9
Diet ga lotu hoeh narako tano hala na lotu kai tano ula hanua
Io, tano luena kunubus a mon warkurai wara kurkurei bia ira mataniabar diet na lotu tupas Kalou hoeh. Ma tiga sibaan mah kai tano ula hanua bia da lotu tupas ia kaia. Di ga hatur tiga hala na lotu di ga gil ia ma ra maal. Tano luena sibaan ta iakano hala, tiga kinkinis na lulunga tikai ma no suuh na bul beret ma ira beret wara hartabar tupas Kalou. Ma di ga kilam iakanong ra sibaan bia no Halhaliana Sibaan. Ma namur tano airua na balo na maal tiga sibaan, ma di ga kilam ia bia no Halhaliana Sibaan Sakit. Ma narako tana no suuh di ga gil ia ma ra gol nong di tuntun ira kaabus i sangsangina timaan tana. Ma kaia mah no linga na bulbul no kunubus ta Kalou nong di ga gil ia ma ra gol. Ma aring linga narako tano linga na bulbul no kunubus ta Kalou. Tikai, no gapgopai di ga gil ia ma ra gol, ma a mana kana narako tana. Ma no buka ta Aron nong ga kuburuan ga kis kaia narako tikai mah ma ira airua pala haat Kalou gata pakat ira warkurai tano kunubus tanei. Ma maram naliu tano binanus tano linga na bulbul no kunubus ta Kalou, airua tamat na mangana angelo ing dir la kiskis tikai ma Kalou hathatikai. Ma dir ga tur burung iakano binanus nong Kalou i la kapkap sei ira sakana magingin kaia ma no nuna harmarsai. Ma senbia pai tale bia ni manga ianga uta ken ra mangana linga kaiken.
Di ga bul timaan kaikek ra linga hua narako. Ma ira pris diet git laklaka ta iakano luena sibaan wara gilgil ira nudiet pinapalim. Senbia no tamat na pris sena mon na laka tano sibaan nong i kis manamur ta iakano luena sibaan. Ma ga tale bia na laka kaia tiga bung mon tiga kidilona tinahon. Ma pa git laklaka ing bia pai kap ta gaap. Ma git hartabar tupas Kalou ma kaikek ra gaap wara gaiana ira nuna sakena at ma wara gaia diet ira mataniabar mah ing diet ga gil ira sakena ing pa diet ga palai utanei. Maram narako ta kaiken ra linga no Halhaliana Tanua i haminis bia no ngaas wara hinahaan laka tano Halhaliana Sibaan Sakit pai tapapos baa ing bia iakano luena sibaan tano hala na lotu i kis taar baa. Ma kaikek ra linga a malalar uta iakan ra pakana bung katin. Kaikek ra linga i haminis bia kaikek ra hartabar di ga tun tupas Kalou pa ga tale bia na habilai hasakitnei aram narako ta ira mataniabar ing diet ga kap hahuat kaikek ra hartabar. Taia. Diet ga kilinganei bia a mon sakena baa kana narako ta diet. 10 Kaikek ra hartabar pa ga tale wara hagamgamatien tutun at ira mataniabar kanong diet ing diet ga kap hahuat kaikek ra hartabar diet ga murmur ira mangana warkurai uta ira nian ma ira minom mon ma ira mangana salsalaap wara gamgamatien. Kaikek ra warkurai i haruat ta ira palatamai dahat mon. Ma ga tur dadas tuk taar mon tano pakana bung bia Kalou ga gil hasigarina ira linga.
No gapi Karisito i haruat wara hatutun no sigara kunubus
11 Ma sen ing Karisito ga hanuat ma ga kap no nuna kinkinis na pris, ga hatahuat ira bilai na linga ing diet kis taar kaiken. Ga haan laka tano mangana hala na lotu nong i bilai ma i tamat ta nong manaluai. Ma iakan ra hala na lotu, ira tunatuna pa diet ga gil ia. Ma i palai bia pai tiga linga ia makai ta iakan ra ula hanua. 12 Karisito pa ga kap hahuat ra gapi na me bia a gapi na bulumakau wara hinaan laka tano Halhaliana Sibaan Sakit. Taia. Ga kap hahuat no gapina at wara hinaan laka kaia kanong gata kul halangalanga sei dahat. Ga laka tiga pakaan sena mon. Ma iakano hinaan laka i haruat. Pa na laka baal um. 13 Di git sapsapur ira tunatuna ma ira gapi na me ma ira gapi na tumatena bulumakau. Ma di git tuntun tiga mangana pes na bulumakau ma di git bul tikanei ira tahuna iaah tana tikai ma ra taah ma di git sapur ira mataniabar mah manei. Di git sapsapur diet ing diet ga gil ra sakena ma diet ga bilinga ra matmataan ta Kalou. Ma ing di git sapur diet hua di git hagamgamatien diet tupas Kalou. Senbia pa di git hagamgamatien diet uram narako tutun at. 14 Iakan i tutun, ma i tutun sakit bia no gapi ne Karisito na hagamgamatien tutun at dahat. Io hua, dahat kilinganei bia kaikek ra sakana magingin ing diet lam tar dahat tano minaat, diet ta panim laah. Karisito ga tale bia na hagamgamatien tutun at dahat kanong ga tar no nuna nilon tupas Kalou hoing tiga hartabar ma pataia ta sakena tana. Ma ga papalim hua ma no dadas tano Halhaliana Tanua. Ga hagamgamatien dahat hua bia dahat naga taram tano lilona Kalou.
15 Karisito at iakanong ga gil no sigara kunubus nalamin ta Kalou ma ira nuna mataniabar waing diet ing Kalou gata tatau lah diet, diet na hatur kahai ira haridaan ing Kalou ga tangai bia na tar ta diet. Ma kaikek ra haridaan na kis hathatikai. Ma Karisito i tale bia na gil iakan ra sigara kunubus kanong no nuna minaat a harkul ia wara halangalanga sei diet talur ira nudiet sakena diet ga gil napu tano luena kunubus.
16 Ing bia tiga kunubus wara rumahal i kis taar, pai tale bia tikai na rumahal ta ira tabarikik haruat ma ia ing bia pa na luena hinawas palai bia no tunatuna nong ga gil iakano kunubus i ta maat. 17 Pai tale bia na rumahal naluai tano tunatuna ma pai maat baa, kanong tiga kunubus wara rumahal pa na tutun tuk taar bia no tunatuna i ta maat. Pa na tutun ing bia no tunatuna nong ga gil ia i lon baa. 18 No luena kunubus a mangana kunubus mah ia hua, hua pa di ga hatutun bia mon ia. Taia. Di ga hatutun ia ma ra gaap mah hoken. 19 Moses ga hasasei ira mataniabar uta ira warkurai gaam kap ra gapina ira tumatena bulumakau ma ira me ma ga hurangai tikanei ma ra taah. Io, ga kubus ra dardarana hina sipsip tiga mangana sila dahai di kilam ia bia hisop, gaam hasuguh ia ta ira gaap ma ga sapur ira pakpakat ta ira warkurai ma ira mataniabar mah. 20 Ma Moses ga tangai ta diet ira mataniabar bia, “Kaiken ra gaap i hatutun no kunubus nong Kalou i ta tangai bia muat na taram ia.” 21 Hoing a mah mon Moses ga sapur no hala na lotu di ga gil ia ma ra maal. Ma ga sapur mah ira linga di ga papalim manei kaia wara lotu. 22 Ma no suruna ta ken ra nianga ia hoken: ira warkurai ta Moses i tangai bia da hagamgamatien ra haleng linga ma ra gaap, i hoing bia huteta bia ira linga bakut. Io, ma ing bia taia ta minaat, taia ta liklik luban sei ira magingin sakena.
23 Io hua, di ga supi bia diet na hagamgamatien hua kaikek ra linga. Senbia kaikek ra linga a malalar mon tano sibaan tutun wara lotu aram ra mawai. Ma ira gapina kaikek ra wawaguai di ga kut bing pai haruat wara hagamgamatien iakano sibaan aram ra mawai. Taia. Iakano sibaan i supi tiga mangana hartabar nong i bilai ta kaikek ra hartabar di ga kut bing. 24 Ma iakan i palai kanong Karisito ga laka aram ra mawai at. Pa ga laka tiga sibaan wara lotu ing ira tunatuna diet ga gil. Taia. Iakano sibaan a malalar mon tano sibaan tutun wara lotu aram ra mawai. Io, ga laka aram at ra mawai bia na tur ra matmataan ta Kalou kaiken wara gaia dahat. 25 Ma pa ga laka mah aram ra mawai bia na tar no nuna nilon hoing tiga hartabar tupas Kalou ra haleng pakaan. Karisito pa ga gil haruat ma no tamat na pris nudiet ira Iudeia. Taia. Iakano tamat na pris i sala laklaka uram narako tano Halhaliana Sibaan Sakit tiga bung mon ta ira tintinahon ma i sala laklaka ma ra gapina wawaguai, taia bia a gapina at. 26 Ing bia Karisito gaar gil hua gaar supi bia na maat ra haleng pakaan makarawa laah tano hakhakisi tano ula hanua. Senbia pa ga gil hua. Taia. Gata hanuat kaiken um tano haphapataam ta ira pakana bung bia na tar no nuna nilon hoing tiga hartabar tupas Kalou wara kapkap sei ira sakana magingin. Ga hanuat tiga pakaan mon. Ma i haruat. Pai supi bia na hanuat hua balin. 27 Io, ma Kalou i ta pilak tar ta ira tunatuna bia diet bakut diet na maat tiga pakaan mon ma namur um, diet na tur ra warkurai. 28 Karisito mah ga ngan hua. Ga maat tiga pakaan mon hoing tiga hartabar tupas Kalou wara puspusak ra harpidinau ta ira sakana magingin a nudiet ra halengin. Senbia tano nuna airua na hinanuat pa na pusak um ira harpidinau. Taia. Na hanuat bia na halon diet ing diet la kiskis kahai ia.