6
Io hua, i tahut bia dahat na haan kakari taar ta ira tamat na hausur i haruat ta ira patpatuan na tunatuna. Dahat na waak tar um ira linga dahat ga luena hausur tanai. Kaikek ra mangana linga no burena no hausur mon ing tikai na luena kap. Senbia waak dahat taptapukus balin tano burena no nudahat hausur. Hokaiken, pa dahat na iangianga baal bia i tahut bia tikai na lilik pukus ta ira magingin i lam tar ia tano minaat. Ma waak dahat iangianga baal tano nudahat nurnur tupas Kalou. Pa dahat na hausur baal ta ira bapitaiso ma ira mangana salsalaap wara gamgamatien. Ma pa dahat na iangianga baal mah tano magingin na bul limanari taar ta ira tunatuna. Ma hua mah, pa dahat na iangianga baal tano tamtaman tut talur ra minaat ma no pakana bung na gil warkurai nong pa na pataam. Kaiken ira luena linga. Senbia i tahut bia dahat na haan kakari. Ma dahat na gil hua ing bia Kalou na taram dahat. Na tahut bia dahat na haan taar ta ira mes na linga kanong pai tale bia da lam pukus diet wara lilik pukus ing diet ta siel laah talur Kalou. Ma iau ianga ta ira mangana tunatuna hoken: tiga pakaan naluai diet gata palai taar. Ma diet gata namianei tar no hartabar maram ra mawai. Diet gata kakaap tano Halhaliana Tanua. Ma diet gata namianei tar ira bilbilai tano nianga ta Kalou. Ma diet gata kilinganei a mon bilai na dadas ta iakano pakana bung nong na hanuat namur. Diet ga ngan hua senbia diet ga siel laah talur Kalou! Pai tale bia da lam pukus habal diet kanong i hoing bia diet lau habal no Nati Kalou taar tano ula kabai ma diet gil hahirhir ia ra palai.
Iau na tangai tiga nianga harharuat wara hapalainei muat bia pai tale bia da lam pukus ira mataniabar hua bia diet na lilik pukus. Ma i hoken. No pisa nong a haleng bata i pukaan ia ma i gil hakubur ra nian ing na harahut diet ira tena pinapalim tano pisa, Kalou i la haidanei iakano pisa. Senbia no pisa nong i hatahuat ira sakana pitoka mon pai harahut ta tiga linga. Taia. I manga huteta bia Kalou na hapidinau ia ma namur na tun haliarei um ia.
Iau tangai hua ta muat ira bilai na talaigu, iasen iau lik bia iau nunurei timaan muat bia muat la gilgil ira bilai na linga balik, kaikek ira mangana linga i haruat ta ira mataniabar ing Kalou i ta halon um diet. 10 Kalou pai la gilgil ira magingin ing pai takodas. Taia. Na lik kahai ira numuat tahut na pinapalim. Ing muat ga harahut ira nuna mataniabar tus ma ing muat tartar kaiken, kaiken i haminis bia muat sip Kalou. Io, na lik kahai mah um kaiken ra pinapalim. 11 Muat la manga basbaso wara pinapalim hua. Iau sip bia muat na dadas hua tuk taar tano haphapataam ta ira numuat nilon waing muat naga hatur kahai tutun at ira linga muat kiskis kahai ma ra nurnur maram naliu. 12 Ma pa iau sip bia muat na malmalunga. Taia. Na tahut bia muat na mur ira nudiet mangana nilon ing diet ga nurnur ma diet ga nanaho ta ira linga Kalou ga kukubus taar ta diet utanei, ma kaiken ra mangana tunatuna diet hatur kahai kaikek ra linga.
No kunubus ta Kalou na tur dadas hatikai
13 Ma ing Kalou ga kukubus taar ta Abraham, ga hasasalima wara hadadas no nuna kunubus. Ga hasasalima balin tano hinsana at kanong taia ta tikai i tamat tana. 14 Ga tangai bia, “Tutun sakit iau na haidanei uga ma ni hatahuat haleng bulumur taam.” 15 Io, ma Abraham ga nanaho ma ra balamasa, hua gaam hatur kahai ira linga Kalou ga kukubus taar tana utanei. 16 Ing tikai na hasasalima na kilam no hinsana tikai i tamat tana. Ma iakan ra sinsalim hua na hatutun no nuna nianga, hua ira hargau na pataam. 17 Hua mah, Kalou ga sip bia na hapalainei timaan diet ing ga kukubus taar ta diet bia diet na nunurei bia no nuna lilik pa na kikios. Io hua, ga hadadas no nuna kunubus ma tiga sasalima. 18 Ma kaiken um ra airua linga pai tale bia dir na kikios. Ma bia Kalou i kukubus bia i hasasalima pa na bisbis. Kalou ga gil hokaiken taar ta dahat ing dahat ga hilau tupas ia wara nilon. Ma ga gil hua waing dahat naga manga balamasa wara kiskis kahai taar um ma ra nurnur uta ira linga Kalou i ta tagurei tar uta dahat. 19 Ing dahat nanaho ma ra nurnur i haruat ma tiga haga na waga i palim hadadas ira nudahat nilon. Ma pa dahat na mamagila. Dahat na tur dadas. Ma no nudahat nanaho ma ra nurnur i laka tano tamat na hala na lotu aram ra mawai taar tano halhaliana sibaan manamur tano maal i la balo bat tar ia. 20 Ma Iesu i ta luena laka kaia wara uta dahat ing ga kap ra kinkinis na tamat na pris hathatikai, haruat ma no pinapalim na pris ing Melkisedek ga gil.