8
Tiga hahina na hagaha tinolen
Senbia Iesu ga hanhut uram tano uladih Olip. Ma ra malabungbung ga hanuat balin uram narako tano tamat na hala na lotu, ma ira mataniabar diet ga me hung burung ia. Io, ga kis gaam tur lah bia na hausur diet. 3-4 Ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses ma ira Parasi diet ga lam halaka tiga hahina di ga nas lah ia ma ga sua tikai taar ma tiga mes na tunaan, pai nuna ia. Ma diet ga me hatur ia ra matmataan na haruat, diet gaam tangai tane Iesu bia, “Tena hausur, iakan ra hahina di ta nas lah ia ma i gilgil sakena ma tiga tunaan. Ma narako ta ira nudahat warkurai Moses ga hartulai bia da tut bing ira mangana hahina hokaiken ma ra haat. Ma uga, u na tangai hoeh?” Io, diet ga tangtangai hua wara hakuni ia waing diet naga tale bia diet na kilam ia bia i gil tiga ronga.
Senbia Iesu ga tudu, gaam hatahun pakpakat tano pisa ma no kaskas na limana. Ing diet ga tirtiri a baa ia, ga kis tutur gaam tangai ta diet, “Bia tikai ta muat taia nuna ta sakana magingin, io, ia na luena tut iakan ra hahina ma tiga haat.” Ma ga tudu balin gaam pakpakat tano pisa.
Ing diet ga hadadei iakan, diet ga hatahun wara hinaan laah tikatikai. Ma ira tamat diet a mon kaikek, diet ga tula luai laah ta ira mesa tuk bia Iesu sen mon um ma no hahina nong ga tur taar kaia. 10 Io, Iesu ga kis tutur gaam tiri ia bia, “Ai ra hahin, diet tuai um ha? Hoeh, taia tikai pai takun uga?”
11 No hahina ga babalu bia, “Taia tikai.”
Iesu ga tangai, “Iau mah, pa iau na takun uga. Kaia, u na haan, ma waak baal u gil sakena.”]
Iesu ga hinawas utana iat
12 Ing Iesu ga ianga balin taar ta ira mataniabar ga tangai bia, “Iau no lulunga tano ula hanua. Siga tikai i mur iau pa na haan tano kankado, senbia na hatur kahai no lulunga na nilon.”
13 Ing ga tangai iakan ira Parasi diet ga tangai tana, “Kaikek u ta hasahesa baal at utaam. Senbia pai tur dadas ira num hinhinawas kanong uga sen mon u iangianga.”
14 Io, Iesu ga babalu bia, “Taia. Sukmaal bia iau hasahesa balin at utagu, no nugu hasahesa i tur dadas taar at. I tur dadas kanong iau nunurei bia iau ga hanuat maha ma uha ing iau na haan ukaia. Senbia muat, pa muat nunurei bia iau ga hanuat maha ma uha ing iau na haan ukaia. 15 Muat la warkurai ma ira numuat lilik mon makai napu, senbia pa iau la kurkurei tikai. 16 Iasen, bia enaga warkurai, ira nugu ula nianga gaar tutuna kanong pai iau sen. Iau tur tikai taar ma Mama nong ga tulei iau ukai. 17 Ma narako ta ira numuat warkurai at, Moses ga pakat bia, ing bia airua dir haut panei tiga hasahesa, io, iakano hasahesa i tur dadas taar. 18 Iau nong iau hasahesa baal at wara utagu, ma Mama nong ga tulei iau ukai, ia iakano mes nong i hasahesa mah wara utagu.”
19 Io, diet ga tiri ia bia, “Ia ha no raam Sus?”
Iesu ga babalu bia, “Pa muat nunurei iau ma no agu Sus mah. Ing bia muat gaar nunurei iau, muat gaar nunurei mah no agu Sus.” 20 Ga tangai kaiken ra nianga ing ga hauhausur aram narako tano tamat na hala na lotu huteta tano bunbulaan ta ira hartabar. Senbia taia tikai pa ga palim kahai ia kanong no nuna pakana bung pa ga hanuat baa.
Iesu ia maram naliu
21 Io, Iesu ga tangai habal ta diet bia, “Iau ni haan laah ma muat na nanaas tagu, ma muat na maat ma ira numuat magingin sakena. Senbia no sibaan iau na haan ukaia, pai tale muat bia muat na haan ukaia.”
22 Kaikek ira Iudeia diet gaam hartiritiri hoken: “Hoeh, na bing habal dak at ia? Iakan dak no burena gi tangai bia, ‘No sibaan iau na haan ukaia, pai tale muat bia muat na haan ukaia?’ ”
23 Ma ga tangai mah bia, “Muat makai napu. Iau maram naliu. Muat makai ta iakan ra ula hanua. Iau pai makai ta iakan ra ula hanua. 24 Kaikek iau gaam tangai ta muat bia muat na maat ma ira numuat sakana magingin. Ing bia pa muat na nurnur bia iau, iau a mon no lilona tunatuna, muat na maat at ma ira numuat magingin sakena.”
25 Diet ga tiri Iesu, “Siga uga?”
Iesu ga babalu bia, “Iakanong a mon iau baa tangtangai lah um bia iau no lilona tunatuna. 26 Iau mon haleng na nianga wara tangtangai tar ta muat wara kurkurei muat. Senbia iau ta hadadei lah ira linga maram ta nong ga tulei iau ukai ma ia i tutuna. Ma kaiken ra linga iau hasasei no ula hanua tanai.”
27 Senbia pa diet ga nunurei kilam bia ga hasasei diet utano nuna Mama. 28 Io, Iesu ga tangai, “Muat na raun haut tar Nong a Tunatuna Ia, ma ta iakano pakana bung muat na nunurei um bia iau, iau a mon no lilona tunatuna, ma bia pa iau la gilgil tiga linga tano nugu lilik at. Taia. Iau la tangtangai sen a mon ing ne Mama gata hausur tar iau tanai. 29 Nong ga tulei iau, i kis taar at tagu ma pai haan talur iau, kanong iau la gilgil hait ira linga ing i haguama ia.” 30 Ing ga tangtangai kaiken, a haleng diet ga nurnur tana.
Iesu ma Abraham
31 Io, ma Iesu ga tangai ta ira Iudeia ing diet gata nurnur tana hoken: “Ing bia muat palim hadadas ma muat mur ira nugu nianga, io, muat ira nugu bulu na hausur tutuna. 32 Ma muat na nunurei ira tutun ta Mama, ma kaiken ra tutun na palas sei ira hinihis kek ta muat.”
33 Diet ga balu ia bia, “A bulumur tane Abraham mehet. Ma taia tikai pa ga his kahai baa mehet bia mehet naga papalim manapu tana. Pai tahut bia u tangai bia mehet na langalanga talur ira hinihis ta mehet. U tangai hua warah?”
34 Iesu ga babalu hoken: “Muat hadadei baa! Siga tikai i la gilgil ira sakena, ira nuna sakana magingin i la his kahai tar ia. 35 No tultulai nong tiga haratamaan na duan ia wara gilgil ira dadas na pinapalim pa na kis hatikai ma iakano haratamaan. Senbia no natina no tata ta iakano haratamaan na kis hatikai. 36 Ing bia no Natina Kalou na palas sarai muat, io, muat na langalanga talur tutun at ira hinihis ta muat. 37 Iau nunurei bia a bulumur tane Abraham muat. Senbia kana balik muat walwalar bia muat na bu bing iau kanong ira nugu nianga pai kis narako ta muat. 38 Iau hasasei muat ta ira linga ing iau gata nas aram ra matmataan tano ragu Sus. Hoing a mon mah muat, muat gilgil ira linga ing muat gata hadadei lah tano numuat tata.”
39 Diet ga babalu bia, “Mehet kilam Abraham no amehet sus kanong mehet ga tahuat tana.”
Ma Iesu ga tangai, “Ing bia a nati Abraham muat, muat gaar gil ira linga Abraham ga gilgil. 40 Senbia kana balik, muat walwalar a baa bia muat na bu bing iau, iau no tunatuna nong i ta hasasei muat uta ira tutuna ta Kalou iau ga hadadei lah maram ta Kalou. Iakan ra mangana linga Abraham pa ga gil ia. 41 Senbia muat gilgil no pinapalim tano ramuat Sus at.”
Diet ga tangai tana bia, “Pai nat na ngaas mehet. No ra mehet sus sen a mon ne Kalou.”
42 Iesu ga tangai ta diet, “Ing bia amuat Sus ne Kalou, muat gaar sip iau kanong iau ga hanuat maram ta Kalou ma kaiken iau ken. Pa iau ga hanuat tano nugu lilik mon. Taia. Ia ga tulei iau. 43 Wara biha bia pa muat palai ta ing iau tangtangai? No burena hoken. Pa muat tale bia muat na hadadei no ingagu. 44 Muat ira natina no amuat sus, Satan, ma muat sip bia muat na gil haruatanei ira sinisip tano ramuat sus. Manaluai laah at tano hakhakisi a tena hinarubu bingbing bia ia. Ma pai nunurei ira tutun ta Kalou kanong taia ta tutun tana. Ing i la bisbis uta Kalou i la iangianga haruat ma no magirana at kanong a tena bisbis ia ma ia mah no burena ira bisbis. 45 Senbia iau balik, iau hinhinawas uta ira tutuna ta Kalou. Ma iakanong no burena bia pa muat nurnur ta ira nugu nianga. 46 Siga ta muat i haruat bia na kilam iau bia iau gil ra sakena ma na tale mah bia na hatutun iakano nuna hartakun? Pai tale muat! Gaar tahut bia muat na nurnur ta ira nugu nianga kanong ira tutuna ta Kalou kaiken iau tangtangai. 47 Siga nong gar ta Kalou ia, i hanhadadei ira nianga ta Kalou. Ma no burena bia pa muat hadadei kaiken ira nianga i hoken. Pai tunatuna ta Kalou muat.”
48 Ira Iudeia diet ga balu ia, “Aha! I nanaas bia a tutun at ing mehet tangtangai bia uga tikai ta ira sakana Samaria ma bia a sakana tanua i ta sasahai taar taam.”
49 Ma Iesu ga babalu hoken: “Taia ta sakana tanua i sasahai taar tagu. Senbia iau hatamat no agu Sus, ma muat, muat nas hasur iau. 50 Pa iau wara rauraun habalin at no hinsagu. Senbia tikai nong i wara gilgil hua ma ia no tena warkurai. 51 Muat hadadei baa! Ing bia tikai i palim hadadas ma i mur ira nugu hausur, pa na maat.”
52 Ma bia ira Iudeia diet ga hadadei pataan tar iakan, diet ga tangai hoken: “Kaiken tutun balik um mehet ta nunurei bia tiga sakana tanua i sasahai taam. Abraham ga maat, ma diet mah ira poropet. Senbia kana balik u tangtangai bia siga tikai i palim hadadas ma i mur no num hausur, pa na maat. 53 Taia tutuna at! Pau tamat tano hintubu dahat Abraham! Ia ga maat ma ira poropet mah. U lik bia siga uga kaikek gu tangai hua?”
54 Iesu ga babalu bia, “Bia iau ni raun habalin at no hinsagu, a linga bia mon ia. No ragu Sus nong muat tangai bia a numuat God ia, ia nong i raun no hinsagu. 55 Pa muat nunurei ia senbia iau nunurei tar ia. Ing bia iau na tangai bia pa iau nunurei ia, io, iau tiga tena bisbis hoing muat. Senbia iau nunurei tar at ia ma iau palim hadadas lah ma iau murmur ira nuna nianga. 56 No ramuat sus Abraham ga gaasgaas kanong ga nunurei bia na nas no nugu pakana bung. Io, ga nas ia ma ga guama.”
57 Ma diet ira Iudeia diet ga tangai tana, “Hoeh bia u tangai bia u ta nas Abraham? Ma pai liman na sangahul baa ira num tinahon!”
58 Ma Iesu ga babalu bia, “Muat hadadei baa! Pa di ga kaha baa Abraham, ma iau no lilona tunatuna, iau a mon kana.”
59 Ma bia diet ga hadadei hua, diet ga ru haat laah wara tutut ia, senbia Iesu ga mun ta diet gaam haan laah makaia tano tamat na hala na lotu.