16
“Iau ta hasasei muat ta kaiken bakut waing pa muat na karup muat naga puka. Diet na hatabu muat bia pa muat na lotu ta ira nudiet hala na lotu. Io, i tutun, senbia i tutun a mah bia no pakana bung i hananhuat ing tikai na bu bing muat na lik bia i gilgil ra pinapalim na lotu uram ta Kalou. Diet na gil kaikek ra mangana linga kanong pa diet nunurei mamir ma Mama. Iau ta luena hasasei muat ta kaiken. Ma iau gil hua bia muat na lik kahai tar bia iau ga luena hakatom tar muat, ing iakano pakana bung na hanuat um. Pa iau ga luena hasasei muat ta iakan karawa naluai ing iau ga tur lah no nugu pinapalim kanong iau ga kis taar ma muat.
No pinapalim tano Tanua
“Io, kaiken um ni haan uram ta nong ga tulei iau, senbia taia tikai ta muat pai tiri iau bia iau na haan uha. Ma muat ta hung ma ra tapunuk kanong iau ta tangai ken ra linga. Senbia muat hadadei baa! Utano numuat tahtahut, kaikek iau ni haan laah. Ing bia pa iau na haan laah, no tena Harharahut pa na hanuat ukai ta muat. Iasen ing bia ni haan iau na tulei sei ia ukai ta muat. Ing na hanuat na hapalainei ira tunatuna tano ula hanua tano suruna ira sakana magingin. Ma na hapalainei mah diet tano suruna no taktakodas ma no suruna no gil warkurai gar ta Kalou. Na me hapalainei diet bia diet sakena kanong pa diet nurnur tagu. 10 Ma na hapalainei diet tano taktakodas kanong iau na haan uram ta Mama ma pa muat na nas habal iau. 11 Ma na hapalainei mah diet tano gil warkurai gar ta Kalou kanong no lualua ta iakan ra ula hanua, Kalou i ta tulei bing tar um ia.
12 “A nugu mon haleng linga wara hasasei muat, senbia pai tale muat bia muat na kap bakut lah at kaiken. 13 Iasen ing no Tanua nong i la haphapuasnei ira tutun ta Kalou na hanuat, io, ia nong na luai muat taar ta ira tutun bakut. Pa na ianga tano nuna lilik mon. Taia. Na tangai sen mon ira linga ing ga hadadei lah ma na hinawasei muat ta ira linga na hanuat namur. 14 Na hapuasnei habal at no minamarigu hoken. Na kapkap lah ira tutun utagu naga hapalainei muat tanai. 15 Ira linga bakut ta Mama a nugu. Ma iakanong no burena hua iau gi tangai bia no Tanua na kapkap lah ira tutun utagu naga hapalainei muat tanai.
A gungunuama na hanuat
16 “Dahina um ma pa muat na nas habal iau, senbia namur dahina muat na nas iau.”
17 Aring ta ira nuna bulu na hausur diet ga hartiritiri ta diet bia, “Asa no kukuraina iakan ra sibaan i tangai ia bia dahina um ma pa dahat na nas ia, senbia namur dahina dahat na nas ia? Ma hoeh no kukuraina mah iakan ra sibaan ga tangai ia? Ga tangai hoken: ‘Kanong iau na haan uram ta Mama.’ ” 18 Diet ga hartiritiri a baa bia, “Asa no kukuraina iakan ra sibaan i tangai bia, ‘Dahina um’? Pa dahat palai ta kaiken i tangtangai.”
19 Iesu ga nunurei bia diet ga wara tirtiri ia ta kaiken, hua gaam tangai ta diet hoken: “Iau ta tangai bia dahina um ma pa muat na nas habal iau, senbia namur dahina muat na nas iau. Kana muat hartiritiri ta muat uta iakan? 20 Muat hadadei baa! Muat, muat na iaha ma muat na suah ma kana no ula hanua na guguama. Muat na tapunuk baa senbia namur um, muat na guama. 21 Tiga hahina i kap bala taar na kilinganei ra ngunngutaan ing na wara kinakaha kanong no nuna bung i ta haruat. Iasen ing bia i ta kaha no nuna bulu na luban sei no ngunngutaan ma naga hung balik um ma ra gungunuama kanong tiga bulu i ta hanuat taar tano ula hanua. 22 Io, muat mah hua. A numuat pakana bung na tapunuk kaiken, senbia iau ni nas habal muat ma muat na guama. Ma taia tikai na kap sei no numuat gungunuama. 23 Ta iakano pakana bung pa muat na saring habal um iau uta sa. Muat hadadei baa! Mama na tabar muat ta ira sa ing muat saring tano hinsagu. 24 Makarawa laah tuk katin pa muat sasaring uta tiga linga tano hinsagu. I tahut bia muat na saasaring, ma muat naga hatur kahai lah, ma no numuat gungunuama na manga hung ta muat.
25 “Iau iangianga ma ra nianga harharuat, senbia tiga pakana bung kana katika i hananhuat ing pa ni ianga baal um hua. Taia. Iau ni hasasei hapalainei mon um muat ta Mama. 26 Ta iakano pakana bung muat na sasaring tano hinsagu. Pa iau ni supi bia ni saring Mama wara uta muat. Taia. 27 Mama iat i sip tar muat, kanong, muat ta sip iau ma muat ta nurnur bia iau ga hansur maram ta Mama. 28 Iau ga hansur maram ta Mama, iau gaam hanuat taar tano ula hanua. Io, ken iau ni haan talur no ula hanua wara uram tane Mama.”
29 Hua, ira nuna bulu na hausur diet gaam tangai, “Kaiken um u ta iangianga palai kanong pau iangianga ma ra nianga harharuat. 30 Ma kaiken mehet ta nas um bia u la nunurei bakut tar ira linga ma pau supi bia u na narhai tikai bia na tiri uga tiga tinir. Ma iakan no burena kaikek mehet gi nurnur bia u ga hansur maram ta Kalou.”
31 Iesu ga balu diet hoken: “Muat ta nurnur tutun um tagu? 32 Muat hadadei baa! Tiga pakana bung kana i hananhuat, ma i ta manga huteta um ing muat na hilau harbasiai taar ta ira ngasia muat tikatikai. Muat na waak talur tar um iau. Senbia pa iau kis sen taar kanong Mama i la kis tikai taar ma iau. 33 Iau ta hasasei muat ta kaiken waing muat naga hatur kahai ra malum kanong muat kis tagu. Kai tano ula hanua muat na mon ra ngunungut. Senbia waak muat burburut. Muat taman tut ma ra balamasa! Iau ta pari no dadas tano ula hanua.”