14
Iesu ia no ngaas tupas Kalou
“Waak bia ira bala muat i tapunuk, senbia muat na nuruan Kalou. Ma muat na nuruan mah iau. Aram narako tano ngasia ne Mama a haleng sibaan kana. Ing bia pa naga mon tari, iau gaar ta hasasei muat kanong iau na haan ukaia wara tangtagurei ta sibaan wara numuat. Ma ing iau ta haan ma iau ta tagurei tar numuat ta sibaan, iau na tapukus baal enaga me kap lah muat ma muat na kis tikai ma iau waing muat naga kis mah tano sibaan iau kis taar kaia. Muat nunurei tar no ngaas uram tano sibaan iau na haan ukaia.”
Tomas ga tangai tana bia, “Watong, pa mehet nunurei bia u na haan uha, io hua, mehet na nunurei lah no ngaas ukaia hoeh?”
Iesu ga babalu hoken: “Iau no ngaas, iau hapuasnei ira tutuna ta Kalou, ma iau no nilon. Taia tikai pa na hanuat taar ta Mama ing bia pai luena haan taar tagu. Ing bia muat naga nunurei tutun iau, muat gaar ta nunurei mah Mama. Ma tur lah um ta iakan ra pakana bung muat na nunurei ia ma na palai bia muat ta nas ia.”
Iesu ma no ana Sus dir tikai mon
Io, Pilip ga tangai tana bia, “Haminis Mama ta mehet. Iakanong mon nong mehet supi ia.”
Ma Iesu ga babalu hoken: “Maris, Pilip! Iau ta lon lawas tikai ma muat, senbia pau nunurei a baa iau? Siga tikai i ta nas iau i ta nas Mama. Hoeh balik bia u saring iau bia ena haminis Mama ta muat? 10 U nurnur bia iau kis ta Mama, ma bia Mama i kis tagu. Naka? Ira nianga iau tangai ta muat pai nugu mon. Taia. Mama nong i lonlon tagu, ia nong i gilgil no nuna pinapalim. 11 I tahut bia muat na nurnur tagu ing iau tangai bia iau kis ta Mama, ma Mama i kis tagu. Bia taia, muat na nurnur kanong muat ta nas ira dadas na gingilaan na kinarup. 12 Muat hadadei baa! Siga tikai i nurnur tagu na gil ira linga iau gil. Ma na gil ira linga ing i tamat ta ing iau gil kanong iau na haan uram ta Mama. 13 Ma asa ing muat na saring tano hinsagu, iau ni gil waing no Natina na hapuasnei no minamarina no rana Sus. 14 Ing bia muat na saring iau ta sa tano hinsagu, io, iau na gil ia.
Kalou na tulei hasur no Halhaliana Tanua
15 “Ing bia muat sip iau, muat na taram ira nugu warkurai. 16 Ma iau na saring Mama ma na tar tiga mes na Tena Harharahut ta muat bia na kis hatikai ma muat. 17 Ia no Tanua. I la hapuasnei ira tutuna ta Kalou. No ula hanua pai tale bia na haut lah ia kanong no ula hanua pai la nasnas ia ma pai la nunurei ia. Senbia muat nunurei tar ia kanong i lon ma muat, ma na kis ta muat. 18 Iau pa ni waak tar muat hoing ra nat na soi. Taia. Iau na hanuat taar ta muat. 19 Huteta um ma no ula hanua pa naga nas habal iau, senbia muat na nas iau. Ma iau, iau na lon, io, muat mah, muat na lon. 20 Ta iakano bung muat na nunurei um bia iau kis tane Mama, muat kis tagu, ma iau kis ta muat. 21 Siga tikai i hatur kahai ira nugu warkurai ma i taram diet, io, ia nong i sip iau. Ma siga nong i sip iau, Mama na sip ia, ma iau mah, iau na sip ia ma ena hapuasnei iau tana.”
22 Io, Iudas (taia bia Iudas Isikariot) ga tiri ia bia, “Watong, wara biha balik kaikek gu sip bia u na hapuasnei uga ta mehet ma taia bia ukatika tano ula hanua?”
23 Ma Iesu ga balu ia hoken: “Siga nong i sip tar iau, na taram ira nugu nianga. Ma Mama na sip ia ma mamir na haan tupas ia ma mamir na lon tikai ma ia. 24 No tunatuna nong pai sip iau, pai taram ira nugu nianga. Ma kaiken ra nianga muat hanhadadei pai a nugu. Taia. A nianga iat gar ta Mama nong ga tulei iau.
25 “Iau ta tangai sei tar kaiken ra linga ing iau kis tikai taar baa ma muat. 26 Senbia no Tena Harharahut, no Halhaliana Tanua, nong Mama na tulei ia tano hinsagu na me hausur muat ta ira linga bakut. Ma na halilik mah muat ta ing iau ta tangai tar ta muat. 27 A malum iau waak pakis tar ma muat. No nugu malum tutun at iakan iau tar ia ta muat. Iau pai tar ia ta muat hoing no ula hanua i la gilgil. Io, waak bia ira bala muat i tapunuk ma waak muat ra bunurut.
28 “Muat ga hadadei ing iau ga tangai hoken: ‘Iau na haan laah ma ena tapukus balin taar ta muat.’ Bia muat naga sip tutun tar iau, muat gaar guama tano nugu hinahaan ena gil ia uram ta Mama kanong Mama i tamat tagu. 29 Ma iau ta hasasei hanaluai muat uta iakan ra linga waing muat naga nurnur ing na hanuat tutun um hua. 30-31 Iau pa ni ianga lawas um ma muat kanong no lualua ta iakan ra ula hanua iakana katika tuai. Taia ta ginginina kai tagu, senbia iau gilgil haruatanei ing Mama i ta pir tar iau tanai waing no ula hanua naga nunurei bia iau sip tar Mama.
“Muat tut, dahat naga haan laah.