8
Iesu ia no pris narako tano sigara kunubus
No tamat na linga ta kaiken ra nianga iau tangtangai ia hoken: a nudahat tiga mangana pris nong gaba kap no tamat na kinkinis. Ma iakano kinkinis i kis taar tano sot na limana Nong i Manga Tamat Sakit nong i la kis taar tano nuna kinkinis na warkurai aram ra mawai. Io, ma i la gilgil no nuna pinapalim na pris kaia tano sibaan wara lotu aram ra mawai. Ma iakanong no hala na lotu tutun nong Kalou i la kis taar kaia. No Watong at ga hatur iakano hala, pataia bia ira tunatuna.
Io, ma ira warkurai ta Moses ga pilak diet bakut ira tamat na pris bia diet na tar hartabar tupas ia. Io hua, no nudahat pris, ia mah i manga supi bia na tar ta mangana hartabar tupas Kalou. Ing bia gaar kis kai ra ula hanua pai tale bia na kap no kinkinis na pris, kanong aring at kana ing diet la hartabar tupas Kalou haruat ma ira warkurai ta Moses. Diet gil ira nudiet pinapalim narako tiga sibaan wara lotu nong a malalar mon ia utano sibaan tutun wara lotu aram ra mawai. Ga ngan mah hua tano pakana bung ta Moses. Ing Moses ga wara gilgil no hala na lotu di ga wara gilgil ia ma ra maal, Kalou ga tangai tana bia, “U na harbalaurai timaan bia u na gil ira linga haruat tutun at ing iau ga haminis taam aram ra uladih.” Senbia no pinapalim na pris nong Iesu i ta hatur kahai ia kaiken i bilai ta ira nudiet ing diet ga papalim manaluai, hoing mah no kunubus Iesu ga gil nalamin ta Kalou ma ira nuna mataniabar wara lamlam diet tupas ia i bilai tano kunubus nong manaluai. Ma no kunubus ta Iesu i bilai tano luena kunubus kanong ira linga Kalou ga tangai bia na gil narako ta iakano kunubus ta Iesu i bilai ta ira linga ing ira warkurai ta Moses ga tangai bia na gil tano luena kunubus.
Ing bia no luena kunubus gaar papalim timaan, Kalou pa gaar lik bia na kios sei ia ma no sigarina. Senbia i palai bia pa ga papalim timaan kanong Kalou ga nas bia ira mataniabar diet sakena baa, hua gaam tangai hoken:
“Nas baa! Iau no Watong, iau tangai bia a pakana bung i wara hinanuat ing iau na gil ra sigara kunubus ma dir ira airua huntunaan Israel ma Iuda.
Iakan ra sigara kunubus pa na haruat ma no kunubus iau ga gil ia tikai ma ira hintubu diet tano pakana bung iau ga lam diet,
iau gaam luai suur ta diet marau Isip.
Iau no Watong, iau tangai bia pa ni gil no sigara kunubus haruat ma no luena kanong pa diet ga taram no nugu luena kunubus.
Io hua, iau gaam haan talur diet.
10 Iau no Watong, iau tangai bia no mangana kunubus iau na gil ia ma no huntunaan Israel ta tiga pakana bung namur, ia hoken:
Iau na bul ira nugu warkurai ta ira nudiet lilik.
Ma kaikek ra warkurai iau ni pakat kahai ta ira bala diet.
Ta iakano pakana bung namur iau um no nudiet God, ma nugu mataniabar um diet.
11 Tikai pa na hausur no talaina bia no hinsakana hoken,
‘Na tahut bia u na nunurei no Watong.’
Taia. Kanong warah, diet bakut diet na nunurei iau,
maras ta ira maris tutun at tuk ta ira tamat na watong.
12 Diet na nunurei iau kanong iau na kap sei ira nudiet sakena ma ra harmarsai.
Masa! Pa iau na lik lah um ira nudiet ronga.”
13 Io, ing Kalou ga kilam no kunubus ta Iesu bia no sigarina, i palai bia ga nas kilam no luena kunubus bia a tuarena ia, hua da waak sei ia. Ma bia tiga linga i tuarena ma da waak sei ia, i palai bia huteta ma na panim laah.