3
Iesu i tamat ta dir ma ne Moses kanong a Nati Kalou ia
Muat ira halhaliana tasigu ing Kalou i ta tatau lah mah muat, kaiken ira linga iau ta tangai i tutun. Io hua, na tahut bia muat na lilik uta Iesu bia siga ia. Ia nong Kalou ga tulei ia ukai ma ra hinhinawas hoing tiga apostolo. Ma ia no tamat na pris. Ma dahat nurnur tana uta kaiken ra linga. Kalou ga pilak tar ia bia na gil hua. Ma Iesu ga gil haruatanei tutun at no sinisip ta Kalou, hoing Moses mah ga gil ing ga balaurei no huntunaan gar ta Kalou. Ma ing bia tikai i hatahuat tiga huntunaan, no wariru da tar tana i tamat tano wariru da tar ta iakano huntunaan at. Hokaiken mah no urur da tar ta Iesu i tamat tano urur da tar ta Moses. Tutun bia ira huntunaan bakut, tikatikai na tunatuna i la hathatahuat diet. Senbia Kalou, ia nong ga hatahuat ira linga bakut. Moses tiga tultulai narako tano huntunaan gar ta Kalou. Ma ga papalim timaan haruat tutun at tano sinisip ta Kalou. Ga hasasei ira tunatuna ta ing Kalou na tangai namur. Karisito mah hua. Ga papalim timaan mah haruat tutun at tano sinisip ta Kalou. Senbia Karisito no Nati Kalou narako tano huntunaan gar ta Kalou. Ma i balaurei iakano huntunaan. Ma dahat ira hinsakana tano nuna huntunaan ing bia dahat na kis nanaho ma ra tamat na balamasa uta kaikek ra linga dahat latlaat uranai ing Kalou na tabar dahat manei namur.
Kaba dahat ul pat hoing ira Israel diet ga ul pat
Io hua, na tahut bia muat na taram ing no Halhaliana Tanua i tangai, ma i hoken:
“Bia muat hadadei no inga Kalou katin,
waak muat hadadas ira bala muat, hoing ira hintubu muat diet ga hadadas ira bala diet ta kaikek ra pakana bung diet ga ul pat tagu.
Ta kaikek ra pakana bung diet ga walar iau aram ra hanua bia.
Diet ga manga walar iau kaia.
Ma diet ga nas ira nugu gingilaan tupas diet ta ira aihat na sangahul na tinahon.
10 Io hua, iau ga ngalngaluan taar ta kaikek ra mataniabar.
Ma iau ga tangai bia, ‘Ira bala diet i la hanahaan talur iau.
Ma pa diet palai tano mangana ngaas iau sip bia diet na mur ia.’
11 Iau ga ngalngaluan hua iau gaam hasasalim bia,
‘Pa diet na sola tutun at tano nugu sinangeh.’ ”
12 Bar tasigu ta Karisito, muat na harbalaurai timaan kaba tikai nalamin ta muat gi kap ra sakana mangana lilik bia pa na nurnur. Ing bia tikai na ngan hua na tapaskai laah talur no lilona Kalou. 13 No nianga ta Kalou di ga pakat ia ga tangai bia a maup kana ta iakano pakana bung bia diet na taram. Ma ga kilam iakano pakana bung bia, “Katin.” Ma iakano “Katin” i pulus iakan ra pakana bung mah. Io hua, na tahut bia muat na haragat harbasianei muat ta ira kaba bungbung, kaba ira sakana magingin gi lam habisbis tikai nalamin ta muat ma na tena ul pat. 14 Tano pakana bung bia dahat ga sigara nurnur ta Karisito, dahat ga tur dadas ta ira nudahat nurnur. Ma na hanuat palai bia dahat tiktikai haan ma Karisito ing dahat tur dadas hua tuk taar bia dahat na maat. 15 Ing dahat tur dadas taar hua i haruat ma ira nianga ta Kalou ing i tangai hoken:
“Bia muat hadadei no inga Kalou katin,
waak muat hadadas ira bala muat hoing ira hintubu muat diet ga hadadas ira bala diet ta kaikek ra pakana bung diet ga ul pat tagu.”
16 Io, ma siga diet ing diet ga hadadei ma diet ga ul pat ta Kalou? Tutuna sakit, bia diet at ing Moses ga lam hasur diet marau Isip. 17 Ma Kalou ga ngalngaluan taar ta siga ta ira aihat na sangahul na tinahon? Tutuna sakit, diet mon ing diet ga gil ira sakena ma diet ga maat kaia ra hanua bia. 18 Ma Kalou ga hasasalim uta siga, bia pa diet na sola tano nuna sinangeh? Ga hasasalim hua uta diet at ing diet ga takamola tana. 19 Io hua, dahat palai bia pa ga tale diet bia diet na sola kanong pa diet ga nurnur.