3
Siga nong i nurnur i hatur kahai no nilon hathatikai
Io, ma tiga tamat nudiet ira Iudeia, no hinsana ne Nikodimas, ma ia mah tikai ta diet ira Parasi. Ga hanuat taar tane Iesu ra bung, gaam tangai tana bia, “Tena hausur, mehet nunurei bia uga tiga tena hausur maram ta Kalou, kanong taia ta tikai pa gaar tale kaiken ra hakilang u gilgil, bia Kalou pai kis tikai taar ma ia.”
Io, Iesu ga tangai tana, “Hadadei baa! Ing bia tikai pa di ga kaha habalin ia, pa na nas no matanitu tane Kalou.”
Nikodimas ga tiri ia bia, “Ma da kaha bibihanei tiga tunatuna bia i ta tamat? Pai tale tutun at bia na laka balin tano balana no pawasina, daga kaha ia.”
Io, Iesu ga balu ia, gaam tangai, “Hadadei baa! Bia tikai pa di kaha ia ta ra taah ma tano Tanua mah, pai tale bia na sola tano matanitu tane Kalou. Ira tunatuna diet kaha tunatuna iat. Ma no Tanua i kaha tanua iat. Waak u karup ing bia iau tangai taam bia da kaha habal at muat. No dadaip i huhus murmur no nuna sinisip. Ma u hadadei no ingana ma pau nunurei bia i haan maha, ma i hanahaan uha. Diet mah hua ing no Tanua i kaha diet.”
Ma Nikodimas ga tiri ia, “Na ngan hobibiha iakan?”
10 Io, Iesu ga balu ia bia, “Uga tiga tamat na tena hausur ma Israel! Wara biha bia pau palai ta kaiken ra linga? 11 Hadadei baa! Mehet la tangtangai ing mehet nunurei tar. Ma mehet la hasahesa ta ing mehet gata nas. Senbia pa muat la kapkap timaan lah ira numehet hasahesa. 12 Iau ta hasasei muat uta ira linga makai napu ma pa muat ga nurnur. Ing bia ga tutuna, hoeh tutun at bia muat na nurnur ing bia iau na hasasei muat uta ira linga maram ra mawai? 13 Io, taia tikai pa ga haan uram ra mawai, senbia ia sen mon Nong a Tunatuna Ia nong ga hansur maram ra mawai. 14-15 Aram ra hanua bia, Moses ga hatur haut no palimpua na sui ma no dahai. Hoing a mon mah, Nong a Tunatuna Ia da hatur haut mah ia hua, ing diet bakut ing diet nurnur tana, diet na hatur kahai no nilon hathatikai.
16 “Io, Kalou ga manga sip iakan ra ula hanua hoken, ma ga tar sei no kapawena Natina, bia siga tikai i nurnur tana pa na hirua, senbia na hatur kahai no nilon hathatikai. 17 Ma Kalou pa ga tulei no Natina ukai ta iakan ra ula hanua bia na kurei dahat, senbia ga tulei ia bia na halon dahat. 18 Io, nong i nurnur tana pa na tur ra warkurai. Senbia nong pai nurnur tana, no warkurai i ta karat tar ia kanong pa ga nurnur tano kapawena Nati Kalou. 19 Ma no burena Kalou i kurei iakan ra ula hanua i hoken: no Lulunga i ta hanuat ukai tano ula hanua, senbia ira tunatuna diet manga sip no kankado, ma no nuna madaraas pataia, kanong ira nudiet magingin i sakena. 20 Ma siga nong i la gilgil ra sakena, i malentakuanei no madaraas. Io, pa na hanuat taar tano madaraas kanong kaba gi kis puasa ira nuna magingin. 21 Senbia siga nong i lonlon mur ira tutuna ta Kalou i hanuat taar tano madaraas waing na palai bia asa ing i gilgil i ta hanuat maram ta Kalou.”
Iesu i tamat ta Ioanes
22 Io, namur ta kaiken, Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga haan laah uram ra hanua Iudeia. Ga kis kaia aring bung tikai ma diet, ma ga gilgil bapitaiso ta ira aring tunatuna. 23 Ma Ioanes mah ga gilgil bapitaiso kaia ra taman Ainon huteta Salim kanong a mon tamat na taah kaia. Ma ira mataniabar diet ga hananhuat bia na bapitaiso diet. 24 (Ma ken ra linga ga hanuat naluai bia pa di ga bul baa Ioanes tano hala na harpidinau.) 25 Ma aring ta ira bulu na hausur tane Ioanes no tena bapitaiso diet ga hargau ma tiga Iudeia. No nudiet warkurai bia diet na hilhilim ing pa diet na sakena tano ninaas ta Kalou. Ma diet ga hargau panei iakan ra magingin. 26 Io, diet ga haan tupas ne Ioanes, diet gaam tangai tana bia, “Tena hausur, mehet wara hasasei uga tano tunatuna nong ga tur tikai taar ma uga arau tano mes na palpala taah Ioridaan. Ia mon nong u ga hasasei mehet utana. Io, ken kana i gilgil bapitaiso ma ra haleng diet hananhuat taar tana.”
27 Ma Ioanes ga tangai ta diet, “Taia tikai pa na gil tiga pinapalim ing bia Kalou pai tar ia tana. 28 Muat at, muat haruat wara hatutun tar ing iau ga tangai hoken: ‘Pa iau no Mesaia.* Senbia Kalou ga tulei hanaluai mon iau tana.’ 29 Ma hoken. No tunaan nong i wara tinolen, nuna at no gurar nong i wara tinolen. Senbia no turana iakano tunaan, i tur na hanhadoda taar utana. Ma i manga guama bia na hadadei no ingana no tunaan nong na tolai. Ma no nugu gungunuama i ta hanuat hua, ma i ta hung taar kaiken. 30 I tahut bia ia at na tamtamat, ma iau na hansiksik.
31 “Nong i hansur maram ra mawai i tamat ta ira tunatuna. Ma nong makai napu ra pisa, a gar na pisa at ia, ma i iangianga at ta ira linga makai napu ra pisa. Senbia i tutuna, nong i hansur maram ra mawai i tamat ta ira mesa bakut. 32 I hasahesa ta ing gata nas ma ing gata hadadei, senbia taia tikai pai kap timaan ira nuna hinhinawas. 33 Ma nong i kap timaan ira nuna hinhinawas, i hatutun tar bia ira nianga ta Kalou i tutuna. 34 I tutun hoken, kanong nong Kalou ga tulei hasur ia i tangtangai ira nianga tane Kalou. Ma i tangai hua kanong Kalou ga tar bakut at no Halhaliana Tanua taar tana. 35 Mama i manga sip no Natina, hua gaam bul ia bia na warkurai ta ira linga bakut. 36 Siga nong i nurnur tano Natina i hatur kahai no nilon hathatikai. Iasen siga nong i ul pat tana pa na nas iakano nilon, ma i kis taar narako tano ngalngaluan ta Kalou.”
* 3:28 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.