15
Iesu ia no ina dahai tutuna
“Iau no guguhuan na ina dahai tutuna ma Mama no tena harbalaurai tano ina dahai. Ira katangana dahai i kis tagu ing pa diet la huhuai, i la katkato sasei bakut diet. Senbia ira katangana ing i la huhuai, Mama i la hinhinarei bia diet naga kuburuan ing diet naga manga huai. Io, muat ta guguhuan um ma i burena ta ira nugu nianga iau ta tangai tar ta muat. Muat kis taar at tagu ma muat waak tar at iau bia iau na kis taar a mah ta muat. Taia tiga katangana dahai i tale bi na huai bia ia sena. Taia. Na huai sena mon ing bia i kis taar at tano ina dahai. Io, hokaiken a mon, pai tale muat bia muat na huai ing bia pa muat na kis taar at tagu.
“Iau no guguhuan na ina dahai ma muat ira katangana. Bia siga tikai i kis taar tagu ma iau kis taar a mah tana, io, iakano tunatuna i manga huai. Iasen ing bia pa iau kis tikai ma muat, pai tale muat bia muat na gil tiga linga. Bia siga tikai pai kis taar at tagu, iakano tunatuna i haruat hoing tiga katangana dahai di sei ia ma gi a maranga. Ira katangana dahai hua di la ruru lah ma di la seisei tar ra iaah gi la ianiaan. Bia muat kis taar tagu, ma ira nugu nianga i kis taar ta muat, io, muat na saring iau ta sa ing muat sip ma muat na hatur kahai lah. Ing muat na manga huai, iakanong na hapuasnei no minari Mama ma na hapuasnei mah bia muat ira nugu bulu na hausur mah.
“Hoing Mama i ta sip iau hua, io, iau mah, iau ta sip muat hua. Io, i tahut bia muat na kis taar at tano nugu sinisip. 10 Bia muat taram ira nugu warkurai, io, muat na kis taar at tano nugu sinisip, hoing at iau ta taram ira warkurai ta Mama iau gi kis taar at tano nuna sinisip. 11 Io, iau ta hasasei muat ta kaikek waing no nugu gungunuama na kis ta ira numuat nilon ma bia muat naga manga hung ma ia. 12 No nugu warkurai iakanin: Muat na marsei hargilasanei muat hoing iau ta sip muat ma iau ta marsei muat hua. 13 Taia tiga harmarsai gar tikai i tamat tano harmarsai tano tunatuna nong i tar sei no nuna nilon wara uta diet ira turana. 14 Ma muat ira turagu ing bia muat gil ing iau hartulai bia muat na gil. 15 Pa iau kilam habal um muat bia a nugu tultulai muat kanong tiga tultulai pai nunurei ira hinilau tano pinapalim tano nuna tamat. Senbia iau ta kilam balik um muat bia a nugu harhis muat kanong ira linga bakut ing iau ga hadadei lah ta Mama iau ta hapalainei muat tanai. 16 Muat, pa muat ga pilak lah iau. Taia. Iau at, iau ga pilak lah muat, iau gaam tibe muat bia muat na haan ma muat na huai, ma ira hunue muat na kis taar at. Io hua, Mama naga tabar muat ta ira sa ing muat saring tano hinsagu.
No ula hanua na malentakuanei ira tultulai ta Iesu
17 “No nugu warkurai iakanin: Muat na marsei hargilasanei muat. 18 Bia no ula hanua i malentakuanei muat i tahut bia muat na lik kahai tar bia gata luena malentakuanei tar iau. 19 Ing bia muat makai napu, io, no ula hanua gaar sip muat hoing bia nuna tus muat. Senbia pa muat makai tano ula hanua kanong iau ta pilak lah muat makai tana. Ma iakan no burena kaikek no ula hanua gi malentakuanei muat. 20 Muat na lik kahai tar ing iau ga tangai ta muat hoken: ‘No subula pai tamat tano nuna watong.’ Ing bia diet ga haliarei iau, io, diet na haliarei mah muat. Ing bia diet ga taram ira nugu nianga, io, diet na taram mah ira numuat. 21 Diet na gil tar ken ta muat kanong a nugu muat. Ma no burena bia pa diet nunurei nong ga tulei iau. 22 Ing bia pa iau naga hanuat ma pa iau naga me ianga ta diet, gaar taie nudiet ta sakana magingin. Senbia ken balik um pa diet tale bia diet na ianga bat ira nudiet sakana magingin. 23 Siga nong i malentakuanei iau i malentakuanei mah Mama. 24 Iau ga gil nalamin ta diet ira linga taia tikai mah um ga gil. Ing bia pa iau naga gil hua, gaar taie nudiet ta sakana magingin. Senbia diet ta nas um kaiken ra linga ma kana a baa diet malmalentakuanei tar mamir ma Mama. 25 Iasen i ta ngan hua wara hatutun ing di ga pakat ta ira nudiet warkurai ta Kalou hoken: ‘Taia ta burena no nudiet malmalentakuanei iau.’
26 “No Tena Harharahut nong iau na tulei ia maram ta Mama na hanuat. Ia no Tanua nong i la haphapuasnei ira tutun ta Kalou. Ma i la hananhuat at maram ta Mama. Ma ing na hanuat na me hasahesa utagu. 27 Ma muat mah, muat na hinawas utagu kanong muat gaba kis tikai ma iau makarawa laah ra turtur lah tano nugu pinapalim tuk taar katin.