dahat na kis kahai ia ma ra bunurut iakano warkurai nong na hanuat. Ta iakano warkurai, no tamat na iaah na tun haliarei ira ebar gar Kalou. 28 Bia airua bia aitul a tunatuna dal ga takun tikai bia i ul pat ta ira warkurai ta Moses, di ga bu bing ia, ma pa di ga marsei ia. 29 Ing bia ga ngan hua ta diet manapu tano warkurai ta Moses, a tamat na harpidinau sakit na karat tikai bilang nong i malentakuanei no Nati Kalou ma i tangai hagawai no Halhaliana Tanua nong i tar harmarsai, ma i lik bia a bilingana linga mon no gaap utano kunubus nong ga bul hasisingen ia talur ira nuna sakena. 30 I palai bia na ngan hua kanong dahat nunurei tar Kalou nong ga tangai bia, “Iau nong iau ni balu ira mataniabar uta ira nudiet sakena. Iau ni hapidinau diet haruat ma ira nudiet gingilaan.” Ma ga tangai habal bia, “Iau no Watong, iau ni kurei ira nugu mataniabar.” 31 Ing bia tikai na kis hua tano limana no lilona Kalou, na manga ramramin kanong na hirua sakasaka.
32 I tahut bia muat na lik lah ira pakana bung manaluai bia Kalou gata hapalainei tar muat. Ta iakano pakana bung muat ga tur dadas narako ta ira tamat na ngunungut ing ga manga ubal muat. 33 Aring pakaan di ga tangai hagawai muat ma di ga haliarei muat ra matmataan na haruat. Ma aring mes na pakaan muat ga tur tikai ma diet ing di ga hagawai diet hua. 34 Muat ga marsei diet, muat gaam harahut diet ing di ga halaka diet tano hala na harpidinau. Ma ing aring diet ga ras lah ira numuat linga, muat ga waak tar diet ma ra gungunuama kanong muat ga nunurei bia muat tinanei ira linga i bilai ta kaikek ra linga di ga ras lah ma na kis hatikai.
35 Io hua, waak muat hamalum sei no numuat tuntunur na balamasa kanong Kalou na hawatong muat ing muat tur na balamasa hua. 36 Muat na tur dadas bia muat na tale wara murmur no sinisip ta Kalou, hua muat naga hatur kahai ing ga kukubus taar ta muat utanei. 37 A tutun. Dahina um,
“Ma nong i wara hinanuat, na hanuat. Pa na halis.
38 Senbia no nugu tena takodas na lon tano nuna nurnur.
Ma ing bia na hesua pas iau, pa iau na guama utana.”
39 Iasen pa dahat hokaikek ra mangana mataniabar ing diet hesua pas Kalou ma diet hirua sakasaka. Taia. Dahat ira mangana mataniabar ing dahat nurnur, ma dahat na lon.