2
Kaba dahat tatohun ta iakan ra tamat na harhalon
Io hua, na tahut bia dahat na manga lilik timaan ta ira nianga dahat ta hadadei. Kaba dahat saal laah talur ia. Dahat nunurei bia no hinhinawas makaia ta ira angelo ga tur dadas ma pa ga tale bia da kap sei ia. Ma ira pakaan bakut bia tikai ga lakai ia ma ga takamola tana, ga kap ra harpidinau haruat tano nuna sakana magingin. Ing bia iakanin i tutun, na ngan hoeh bia dahat lilik tatohun ta iakan ra tamat na harhalon ta Kalou? Tutuna sakit, pa dahat na tale bia dahat na hilau talur no harpidinau nong na haan tupas dahat. No Watong ga luena hinawas palai ta iakan ra harhalon. Namur diet ing diet ga hadadei ia, diet ga sura haut ia tar ta dahat. Ma Kalou ga sura haut lah mah ia ing ga gil hoken: ga haminis ira mangana hakilang, ma ga gil ira kaba dadas na gingilaan na kinarup, ma ga palau ira tunatuna ma ira hartabar tano Halhaliana Tanua haruat ma no nuna sinisip.
Iesu ga hanuat hoing tiga tunatuna warah?
Io, ma Kalou pa ga bul no nuna lilik bia ira angelo diet na kurei no ula hanua nong na hanuat namur. Taia. Ma iakano sigara ula hanua nong dahat lilik utana kaiken. Ma narako tano nianga ta Kalou di ga pakat ia bia tikai ga tangai hoken:
“Asa tutun ira tunatuna kaikek u lilik uta mehet? A linga bia mon mehet.
Wara biha u balaurei mehet ira tunatuna?
U ta bul hanapu mehet ira tunatuna manapu ta ira angelo bia mehet na kis baa hua ta dahin na pakana bung.
U ta hakukuhai mehet ma ira minamar ma ra tamat na urur.
Ma u ta bul ira linga bakut napu ta mehet.”
Ira nianga ta Kalou ing di ga pakat i tangai bia Kalou ga bul ira linga bakut napu ta ira tunatuna. Io, i palai bia i pulus ira linga bakut. Taia tiga linga pa na kis sisingen laah ta ira warkurai ta ira tunatuna. Senbia ta iakan ra pakana bung pa dahat nas kilam bia ira linga bakut i kis napu ta ira tunatuna. Senbia dahat nas kilam tikai, ma ia ne Iesu. A dahina mon Kalou ga bul hanapu ia ta ira angelo waing naga maat panei ira tunatuna bakut. Ma ga maat kanong Kalou ga marsei bia mon ira tunatuna. Senbia kaiken um, dahat nas bia Kalou i ta bul haut ia ma i ta hatamat ia kanong ga kilinganei ra ngunungut tano minaat. 10 Io, ma Kalou ia nong ga hakisi ira linga bakut ma ga gil diet wara nuna at. Ma ga sip bia na lam ira haleng na natina uram naliu bia na hatamat diet. Hua, i takodas bia Kalou ga waak tar Iesu bia na kilinganei iakano mangana ngunngutaan waing Iesu naga tale tutun at bia na sak no ngaas bia diet naga kap no harhalon. 11 Io, ma Iesu nong i bul hasisingen diet talur ira sakena tupas Kalou, ma diet ing diet hanuat hua, diet mon tiga huna ma Iesu. Io hua, Iesu pai hirhir bia na kilam diet bia a hinsakana. 12 I palai hua kanong i tangai ta Kalou bia,
“Iau na hasasei ira tasigu utaam.
Ma ing bia mehet kis hulungai iau na pirlat uga ma ira nirudu.”
13 Ma i tangai habalin bia,
“Iau ni so no nugu nurnur ta Kalou.”
Ma i tangai mah bia,
“Nas baa! Mehet ken ma ira nat na bulu ing Kalou i ta tar diet tagu.”
14 Ma kaiken ra mataniabar i kilam diet bia a nat na bulu diet, diet ira tunatuna mon. A mon palatamai diet ma a mon gapi diet. Io hua, Iesu ga hanuat hoing diet bia na maat. Ma ga maat waing naga kap sei no dadas ta Satan nong ga tale wara lamlam ira tunatuna taar tano minaat. 15 Ira tunatuna diet ga burburut bia diet na maat. Ma iakan ra bunurut ga his kahai diet ira kaba bungbung bakut. Senbia Iesu ga maat bia na halangalanga sei diet. 16 Tutuna sakit, Iesu pai la harharahut ira angelo. Taia. I la tartar ra harharahut ta ira nati Abraham. 17 Io hua, tiga ngaas mon i tale bia Iesu na mur wara gilgil haruatanei no nuna sinisip. Iesu ga sip bia na kap no kinkinis na tiga tamat na pris. Ga sip bia na hanuat hoing tiga mangana pris nong i tale bia na marsei ira tunatuna ma nong i tale bia na manga gil timaan ira nuna mangana pinapalim tupas Kalou. Ga sip bia na hanuat hua bia naga tar tiga hartabar uta ira nudiet sakana magingin wara hauhau no nginaluan ta Kalou. Ga sip bia na gil hua, ma no ngaas nong ga mur ia, ia hoken: ga hanuat hoing tiga tunatuna mon, haruat tutun at ma ira hinsakana. 18 Ma i tale bia na harahut diet ing ira harwalaam i haan tupas diet, kanong warah maram narako ta ira nuna ngunngutaan ira harwalaam ga haan tupas mah ia hua.