4
Iesu ma no hahina ma Samaria
Io, ira Parasi diet ga hadadei bia Iesu ga lamlam haleng ma ga bapitaiso ra haleng na bulu na hausur ta ing tane Ioanes. (Iasen pai tutuna bia Iesu ga bapitaiso tari. Senbia ira nuna bulu na hausur sen mon ing diet ga gilgil bapitaiso.) Ing bia Iesu ga nunurei ing diet ga tangtangai, ga haan talur no hanua Iudeia, ma ga haan tapukus balin uram Galili.
Ma no ngaas nong ga murmur ia, ga kutus no hanua Samaria. Io, ga hanuat taar tiga taman, di kilam ia bia Sikaar, narako tano hanua Samaria. Ma iakano taman i huteta tano sibana pisa Iakop gata hatinaan no natina Iosep ma ia. Ma no lulur na taah nong Iakop ga kil ia i kis kaia. Ma bia gata huteta ra tingana kasakes, Iesu ga me kis taar kaia tano gagena lulur kanong ga ubal ia no ngaas.
Ma tiga hahina ma Samaria ga hanuat wara kulpa taah. Ma Iesu ga tangai tana bia, “Iau sip bia u na hamamo iau ta taah.” (Io, ira nuna bulu na hausur diet gata haan laah ukaia tano taman wara kul nian.)
No hahina ma Samaria ga tangai balik tana, “Uga tiga Iudeia, ma iau, a Samaria iau. Ma wara biha u sarsaring iau wara gaiana taah?” (Io, ga tangai hua kanong ira Iudeia pa diet la harbartalaina taar ma ira Samaria.)
10 Io, Iesu ga balu ia, gaam tangai, “Bia u gata nunurei tar no hartabar ta Kalou, ma siga mah iau ing iau sarsaring uga wara gaiana taah, io, u gaar ta saring iau ta taah, ma iau gaar ta tar no taah a lilona ia taam.”
11 No hahina ga tangai tana bia, “Ai tunatuna, taia tiga linga bia u na kulup ma ia kanong no lulur i manga hansur. U na kap iakano lilona taah maha? 12 U lik bia u tamat tano hintubu mehet Iakop? Ia at nong ga tar iakan ra lulur na taah ta mehet. Ma ia mah ga mom kaia, ira natina, ma ira nuna huna bulumakau ma ira sipsip mah.”
13 Ma Iesu ga balu ia bia, “Diet bakut ing diet mom ta iakan ra taah, diet na maruk balin. 14 Iasen bia siga ing na mom tano taah iau na hamamo ia ma ia, pa na maruk tutun at, kanong no taah iau na tar ia tana na ngan hoira puat narako tana. Ma na pupuat hut, ma na tar no nilon hathatikai tana.”
15 No hahina ga tangai tana, “Ai, iau sip bia u na hamamo iau ma iakanong ra taah, waing pa iau naga maruk baal ma pa iau naga hananhuat baal ukai wara kunulup.”
16 Io, Iesu ga tangai tana, “U na haan, u naga lam lah no num tunaan, ma u na lam ia ukai.”
17 No hahina ga tangai tana bia, “Taia nugu ta tunaan.”
Ma Iesu ga tangai tana, “U ta tangai ra tutuna ing u tangai bia taia num ta tunaan. 18 Warah, a liman na tunaan u gata tolai tar, ma nong um mamur kiskis ma ia kaiken, pai num tunaan tutuna ia. Io, pau bisbis ta iakan.”
19 Io, no hahina ga tangai tana, “Ai, iau nas bia a poropet uga. 20 Io, kaiken baa iau wara tirtiri uga tiga linga. Ira hintubu mehet diet ga lotu tupas Kalou ta iakanam ra uladih. Senbia muat ira Iudeia muat la tangtangai bia da lotu tupas Kalou aram sen mon Ierusalem. Ma uga, u lik hoeh?”
21 Ma Iesu ga tangai tana bia, “Ai hahin, u na nurnur tagu. A pakana bung i hanhanuat bia ira mataniabar pa diet na lotu tupas Mama aram ta iakanam ra uladih ma taia mah bia aram Ierusalem. 22 Muat ira Samaria pa muat nunurei nong muat la latlotu tupas ia. Senbia mehet ira Iudeia, mehet nunurei tar nong mehet la latlotu tupas ia, kanong no harhalon ta Kalou i hanuat makaia ta ira Iudeia. 23 No pakana bung i hanhanuat, ma kaiken mah i ta hanuat um bia diet ing diet na lotu tupas Kalou, diet na lotu hoken. Diet na lotu tupas Mama ta ira tanua diet ma ra tutun na harnunurai mah utana. Io, ma iakan ra mangana lotu, Mama i sip bia da lotu tupas ia hua. 24 Kalou i tanua, ma diet ing diet na lotu tupas ia, diet na lotu sena mon ta ira tanua diet ma ra tutun na harnunurai mah utana.”
25 No hahina ga tangai tana, “Iau nunurei bia no Mesaia, ia nong di kilam ia bia Karisito, na hanuat. Ma bia na hanuat, na hapalainei ira linga bakut ta mehet.”
26 Io, Iesu ga tangai balik tana, “Iau a mon ia.”
27 Kaikek a mon, ira nuna bulu na hausur diet ga tapukus, diet gaam karup bia Iesu dir ga worwor ma tiga hahina. Senbia taia tikai ta diet pa ga tiri ia bia ga worwor ma iakano hahina warah, ma ra sa dir ga tangtangai. 28-29 Io, no hahina ga waak pakis tar no nuna pala taah, gaam tapukus baal uram tano nuna taman, gaam a tangai ta ira mataniabar bia, “Muat mai, muat naga nas tiga tunatuna nong i ta hasasei iau ta ira linga iau gata gil. Iakanin dak no Mesaia?* 30 Io, diet ga haan laah makaia tano taman, diet gaam haan ukaia tana.
31 Bia ira mataniabar kana baa na ngaas, ira bulu na hausur diet ga tiri ia, diet gaam tangai tana, “Tena hausur, mehet nem bia u na iaan.”
32 Senbia ga tangai ta diet, “Agu mon nian kana ing pa muat nunurei.”
33 Ma ira nuna bulu na hausur diet ga tangtangai harbasianei ta diet bia, “Ta tikai dak i ta kap ana ta nian?”
34 Io, Iesu ga tangai ta diet, “No ragu nian, ia bia ena gil haruatanei ira sinisip ta nong ga tulei iau ma ena hapataam mah ing ga tulei iau bia ena gil. 35 Bia muat la saso ira numuat uma, muat la tangtangai bia a liman ma irua na teka baa kana wara kinkilaan. Senbia iau tangai ta muat, muat nas baa ira uma. I ta masos bakut um ira pakana wara kinkilaan. 36 Kaiken a mon, nong i kiikil, i hatur kahai ira hunena no nuna mangason ma i bulbul hulungan ira nian utano nilon hathatikai. Ma i ngan hua waing nong i saso ma nong mah i kiikil, dir na guama tikai. 37 Io, i tale bia na tutuna bia tikai na saso ma tiga mes na kikil. Na tutuna hoken. 38 Iau ta tulei muat bia muat na kil ing pa muat ga so. Ira mes diet ga gil no dadas na pinapalim ma muat ta kap lah um ira hunena ira nudiet mangason.”
Ira Samaria diet ga nurnur
39 Ma haleng ta ira Samaria makaia ta iakano taman, diet ga nurnur tane Iesu kanong no hahina gata hinawas utana hoken: “I ta hasasei iau ta ira linga ing iau gata gil.” 40 Io, bia ira Samaria diet ga haan tupas Iesu, diet ga sarsaring ia bia na kis kaia ta diet, ma ga kis tikai ma diet airua bung. 41 Ma bia diet ga hadadei no nuna hinhinawas, a haleng balin diet ga nurnur tana. 42 Ma diet ga tangai tano hahina bia, “Pa mehet nurnur tana ta ira num hinhinawas mon. Taia. Mehet nurnur kanong mehet at, mehet ta hadadei ia, ma i palai ta mehet bia iakan ra tunatuna, ia at no Tena Harhalon utano ula hanua.”
Iesu ga halangalanga tiga bulu
43 Ma bia Iesu gata kis kaia airua bung, ga haan laah uram Galili. 44 (Io, Iesu gata hinawas ra tutuna bia tiga poropet, pa da ruu ia tano nuna taman tutun at.) 45 Ma bia ga hanuat aram Galili, ira mataniabar makaia diet ga balak lah ia kanong diet gata nas ira linga gata gil aram Ierusalem tano Nian na Hinahaan Sakit. Warah, diet mah, diet ga haan ukaia.
46 Makaia ga haan balin uram Kana, tiga taman ta iakano hanua Galili, ing baa ga pukusanei ira taah, gaam wain kaia. Ma tiga tamat na tunatuna ta ira warkurai, no natina ga maset aras Kapeneam. 47 Ma bia ga hadadei bia Iesu gata hanuat aram Galili maram Iudeia, ga haan ukaia tana, gaam sarsaring ia bia na haan naga halangalanga no natina nong ga huteta bia na maat.
48 Ma Iesu balik ga tangai tana, “Ing bia pa muat na nas ira dadas na hakilang ma ira tamat na gingilaan na kinarup pa muat na nurnur at.”
49 Io, no tamat ta ira warkurai ga tangai tane Iesu bia, “Ai Watong, mai! Datar gi hansur uras. No natigu kaba gi maat.”
50 Iesu ga tangai tana bia, “Kaia. U na haan. No natim i ta langalanga.”
No tunatuna ga nurnur ta ira nianga Iesu ga tangai, gaam haan laah. 51 Bia ga hanahaan baa na ngaas, ga harusa ira nuna tultulai, ma diet ga hinawasei ia bia no natina i ta langalanga. 52 Ma ga tiri diet bia a pakana bung sa ing no natina ga langalanga. Io, diet ga balu ia bia, “Nabung, namur dahina tano tingana kasakes, no malahau i pataam talur ia.”
53 Ma no ana sus ga nunurei kilam bia iakano pakana bung tutun at nong Iesu ga tangai tar tana bia no natina i ta langalanga. Io, ia ma ing diet la kiskis tikai ma ia, diet ga nurnur.
54 Ma iakan no airua na dadas na hakilang nong Iesu ga gil ia aram Galili ing ga haan talur tar Iudeia.
* 4:28-29 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.