7
Iesu aram tano lukara
Io, namur ta kaiken, Iesu ga hanan hurlabit tano hanua Galili. Pa ga sip bia na hanan hurlabit haan narako tano hanua Iudeia kanong ira Iudeia kaia diet ga silsilhei ia wara bubu bing ia. 2-3 Senbia no Lukara na Palpalih gar na Iudeia gata huteta, io hua, ira tasi Iesu diet gaam tangai tana, “I tahut bia u na haan laah makai ma u na haan urau Iudeia waing ira num bulu na hausur diet naga nas ira num pinapalim. Taia tikai pa na suhai ing i gilgil ing bia i sip bia da nunurei. Taia. Bia u la gilgil kaiken ira linga, i tahut bia u na haminis uga ta ira tunatuna bakut.” Ira tasina diet ga tangai hoken kanong diet mah, pa diet ga nurnur tana.
Ma ing bia Iesu ga hadadei hua, ga tangai ta diet, “No nugu pakana bung pai hanuat a baa. Senbia ira pakana bung bakut i la haruat taar ta muat. Taia ta burena bia ira tunatuna ta iakan ra ula hanua diet na malentakuanei muat. Senbia diet malentakuanei iau kanong iau hasahesa utano tutuna ta diet bia ira nudiet magingin i sakena. Kaia. Muat na hanhut uram tano Lukara. Pa iau na hanhut kanong no nugu pakana bung pai hanuat a baa.” Ma bia gata tangai hua taar ta diet, ga kis um kaia Galili.
10 Iasen bia ira tasina diet gata hanhut uram tano Lukara, Iesu mah um ga mur hut. Ma pa ga hanuat palai kaia, ga munmun haan a mon. 11 Io, kaia tano Lukara, ira Iudeia diet ga naanaas haan tana, diet gaam tirtiri haan bia, “Ia ha um iakano tunatuna?”
12 Ma a tamat na mataniabar kaia, diet ga harmurunga utana. Aring diet ga tangtangai bia, “A tahut na tunatuna ia.” Ma aring mesa diet ga tangtangai bia, “Taia. Ia tikai nong i lam harango ira tunatuna.” 13 Senbia taia tikai pa ga ianga palai utana kanong diet ga burut harbasiai ta diet.
Iesu ia no Mesaia bia taia?
14 Ma bia no Lukara gata haan nalamin, Iesu ga haan laka uram tano tamat na hala na lotu, gaam hatahun hauhausur. 15 Ma ira Iudeia diet ga karup, diet gaam tiri bia, “Hoeh tutun bia iakan ra tunatuna i manga nunurei ra haleng ma pa ga hausur?”
16 Ma bia ga hadadei hua, Iesu ga tangai hoken: “Ira hausur iau hauhausur tanai, pai nugu at. Senbia a nuna nong ga tulei iau ukai. 17 Bia siga nong i sip bia na mur ira sinisip ta Kalou, ia at na nunurei lah ira nugu hausur bia makatika ta Kalou, bia iau iangianga bia mon tano nugu lilik. 18 Siga nong i iangianga at ma no nuna dadas, i la hatatik habal at ia. Senbia siga nong i sip bia na hatatik nong ga tulei ia, a tutun na tunatuna ia, ma taia ta bisbis tano nuna nilon. 19 Muat nunurei tar a mon bia Moses gata tar ira warkurai ta Kalou ta muat. Senbia taia tikai ta muat pai la murmur kaiken ra warkurai. Wara biha tutun at muat gi silsilhei iau bia muat naga bu bing iau?”
20 Io, no tamat na mataniabar diet ga tangai tana bia, “Ah, a sakana tanua i ta sasahai taam! Siga i wara bubu bing uga?”
21 Iesu ga tangai ta diet, “Iau ga gil tiga linga mon ma muat ta karup tana. 22 Senbia muat la kutkut ira nat na bulu ra Bung na Sinangeh kanong Moses ga tar iakano warkurai ta muat (senbia pai Moses tutun ga hatahun ia, ira hintubu muat at manaluai tana.) 23 Ing bia i tale bia muat na kut tiga nat na bulu tano Bung na Sinangeh waing pa muat na lakai no warkurai tane Moses, io, wara biha kaikek muat gi ngalngaluan taar tagu kanong iau gata halangalanga tikai ta ira nuna minaset bakut tano Bung na Sinangeh? 24 Waak muat nasnas pukusanei ira linga hoing ira numuat ninaas mon. Taia. Muat na nas kilam tiga linga hoing ia tutun at hua.”
25 Io, aring mataniabar aram Ierusalem diet ga tangtangai bia, “Iakan a mon no tunatuna nong di wara bubu bing ia. Naka? 26 Senbia, nas baa! Iakaiken mon i iangianga ra haruat. Iasen pa diet tangai tiga linga utana. Ma ira lualua dak diet nunurei bia a tutun bia ia no Mesaia?* 27 Senbia, dahat nunurei tar mon ing iakan ra tunatuna ia makaia. Ma bia no Mesaia na hanuat, taia tikai pa na nunurei bia i hanuat maha.”
28 Ma bia Iesu ga hauhausur aram tano hanua na tamat na hala na lotu gar na Iudeia, ga kakonga bia, “Muat lik mon bia muat nunurei tar iau, ma bia iau maha. Pa iau ga lik lah at iau bia ena hanuat ukai. Senbia nong ga tulei iau ukai i gil ra tutuna. Pa muat nunurei ia. 29 Senbia iau nunurei tar ia kanong iau makaia hoing ia ma ia ga tulei iau ukai.”
30 Ma bia ga tangai hua diet ga walar bia diet na palim kahai ia, senbia taia tikai pa ga sigirei ia kanong no nuna pakana bung pa ga hanuat baa. 31 Senbia a haleng ta diet ta iakano tamat na mataniabar, diet ga nurnur tana. Ma diet gaam tangai, “Bia no Mesaia na hanuat, i tutuna bia pa na gil aring dadas na hakilang ing na haleng ta iakanin ra tunatuna. Naka?”
32 Ma ira Parasi diet ga hadadei ira mataniabar diet ga harmurunga hoken utana. Io, diet ma ira tamat na pris, diet ga tulei sei aring umri ing diet la harbalaurai tano tamat na hala na lotu bia diet na palim kahai Iesu.
33 Iesu ga tangai, “Pa iau ni kis halis tikai ma muat. Taia. Namur dahina iau na haan uram ta nong ga tulei iau ukai. 34 Muat na nanaas tagu senbia pa muat na nas lah iau. Ma ing iau na kis kaia, pa muat tale bia muat na haan ukaia.”
35 Ma ira Iudeia diet ga tangai harbasianei ta diet hoken: “Iakan ra tunatuna i wara hinahaan uha kaikek pa dahat naga nas lah ia? Hoeh, na haan talur dak iakan ra nudahat hanua, naga kis tikai ma diet ing pai Iudeia diet ma naga hausur diet? 36 Ga tangai bia dahat na nanaas tana senbia pa dahat na nas lah ia, ma ing bia na kis kaia, pa dahat tale mah bia dahat na haan ukaia. I kukuraina tutun at hoeh kaikek gaam tangai hua?”
37 Io, no bung na hapataamnei no lukara ia no tamat na bung sakit. Ma ta iakano bung, Iesu ga taman tut, gaam kakonga bia, “Siga nong i maruk, i tahut bia na haan tupas iau ma na mom. 38 Siga nong i nurnur tagu, ira taah na nilon na saal laah maram narako tana hoing ira nianga ta Kalou di ga pakat i tangai hua.” 39 Bia Iesu ga ianga hua, ga ianga nuruan no Halhaliana Tanua bia diet ing diet ga nurnur ta Iesu diet na hatur kahai ia. Ta iakano pakana bung Kalou pa ga tar baa no Tanua kanong no minamari Iesu pa ga hanuat puasa baa.
40 Ma bia aring ta ira mataniabar diet ga hadadei ing ga tangai hua, io, diet ga tangai bia, “A tutuna, iakan ra tunatuna, ia a mon no poropet nong di ga kukubus taar utana.”
41 Aring mesa diet ga tangai bia, “Ia no Mesaia.”
Ma aring a baa diet ga tirtiri bia, “No Mesaia na hanuat hoeh ma Galili? 42 Pai tale hua kanong ira pakpakat ta Kalou i tangai bia no Mesaia na hanuat tano huntunaan ta Dewit. Ma na hanuat maram Betilem, no taman tane Dewit.” 43 Io hua, ira mataniabar diet gaam tur harbasiai pinei Iesu. 44 Aring diet ga wara palpalim kahai ia, senbia taia tikai ga sigirei ia.
Ira lualua pa diet ga nurnur
45 Io, ira umri ing diet la harbalaurai tar tano tamat na hala na lotu, diet ga tapukus taar ta ira tamat na pris ma ira Parasi. Ma diet ga tiri kaikek ra umri bia, “Warah pa muat lam ia?”
46 Ma ira umri diet ga balu diet bia, “Taia tutun at tikai i la iangianga hoing iakan ra tunatuna.”
47 Ma ira Parasi diet ga tangai balik ta diet bia, “Pai lam habisbis lah mah muat, nah? 48 Mutal lik bia aring mah ta ira lualua ma ira Parasi diet ta nurnur tana? 49 Taia! Senbia iakan ra tamat na mataniabar mon diet ta gil hua. Senbia pa diet nunurei ira warkurai ta Kalou. Hua, Kalou i ta tulei bingbing diet.”
50-51 Io, Nikodimas tikai ta diet ira Parasi mah. Ia mon nong ga haan tupas baa Iesu naluai. Ma ga tangai ta diet, “Ta ira nudahat kaba warkurai, pa dahat la kurkurei tikai manaluai bia pa dahat hadadei baa ia wara palpalai ta ing i ta gil.”
52 Io, diet ga balu ia bia, “Uga mah pai uga maram Galili, nah? Ma u na was timaan baa ira nianga ta Kalou, u naga nunurei lah bia tiga poropet pa na hanuat maras Galili.”
53 [Io, diet ga haan taar ta ira nudiet hala tikatikai.
* 7:26 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.