4
Io hua, na tahut bia dahat na manga harbalaurai timaan. Kalou i ta kukubus taar bia na tar iakan ra sinangeh ta dahat. Ma no kunubus i kis taar at hua. Io hua, na tahut bia dahat na manga harbalaurai timaan bia Kalou kaba gi nas tupas tikai nalamin ta muat bia pai tale wara sinola tano nuna sinangeh. Dahat na harbalaurai timaan hua kanong di ga warawai nalamin ta dahat ma no tahut na hinhinawas hoing di ga gil mah ta diet ira hintubu dahat. Senbia iakano nianga pa ga harahut diet kanong diet ga hadadei bia mon ia ma pa diet ga nurnur tana. Ma sen dahat ing dahat ta nurnur, dahat ta sola ta iakano sinangeh hoing Kalou gata tangai tar hoken:
“Iau ga ngalngaluan hua iau gaam hasasalim bia,
‘Pa diet na sola tutun at tano nugu sinangeh.’ ”
Ga tangai hua senbia ira nuna pinapalim gata pataam um makaia tano hakhakisi tano ula hanua. Io, ma narako ta tiga sibaan tano nianga ta Kalou di ga pakat ia, i tangai bia, “Tano len ma irua na bung Kalou ga sangeh talur ira nuna pinapalim.” Ma hua mah tiga mes na sibaan. I tangai bia, “Pa diet na sola tutun at tano nugu sinangeh.” Diet ing diet ga luena hadadei iakano tahut na hinhinawas, pa diet ga sola tano sinangeh kanong diet ga takamola ta Kalou. Senbia i palai bia aring mesa diet na sola tana. Iakan i hanuat palai hua kanong Kalou ga pua habalin tiga pakana bung wara sinola. Ma ga kilam ia bia “Katin” aram narako ta ira pakpakat ta Dewit. Ma ga kilam ia hua namur sakit ta iakano pakana bung ing ga haianga ira hintubu dahat. Ma hoing a mon dahat ta luena was tar, Dewit ga tangai hoken:
“Bia muat hadadei no inga Kalou katin,
waak muat hadadas ira bala muat.”
Ing bia Josua gaar tar ra sinangeh ta kaikek ra hintubu dahat, Kalou pa gaar kilam habalin tiga mes na pakana bung namur wara sinola tano sinangeh. Io hua, a mon sinangeh kana wara uta ira mataniabar ta Kalou hoing no sinangeh ta Kalou tano len ma irua na bung. 10 Io, ma siga tikai i sola tano sinangeh ta Kalou, na sangeh mah ta ira nuna pinapalim at hoing Kalou ga sangeh ta ira nuna pinapalim. 11 Io hua, na tahut bia dahat na walar ma ra dadas bia dahat na sola ta iakano sinangeh, kaba tikai gi mur no nudiet magingin na takamola ma naga puka. 12 Ma na tahut bia dahat na walar hua kanong no nianga ta Kalou i lilona ma i papalim. Ma i hoing tiga hisa. Tiga hisa na hinarubu nong i iaan ta ira airua palpal bakut i tale bia na manga lalaka baas tikai ma na kutus ira harpasum na sur ma na paleng ira sur mah. Senbia no nianga ta Kalou i manga iaan ta iakano mangana hisa ma i tale bia na manga lalaka baas sakit uram narako tano burena no nilon ta tikai ma kaia tano tanuana mah. Ma i tale bia na kurei ira mangana lilik ma ira mangana sinisip ta ira bala dahat. 13 Taia tiga linga ta ira linga Kalou i ta hakisi i tale bia na susuhai ra matmataan ta Kalou. Ira linga bakut diet tamapalas ma diet kis palai ra matmataan tana. Ma ia nong dahat na haan tupas ia, ma na kurei dahat.
Iesu, ia nong i lam dahat tupas Kalou
14 Io, ma nudahat tiga tamat na pris. I ta haan laka hut uram ra mawai. Ma ia ne Iesu, no Nati Kalou. Io hua, na tahut bia dahat na tur dadas ta ira linga dahat ta hinawas bia dahat nurnur taar tanai. 15 Dahat na tur dadas hua kanong no nudahat tamat na pris i tale tutun at bia na kilinganei ira nudahat tinirih ing i la hamalusnei dahat wara punuka. Ma i tale bia na kilinganei ira nudahat tinirih hua kanong ira mangana harwalaam ga haan tupas ia i haruat ma ira kaba harwalaam i la hanan tupas dahat. Senbia ia at pa ga puka ta tiga sakana magingin. 16 Io hua, na tahut bia dahat na haan tupas Kalou ma ra balamasa. Ma ia nong i kis aram ra nuna kinkinis na king wara tartar ra harmarsai ta dahat. Dahat na haan tupas ia hua waing naga marsei dahat ma naga harahut bia mon dahat tano pakana bung bia dahat supi iakano harharahut.