7
Melkisedek ga tamat ta ira pris ma i lon hathatikai
Io, ma Melkisedek um, ia no king aras Salem. Ma a pris ia ta Kalou Nong i Naliu Sakit. Io, Abraham ga taptapukus balin makaia tano hinarubu ing ga paas hasur ira aihat na king kaia. Melkisedek ga harusa ia gaam haidanei ia. Ma Abraham ga tabar ne Melkisedek ma tikai ta ira sangsangahul na linga bakut ing gata kap lah. Io, ma no luena kukuraina um tano hinsa Melkisedek ia hoken: “No takodasiana king.” Ma senbia ga king ma Salem, ma no kukuraina tano hinsana ia hoken mah: “No king na malum.” * Pa di ga tangai ta linga utano ana sus ma no pawasina, ma hua mah ira hintubuna. Taia mah ta hinhinawas tano hathatahun bia no haphapataam tano nuna nilon. Io hua, i ngen hoing no Nati Kalou. I ta kap no kinkinis na pris hathatikai.
Muat na nas baa! A tamat na tunatuna sakit ia. No hintubu dahat balik um Abraham ga tar tikai ta ira sangsangahul na tabarikik tana ing ga kap lah kaia tano hinarubu. Io, ira warkurai ta Moses i warkurai taar ta ira bulumur ta Lewi ing diet kap ra kinkinis na pris, bia diet na kap tikai ta ira sangsangahul na tabarikik makaia ta ira mataniabar. Ma kaikek ra mataniabar ira hinsaka diet. Ma tutun bia kaikek ra hinsaka diet, diet ira bulumur mah ta Abraham, senbia diet kap tikai ta ira nudiet sangsangahul na tabarikik. Melkisedek pai bulumur ta Lewi ia, senbia ga kap lah tikai ta ira sangsangahul na tabarikik ta Abraham ma ga haidanei Abraham. Ma Abraham iakano tunatuna nong ga hatur kahai ira kunubus ta Kalou. Ma i manga palai bia nong i gil no haridaan i tamat ta dir ma nong i haidanei ia. Io, kaikek ira pris, diet sala kapkap lah tikai ta ira sangsangahul na tabarikik ta ira mataniabar. Ma diet ira pris, diet git matmat. Ma Melkisedek ga kap lah mah tikai ta ira sangsangahul ta ira tabarikik. Senbia i lon hathatikai hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai. I ngan hoing bia Lewi ga tar tikai ta ira sangsangahul na tabarikik taar ta Melkisedek ta iakano bung ing Abraham ga tabar Melkisedek hua. Senbia ira bulumur ta Lewi diet ing diet la kapkap lah tikai ta ira sangsangahul makaia ta ira mataniabar. 10 Ma i tale bia da tangai bia Lewi ga tabar Melkisedek hua kanong ing Melkisedek ga harusa Abraham, pa di ga kaha baa Lewi. Taia. I hoing bia Lewi iakana baa narako tano hintubuna ne Abraham.
Iesu i kap no kinkinis na pris haruat ma ne Melkisedek
11 No pinapalim na pris nong diet tano huntunaan ta Lewi diet ga gil, iakano pinapalim ia no suruna ta ira warkurai ta Moses ing Kalou ga tar ta ira mataniabar Israel. Ma hoeh um ta diet ira pris ing diet tano huntunaan ta Lewi? Ing bia diet gaar tale wara habilai hasakitnei ira mataniabar, pa dahat gaar supi habal tiga mes na mangana pris, tikai i haruat ma Melkisedek. Senbia dahat supi ia kanong diet makaia tane Aron pa diet ga haruat um. 12 Ma bia da kios sei ira tunatuna ing diet tale bia diet na kap no kinkinis na pris, da supi mah bia da kios sei ira warkurai. 13 No nianga ta Kalou di ga pakat ia i iangianga utano nudahat Watong ing i tangai kaiken ra linga. Senbia ia maram narako tiga mes na huntunaan. Ma taia tikai tano nuna huntunaan pa ga kap iakano kinkinis na pris. 14 I manga palai um bia a bulumur ta Iuda ia. Ma ing Moses ga iangianga uta diet ira pris, pa ga tangai tiga linga utano huntunaan ta Iuda.
15 Io, ma kaiken ra nugu nianga i hanuat palai tutun kanong tiga mes na pris i ta hanuat um. Ma ia nong dir haruat ma Melkisedek. 16 Ma pa ga kap iakan ra kinkinis na pris kanong a bulumur ia ta tiga mangana huntunaan. Taia. Ga kap iakan ra kinkinis kanong i lon hathatikai. 17 Ma iakan i palai kanong no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“No num pinapalim na pris na tur hatikai,
haruat tano pinapalim na pris ing Melkisedek ga gilgil.”
18 Ma di ga waak sei ira luena warkurai kanong kaikek ra warkurai pa ga dadas ma pa ga tale bia na harahut. 19 Iakan i palai kanong kaikek ra warkurai pai tale wara habilai hasakitnei ira mataniabar. Ma pa ga tale bia tikai na nanaho ma ra nurnur panei kaikek ra warkurai. Io hua, Kalou ga tar tiga mes na kunubus ta dahat nong i tale bia dahat na nanaho ma ra nurnur panei ia. I bilai ta kaikek ra warkurai kanong i lam dahat hutatei Kalou. 20 Ma iakan ra kunubus i bilai mah ta kaikek ra warkurai kanong Kalou ga hadadas no nuna nianga ma no nuna sinsalim. Kalou pa ga sasalima ing ira mesa diet ga kap ira nudiet kinkinis na pris. 21 Senbia Iesu ga kap no nuna kinkinis na pris ing Kalou ga hasasalima hoken:
“No Watong i ta hasasalima,
ma pa na kios no nuna lilik.
Uga tiga pris hathatikai.”
22 Io hua, Iesu ia nong i hatutun iakan ra kunubus nong i bilai ta ira warkurai ta Moses.
23 Io, ma a haleng diet ira pris, iasen pa ga tale diet bia diet na tur hathatikai hoing ira pris kanong diet git matmat. 24 Senbia Iesu i tur hathatikai hoing tiga pris kanong i lon hathatikai. 25 Io hua, hathatikai i tale bia na halon tutun at diet ira tunatuna ing diet haan tupas Kalou narako tano nuna pinapalim. Ma i tale bia na halon diet hua kanong i lon hathatikai waing naga saring Kalou wara gaia diet.
26 Ma Iesu ia tiga tamat na pris nong i banot tutun ira nudahat sunupi. A halhaliana ia ma taia a nuna ta ronga bia ta bilinga. Kalou i ta bul hasisingen ia talur ira tena sakena. Ma i ta bul haut ia aram ra mawai. 27 Pai haruat ma ira mes na pris. Pai supi bia na tun ira hartabar tupas Kalou ta ira kaba bungbung wara gaiana ira nuna sakena balin at, ma namur um wara gaiana ira sakena a nudiet ira mataniabar. Taia. Ga tar ra hartabar tupas Kalou tiga pakaan mon ing ga tar habalin ia. Ma iakano hartabar i tur hathatikai. 28 Ma ira warkurai ta Moses um i pilak ira tunatuna ing pa diet manga tale ma iakan ra pinapalim, bia diet na kap no kinkinis na tamat na pris. Senbia Kalou ga pilak no Natina ma ra sinsalima bia na kap iakano kinkinis. Ma iakan ra sinsalima ga hanuat manamur ta ira warkurai ta Moses, gaam pilak no Natina nong Kalou ga tagurei timaan ia bia na haruat hathatikai uta iakano pinapalim.
* 7:2 No kukuraina tano nianga ‘Salem’ bia ‘a malum’.