14
U na hanapu uga
Tiga Bung na Sinangeh, bia Iesu ga ianiaan tano hala ta tiga lualua ta ira Parasi, ira mataniabar diet ga manga ngok dadas tana bia na gil sa. Ma tiga tunatuna ga manga sus ira tamaina ga haan tupas Iesu. Ma Iesu ga tiri ira Parasi ma ira keskes ta ira warkurai ta Moses hoken: “I takodas ta ira nudahat warkurai bia da halangalanga ira minaset tano Bung na Sinangeh bia taia?” Senbia pa diet ga ianga. Io, ga palim no tunatuna gaam halangalanga ia, ma ga tulei sei ia.
Io, ga tiri diet bia, “Ing bia tiga nati muat bia tikai ta ira numuat bulumakau na puka suur tiga lulur tano Bung na Sinangeh, i tutuna bia kaikek at muat na sal haut habal ia. Naka?” Senbia pa diet ga tangai tiga linga.
Ma Iesu ga nas bia aring hasira diet ga pilak ira kinkinis na watong tano suuh na nian. Io, ga tangai iakan ra nianga harharuat ta diet: “Bia tikai i lam uga tano nian na pokomau, waak u kis tano kinkinis gar na tamat, kaba tikai i manga tamat taam gi hanuat kanong di ga siga mah ia. Ma no tunatuna nong a nuna no gil nian na hanuat, ia nong ga lam bakut mamur. Ma na tangai taam bia, ‘U na tut pas no kinkinis ta nakan.’ Io, u na hirhir kanong da tulei tar uga tano kinkinis na maris. 10 Ing bia di lam uga, na tahut bia u na kis tano kinkinis na maris, io, nong ga siga uga na hanuat ma na me tangai taam bia, ‘Tasigu, u na kap tiga kinkinis nong i tamat ta iakan.’ Io, ira mataniabar kaia diet na wariru taam. 11 Io, siga tikai i hatamat ia, Kalou na bul hasur ia. Ma nong i bul hasur ia, Kalou na hatamat ia.”
12 Ma Iesu ga tangai tano tunatuna nong ga lam ia utano nian bia, “Bia u na harlamin utano gil nian, waak u lamlam ira turaam, ira tasim, ira hinsakaam, ma ira watong ing diet kis huteta. Waak u lamlam diet kanong diet na saring habal uga wara balbalu uga. 13 Iasen bia u na harlamin utano num gil nian, u na lam ira maris, ira pengpeng, ira kum, ma ira pula. 14 Ing bia u na gil hua u na daan. A tutuna bia pa diet tale bia diet na balu tar taam, senbia Kalou na balu tar taam tano pakana bung na tuntunut hut balin ta ira tena takodas.”
No tamat na nian
(Matiu 22.2-14)
15 Ma tikai ta diet ing diet ga kis tikai ma ia tano suuh na nian ga hadadei kaiken, gaam tangai ta Iesu, “I daan no tunatuna nong na iaan tano tamat na nian tano matanitu ta Kalou.”
16 Io, Iesu ga balu ia bia, “Tiga tunatuna ga tagurei tiga tamat na nian ma ga saring haleng na tunatuna. 17 Tano pakana bung bia no nian ga tagura ga tulei no nuna tultulai uta diet ing gata saring tar diet. Ma no tultulai ga hasasei diet bia, ‘Mai, kanong ira linga i ta tagura taar kaiken.’
18 “Senbia diet bakut tikatikai diet ga ianga huagin taar tano tena harlamin. No luena ga tangai bia, ‘Kaiken mon iau ta kul tiga sibana pisa ma iau na haan baa iau naga nas ia. Maris, pai tale bia iau na haan.’ 19 Ma nong tikai ga tangai bia, ‘Kaiken mon iau ta kul ra sangahul na bulumakau wara pinapalim ma iau hanahaan wara walwalar diet. Maris, pa iau na haan.’ 20 Ma nong tikai ga tangai bia, ‘Kaiken mon iau sigara tolai. I nanaas taar bia pa iau na haan.’
21 “Io, no tultulai ga tapukus gaam hasasei no nuna watong ta kaiken ra linga. Ma no watong nong a nuna no hala ga ngalngaluan gaam tangai tano nuna tultulai bia, ‘Hansur gasien ta ira ngaas bakut tano pisa na hala ma u na lam ira maris, ira pengpeng, ira pula, ma ira kum.’
22 “Io, no tultulai ga me tangai bia, ‘Nugu Watong, iau ta gil haruatanei hoing u tangai. Senbia, no hala pai hung baa.’
23 “Io, no watong ga tangai tano nuna tultulai bia, ‘U na haan ma nataman tano pisa na hala ma u na mur ira tamat na ngaas ma ira nat na ngaas mah. Ma u na hait lah ira tunatuna kaia bia diet na hanuat waing no nugu hala naga hung. 24 Iau tangai taam, taia tikai ta diet ing iau ga luena lam diet na namianei tiga linga kai tano nugu gil nian.’ ”
Siga nong na mur Iesu na waak sasei ira mes na linga
25 A tamat na mataniabar diet ga hanahaan tikai ma Iesu, ma ga talinganei diet gaam tangai hoken: 26 “Ing bia siga tikai i wara murmur iau, na manga tamat sakit no nuna sinisip utagu ta ing i la sipsip ira mesa. Ma ing bia da haruatanei no nuna sinisip uta ira mes ma utagu, na ngan hoken bia i malentakuanei no nuna tata, no pawasina, no nuna hahina, ira natina, ira tasina, ira hinina, ma ia at. Ma ing bia no nuna sinisip pai ngan hua, pai tale bia a nugu bulu na hausur ia. 27 Bia siga tikai pai pusak no nuna kabai ma pai mur iau, pai haruat bia a nugu bulu na hausur ia.
28 “A tutuna sakit, bia tikai i nem bia na gil tiga hala, na luena kis matien ma na lilik utano matana no hala wara nunurei bia ira nuna kinewa i tale bia na hapataam no hala bia pataia. 29 Io, ing bia i ta hatahun um ia ma pai tale um bia na hapataam ia, ira haleng diet na nas ia ma diet na hasakit. 30 Diet na tangai hoken: ‘Iakan ra tunatuna i ta hatahun no nuna hala ma pai tale bia na hapataam ia.’
31 “Ma a tutuna sakit mah, bia tiga king i wara hinahaan wara hinarubu ma tiga mes na king, na luena kis matien ma na lilik baa bia ira nuna sangahul na arip na umri diet haruat wara turtur dadas ma ira airua sangahul na arip tano mes na king. 32 Ma ing bia pai tale, na tau taring tultulai, ma no mes na tamat na umri i kana baa helik, ma na tulei diet bia diet na saring ia wara malum. 33 Hoing a mon, bia siga tikai ta muat pai waak sei ira nuna linga bakut, pai tale bia a nugu bulu na hausur ia.
34 “Sol i manga harahut. Sen ing bia i pataam ira dadas wara harahut tano sol, no nuna dadas na hanuat baal hoeh? Pai tale. I ta linga bia um. 35 Pai tale bia na harahut ira pisa na uma. Ma pai tale mah bia da bul pakur ma ra takina bulumakau wara bulbul na uma. Da sei um.
“Ing bia u hadadei kilam kaiken ra nianga, u na taram.”